Czytasz: TF Silesia pozytywnie o funduszu stabilizacyjnym JSW

TF Silesia pozytywnie o funduszu stabilizacyjnym JSW

Towarzystwo Finansowe (TF) Silesia, będące jednym z wiodących obligatariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), pozytywnie oceniło czwartkową decyzję walnego zgromadzenia JSW o ulokowaniu 1,5 mld zł w funduszu stabilizacyjnym, jako zabezpieczenie na wyp

"Założenie funduszu stabilizacyjnego oceniamy pozytywnie. Dobra, trwająca do dziś, koniunktura pozwoliła JSW na wygenerowanie znacznych środków pieniężnych, których odłożenie pozwoli na zbudowanie bufora niwelującego ewentualne przyszłe perturbacje rynkowe. Znaczące środki stanowią zabezpieczenie w przypadku kolejnego wystąpienie wahań cen na rynku" - skomentowała w czwartek prezes TF Silesia Jadwiga Dyktus.

 W grudniu 2016 r. TF Silesia za 300 mln zł objęło długoterminowe obligacje JSW, dołączając tym samym do grona obligatariuszy spółki. "Moment zaangażowania się TFS był trudny. Wynikał z silnej dekoniunktury rynkowej; analitycy giełdowi rekomendowali sprzedaż akcji JSW, której notowania na giełdzie spadały, osiągając w styczniu 2016 r. najniższy poziom 8,66 zł za akcję - 14-krotnie niżej niż kurs w dacie IPO, przy cenie emisyjnej 136 zł za jedną akcję" - przypomniała prezes.

 Przedstawiciele TF Silesia podkreślają determinację zarządu JSW i załogi tej spółki w realizacji programu stabilizacji finansowej i działań optymalizujących koszty, a także zaangażowanie instytucji finansowych w restrukturyzację zadłużenia. Procesy te wzmocniła rozpoczęta w ostatnim kwartale 2016 r. poprawa koniunktury w segmencie węgla koksowego, co w efekcie doprowadziło do uzdrowienia sytuacji JSW.

 "Spółka wykupiła ponad 40 proc. obligacji, realizuje program inwestycyjny i, co oczywiste, także zamierza zbudować nowe finansowanie dla swojej działalności" - podało TF Silesia.

 Według wcześniejszych informacji zarządu JSW spółka szuka możliwości refinansowania swojego zadłużenia. W lutym planowane są oficjalne rozmowy z bankami i instytucjami finansowymi w tej sprawie. Wśród rozważanych możliwości jest zarówno finansowanie bankowe (wśród potencjalnych kredytodawców jest EBI oraz banki krajowe i zagraniczne, w tym chińskie), jak i np. emisja obligacji na rynku amerykańskim.

 "Kwestia refinansowania zadłużenia jest jeszcze kwestia otwartą, dyskutowaną z obligatariuszami" - oceniła w czwartek prezes Dyktus.

 Przedmiotem działania TF Silesia jest inwestowanie środków w celu uzyskania korzyści finansowych w połączeniu z udziałem w restrukturyzacji podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Spółka w 2016 r. istotnie zaangażowała się w stabilizację finansową JSW. Oprócz objęcia obligacji za 300 mln zł, za 220 mln zł Towarzystwo kupiło też 58 proc. akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria; drugim akcjonariuszem koksowni jest obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu.

 W czwartek walne zgromadzenie JSW zdecydowało o objęciu certyfikatów Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w którym spółka lokuje 1,5 mld zł posiadanej nadwyżki finansowej. Partnerem JSW w tym przedsięwzięciu jest PGE TFI. Środki umieszczone w Funduszu przez JSW mogą być lokowane jedynie w bezpieczne instrumenty, i wypłacane w określonej wysokości na żądanie spółki, z gwarantowanym zwrotem powyżej wskaźnika Wibor.

 Spółka ma umarzać jednostki Funduszu i korzystać z gotówki np. w sytuacji pogorszenia koniunktury (tj. spadku cen węgla i koksu oraz przychodów) czy zagrożenia płynności - w umowie określono m.in., jaka część kapitału musi być dostępna na żądanie JSW w ciągu miesiąca, jaka w ciągu trzech miesięcy, a jaka za pół roku. Fundusz stabilizacyjny na być dla spółki stałym narzędziem, zasilanym w miarę posiadania odpowiednich środków, i wykorzystywanym w razie potrzeby. O ewentualnym kolejnym zasileniu funduszu zarząd JSW ma zdecydować po ocenie sytuacji ekonomicznej i wyników 2018 r. Horyzont działania funduszu określono na koniec 2024 roku, z możliwością przedłużenia maksymalnie o trzy lata.

(PAP)

Czytaj więcej