Czytasz: Skazani na Śląsku uczą się opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi

Skazani na Śląsku uczą się opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi

Kursy ukończyło prawie 60 skazanych.

Jak opiekować się chorym po zabiegu operacyjnym, jak wspierać osobę starszą i przewlekle chorą, jak udzielić pierwszej pomocy, zmierzyć ciśnienie krwi, nakarmić, umyć, opatrzyć ranę - to podstawowe umiejętności, jakich nauczyli się skazani w ramach kursu zawodowego „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych”. Kursy ukończyło prawie 60 skazanych.

Nie tylko aktywizacja zawodowa

W pięciu jednostkach penitencjarnych naszego województwa ( Bielsko – Biała, Katowice, Gliwice, Mysłowice, Herby) zakończyły się kursy zawodowe, których celem było przygotowanie osadzonych do samodzielnej pracy w zawodzie opiekuna/asystenta osób starszych przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Ukończyło je 47 mężczyzn i 12 kobiet.

Kurs obejmował 160 godzin, w tym 110 godzin zajęć praktycznych. Skazani poznawali anatomię i fizjologię człowieka, podstawy gerontologii, uczyli się pielęgnacji chorego leżącego w łóżku i po zabiegach operacyjnych oraz podstaw BHP: bezpiecznej organizacji miejsca pracy, przeciwdziałania wypadkom w pracy, a w razie ich wystąpienia - udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowym elementem była aktywizacja zawodowa.

Wszystko po to, aby mogli samodzielnie pracować i opiekować się osobami starszymi przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi. Jestem bardzo zadowolona, że wzięłam udział w tym kursie. Na wolności wiele jest ogłoszeń, gdzie szukają osoby do opieki nad osobami starszymi. Poza tym uczyliśmy się takich umiejętności, które mogą przydać się każdemu z nas, w codziennym życiu – mówiła jedna z uczestniczek kursu.

Tylko w tym roku skazani szkolili się jeszcze w zawodach technolog robót wykończeniowych, elektryk, spawacz, krawiec i monter sieci elektroenergetycznych. W sumie tegoroczne kursy ukończyło już 177 skazanych.

Prawdziwy POWER do pracy

Kurs był realizowany przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest aż w 82,28% finansowany ze środków unijnych (EFS).

W latach 2016-2020 niemal 5,5 tys. skazanych przebywających w śląskich więzieniach zdobędzie zawód. W ramach projektu unijnego POWER odbędzie się ok. 450 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie. To ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Zdobyć zawód i znaleźć pracę

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i będzie dynamicznie do nich dostosowywany. Ponadto stanowi on uzupełnienie programu Praca dla więźniów. Realizacja projektu przygotuje skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w zakładach karnych.

Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy czy prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. To wszystko po to, aby po odbyciu kary rozpoczęli życie zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

 

Czytaj więcej