Czytasz: Zmiany w 2017 roku
Zobacz, jakie zmiany czekają na nas od 1 stycznia.

Podwyżki prądu, liberalizacja rynku gazu, wzrost świadczeń pielęgnacyjnych - to tylko niektóre zmiany, które czekają Polaków w 2017 roku.

ZA PRĄD ZAPŁACIMY WIĘCEJ

Od 1 stycznia 2017 r. na naszych rachunkach za prąd wzrośnie stawka opłaty OZE do 3,70 zł/MWh. Teraz jest to 2,51 zł za jedną megawatogodzinę (MWh) zużytej energii. Opłata OZE pojawiła się na naszych rachunkach za energię w lipcu br., gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, konkretnie jej rozdział czwarty. Nowela ta była kolejną zmianą ustawy o wsparciu OZE (poprzednia pochodzi z lutego 2015 roku). Ma ona pozwolić uzyskać do 2020 r. 15-proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, co wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej. Nowa stawka ma obowiązywać do 31 grudnia 2017 r.

POZ DLA WSZYSTKICH

Prezydent podpisał nowelizację, zgodnie z którą dostęp do bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mieli wszyscy, również nieubezpieczeni. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowe szczepionki od 2017 r. nadal będą finansowane z budżetu państwa, a nie przez NFZ. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany mające zagwarantować każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (także nocnej i świątecznej), że nie poniesie ona kosztów z tym związanych, nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

ŚWIADCZENIA DLA OBOJGA RODZICÓW

Z początkiem 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Obecnie rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, mogą otrzymać tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne, nawet jeśli oboje musieli zrezygnować z pracy, by opiekować się dziećmi. Po zmianach każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie. Zmiany, których inicjatorem był Senat, dotyczą nie tylko rodziców i dzieci, ale również innych osób, które rezygnują z pracy, by zajmować się niesamodzielnymi członkami rodziny. Nowe przepisy odnoszą się do: świadczenia pielęgnacyjnego (1300 zł, od nowego roku - 1406 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł) i zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Ponadto, świadczenie pielęgnacyjne, przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w 2017 r., będzie wynosić 1406 zł. Podwyżka związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Dotychczas świadczenie wynosiło 1300 zł.

DOBRY ROK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od stycznia osoby, które wnoszą do spółki własność intelektualną, nie będą musiały płacić od niej podatku dochodowego. Pojawi się też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy natomiast będą mogły odliczać od podatku większe niż dotąd koszty na badania i rozwój - to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają innowatorów i uczelnie w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. nowo powstające przedsiębiorstwa (tzw. start-upy) prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą się ubiegać o zwrot gotówkowy w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. Dodatkowo nowe przepisy wydłużają z trzech do sześciu lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

ZMIANY W SZKOLNICTWIE

Od początku 2017 r. zacząć ma też obowiązywać nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z jej zapisami uczelnie publiczne, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą najlepszych maturzystów, otrzymają dodatkowe finansowanie. Według szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na jednego studenta, który ma najlepsze wyniki na maturze, uczelnia może otrzymać około 7 tys. zł. Łącznie uczelnie mogą w ten sposób otrzymać w ciągu roku około 79 mln zł.

Pieniądze na dofinansowanie uczelni mają pochodzić m.in. ze środków przeznaczanych dotąd na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW). Ustawa zakłada bowiem rezygnację z nadawania statusu KNOW, czyli statusu jednostki o największym potencjale naukowym w kraju.

Od 1 stycznia wchodzi też w życie rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wprowadza zmiany w sposobie podziału dotacji podstawowej z budżetu państwa między uczelnie. Główne cele algorytmu to podniesienie jakości kształcenia, odejście od masowości, a także wzmocnienie potencjału badawczego i powiązania procesu dydaktycznego z kształceniem.

LIBERALIZACJA GAZU

Od 2017 roku zaczyna się w Polsce liberalizacja rynku gazu. Na pierwszy ogień pójdą firmy obrotu, które sprzedają go hurtowo. Od października nie będzie taryf dla innych odbiorców, ale obowiązek zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych zniknie dopiero za siedem lat. Od 1 stycznia wchodzi w życie część przepisów nowelizacji prawa energetycznego i niektórych innych ustaw uchwalonych pod koniec listopada br. Nowe rozwiązania pozwolą na stopniowe znoszenie obowiązku spoczywającego obecnie na przedsiębiorstwach obrotu gazem ziemnym ustalania i przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla cen gazu. Przewidują one rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego, ale uwalnianie cen dla poszczególnych grup odbiorców będzie następować w różnych terminach. Od października 2017 r. uwolnione mają być ceny dla pozostałych odbiorców poza odbiorcami w gospodarstwach domowych. Ceny gazu dla tych odbiorców zostaną uwolnione dopiero od 1 stycznia 2024 r. Ten odległy termin, ma dać czas gospodarstwom domowym na stopniowe przystosowanie się do rynku i nauczyć przysługujących im praw (np. zmiany sprzedawcy).

DOPŁATY DO UBEZPIECZEŃ ROLNYCH

Od Nowego Roku do 65 proc. zwiększone zostaną dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. Rząd chce w ten sposób zachęcić rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt gospodarskich oraz spopularyzować tzw. ubezpieczenia pakietowe obejmujące wiele ryzyk.

(PAP)

 

Czytaj więcej