Czytasz: Srogo Chaja Skuli Jorga
„Prawe polskie patryjoty”, jak kożdy z Wos wiy, muszōm sie durś z kimś wadzić. Nojlepij z tymi, kere sie pochowali – felieton Marcina Melona.

Ańfachowy umrzik niy poradzi tela napochać, coby sie wadzili skuli niego downo po tym, jak ôn już je na smyntorzu. Beztōż ôd razu widać, co tukej sie niy rozchodzi ô ańfachowego umrzika. Jużeście na zicher zgodli, co godōm ô tak zwanyj „Srogij Chaji Skuli Jorga”. Jorga Ziętka, co by było klar. Bo w ôstatnich chajach skuli Jorga zowdy rozchodziło sie ô Jorga Gorzelika, kery niy ma umrzik i beztōż jego potyncjał nerwowanio Polokōw je wiynkszy jak potyncjał Ziętka, kery je umrzik. Nale ôd poczōntku…

„Prawe polskie patryjoty”, jak kożdy z Wos wiy, muszōm sie durś z kimś wadzić. Nojlepij z tymi, kere sie pochowali. Skirz tego mōmy cōłkie te fandzolyniy ô „ukrytych ôpcjach niymieckich”, „ukrytych zdrajcach ojczyzny”, „ukrytych dżenderach” i inkszych gupotach, kere wynokwić poradzi ino niymocno gowa „prawego polskigo patryjoty”. Terozki prziszoł czas na chaja ze umrzikami. Jo niy wiym skōnd im sie to biere, możno naôglōndali sie zombiokōw z „Gry ô tron” i terozki sōm wylynkane, co Jorg Ziętek i inksze umrziki bydōm wstować z grobōw, wylezōm ze smyntorzy i pocisnōm na Warszawa, coby ôbalić Czworto eRPe i zaś bydymy mieć sam nazod PRL. W PiSie na zicher by tego niy chcieli, bo ône sōm przekonane, co żodyn lepij niy cofnie Polski do czasōw PRL jak ône same. Beztōż mōmy te cōłkie larmo ô „dekomunizacja” i ô to, eli ulice i ronda im. Ziętka niy śmiōm sie tak mianować.

CZYTAJ TAKŻE: MARCIN MELON: DEJ POZŌR, BE MINDFUL!

Niy, niy byda tukej pisoł, co Ziętek to bōł prawy Ślōnzok i nojlepszy gospodorz, jakigo my sam tukej miyli. Niy byda tyż pisoł, co to bōł czerwony lagramyncki gizd. Niy byda go ôcynioł, bo żech je za mody i psinco tak po prowdzie wiym ô czasach, w kerych Stary Jorg żył i dokonywoł nojważniyjszych wyborōw swojigo żywobycio. Wiym za to, co na palcach jednyj rynki idzie porachować Ślōnzokōw, kere sōm upamiyntnione na Ślōnsku. Te miana, kere widzymy na tabulkach, nojczynścij importowali my z Polski (abo tak nom kozali) i beztōż terozki dziywiynćdziysiōnt procynt bajtli na Ślōnsku niy zno ani jednego Ślōnzoka ze naszyj gyszichty. Eli richtiś wyciepnymy tyż Ziętka, to fto przidzie za niego dran? Mickiewicz? Słowacki? Poczkejcie, przeca w kożdym ślōnskim mieście już majōm swoje ulice i ronda, chocioż żodyn z nich ô Ślōnsku ani roz niy pomyśloł bez cōłkie swoje żywobycie. No to na zicher „wybitne Ślōnzoki”: Zefel Piłsudski i Karlik Wojtyła! Padocie, co to niy byli Ślōnzoki? Katać tam! Spytejcie sie bajtli, niy jedyn padoł, co niy zno inkszych wybitnych Ślōnzokōw krōm Piłsudskigo i Wojtyły. A, ja, bych przepomniōł ô Lechu Kaczyńskim, kery tela zrobił do Ślōnska! Po jakiymu miōłby niy mieć dwōch swojich rond we jednym mieście? Padocie, że niy? Że kierowcy sie bydōm tracić wtynczos? No, kogoś sie znojdzie, jakigoś „wojoka wyklyntego” abo cosik…

CZYTAJ TAKŻE: FTO ZAWIYROŁ NŌM STARZIKŌW W 1945?

Coby niy było tak blank pesymistycznie, musza Wom pedzieć, co żech ôstatnio sie dowiedzioł ô kraterach, kere mianujōm sie „Maria Cunitz” (ślōnsko astronomka z siedymnostego storocza) i „Vitello” (ślōnski matematyk ze trzinostego storocza). Jo wiym, co ône majōm swoje ulice na Dolnym Ślōnsku, nale po jakiymu niy mieliby tyż mieć u nos, na Gōrnym? Dyć gyszichta cōłkigo Ślōnska była jednako, blank inkszo ôd polskij gyszichty.

A, no ja, dyć jeszcze żech Wom niy pedziōł kaj sōm te kratery! Niy, niy na Dolnym Ślōnsku, ino na Wenus i na Ksiynżycu. Możno tako je prowda, co gibcij idzie Ślōnzokōw upamiyntnić kajś hań daleko we kosmosie, jak sam u nos na Ślōnsku?

Czytaj więcej