Silesion.PL

serwis informacyjny

Wygraj bilety na galę sportów walki FEN 24!

To będzie weekend pełny mocnych wrażeń spod znaku MMA!

Już w sobotę 16 marca w hali COS Torwar w Warszawie odbędzie się gala sportów walki FEN 24. TOTALbet jako sponsor wydarzenia przygotował konkurs dla swoich Graczy.

Wygraj zaproszenia dla dwóch osób na FEN 24!

Jak wziąć udział w konkursie?

– Postaw kupon SOLO lub AKO za min. 10 zł w dniach 11.03 – 13.03 na dowolne zdarzenia z oferty przedmeczowej lub live. Rozliczenie zakład musi nastąpić do godz. 2:00 w dniu 14.03.

  • Przyślij wygrany kupon na adres promocja@totalbet.pl z prośbą o bilety na FEN 24
  • Trzy osoby, które trafią i zgłoszą najwyższe AKO, otrzymają podwójne zaproszenia na FEN 24.
  • Bilety do odebrania w kasie hali Torwar.

Pamiętaj, że w TOTALbet możesz obstawić galę FEN 24 zarówno w zakładach prematch, jak i live!

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PROMOCJA BILETY FEN

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „PROMOCJA
BILETY FEN ”.
2. Organizatorem PROMOCJA BILETY FEN jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000 zł, NIP: 1132929621 (zwany dalej
„Organizatorem” lub „TOTALbet”).
3. PROMOCJA BILETY FEN jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Prawa i obowiązki Organizatora i
Klientów określa także Regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet dostępny na
stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem zakładów”) oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. PROMOCJA BILETY FEN obowiązuje od dnia 11.03.2019r. od godz. 00:00 do dnia 13.03.2019 r. do godz.
23:59.
5. PROMOCJA BILETY FEN objęta jest oferta zakładów bukmacherskich organizowanych na stronie
www.totalbet.pl

§ 2 Warunki uczestnictwa w PROMOCJA BILETY FEN

1. W PROMOCJA BILETY FEN nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
2. PROMOCJA BILETY FEN przeznaczona jest dla osób, które posiadają Konto tymczasowe lub Konto stałe na
stronie www.totalbet.pl (zwanego dalej: „Kontem”) i które posiadają środki w odpowiedniej wysokości na
saldzie głównym (zwane dalej: Saldem) w serwisie www.totalbet.pl (zwanych „Klientami”).
3. W PROMOCJA BILETY FEN mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, które w trakcie trwania PROMOCJA BILETY FEN dokonają zawarcia minimum jednego
zakładu z Salda głównego spełniającego poniższe warunki:
– wygrany zakład SOLO lub AKO za stawkę minimum 10 ZŁ
-zakład zawierać będzie typowania dowolnego zdarzenia z oferty przedmeczowej lub live, których rozliczenie
nastąpi do godz. 2:00 w dniu 14.03.
– Po wygraniu zakładu należy napisać maila na adres promocja@totalbet.pl z prośbą o przyznanie
dodatkowej nagrody w formie biletów. Bilety zostaną przyznane Klientom, którzy zgłosili najwyższe wygrane
AKO, najpóźniej do 24 godzin po zakończeniu promocji.
– Każdy Klient może zgłosić tylko jeden kupon do promocji BILETY FEN. Liczba nagród jest ograniczona i
wynosi 6 biletów, tj. po 2 bilety dla 3 Klientów, którzy zgłoszą najwyższe wygrane AKO.
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej totalbet.pl
– Z promocji wyłączone są zakłady specjalne, np. Total Boost.
4. PROMOCJA BILETY FEN objęty może zostać tylko jeden zakład danego użytkownika spełniający warunki
promocji.
5. Uczestnictwo w PROMOCJA BILETY FEN jest dobrowolne.

§ 3 Zasady uczestnictwa w PROMOCJA BILETY FEN

1. Klienci z tytułu udziału w PROMOCJA BILETY FEN są uprawnieni do otrzymania 2 biletów na galę sportów
walki FEN 24, która obędzie się 16 marca w hali COS Torwar.
2. Aby otrzymać bilety, należy postawić zakład spełniający warunki promocji, przysłać maila na adres
promocja@totalbet.pl, a zakład musi posiadać najwyższe wygrane AKO spośród zakładów zgłoszonych do
promocji.
3. Każdy klient może otrzymać maksymalnie jeden pakiet nagród, złożony z dwóch biletów.
4. Bilety będą do odebrania w kasie hali COS Torwar w dniu 16.03 w godzinach otwarcia kas.
5. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią ani prawo do wymiany
nagrody na jego równowartość w gotówce.
6. Klient może uczestniczyć w PROMOCJA BILETY FEN wyłącznie jeden raz.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje można składać wyłącznie na piśmie, na adres siedziby Spółki TOTALBET Zakłady Bukmacherskie
Sp. Z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa w terminie 14 dni od otrzymania bonusu
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając pisemną odpowiedź na adres podany
przez klienta.
4. W razie pytań dotyczących Regulaminu oraz reklamacji można skontaktować się przez adres e-mailowy:
pomoc@totalbet.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
o grach hazardowych oraz Regulamin zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych
Klientów z uczestnictwa w BILETY FEN lub dopuszczających do udziału w BILETY FEN .
3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w BILETY FEN oraz
anulowania Bonusu w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu zakładów,
b) próby tworzenia kilku Kont lub zakładania Kont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub
kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta
nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
d) podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla
uczestnictwa w BILETY FEN lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy
wyłudzenie Bonusu,
4. BILETY FEN przysługuje wyłącznie dla jednego Klienta, jednego Konta, jednego gospodarstwa domowego,
jednego adresu IP. Ponadto BILETY FEN , nie zostanie przyznany lub może zostać odebrany gdy adres IP oraz
wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane na innym Koncie Klienta począwszy od
momentu rejestracji do zlecenia wypłaty wygranych środków.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo
natychmiast zamknąć Konto takiego Klienta.
6. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku ze sprzedażą premiową BILETY
FEN na stronie internetowej Organizatora mają charakter wyłącznie informacyjny.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024