Czytasz: ELWER’S PARADISE
Pedzieli Wom już, co Ślōnzoki sōm nojbardzij robotne ludzie na świecie? Dwiesta tysiyncy sztyrysta dwanoście razy, ja?

Mie tyż. Eli mōmy jakoś alternatywa? Toć, mogymy być elwry. Jak komuś niy styko bycie elwrym, to może być „richtiś elwrym”, abo „pierōńskim elwrym”, bo tak sie mianuje ich nojgorszo zorta. Bestōż mōmy sztyry zorty ludziōw: Ślōnzoki, elwry, richtiś elwry i pierōńskie elwry.

Eli to je prowda, to jo je Ślōnzok – nojczynścij. Tak bez trzi ćwiyrci mojigo żywobycio żech je robotny Hanys: wele połednio, popołedniu, we wieczōr… Nale jak mōm stować rano do roboty, to żech je elwer. A jak przidzie mi stować przōdzij jak ô piōntyj, to żech je richtiś elwer. A tedy ôwdy to i pierōński elwer. Keryj śpiywki bych niy ôbsztalowoł na wekerze w mobilnioku, za pora tydni i tak niy poradza jij ściyrpieć.

Ino co to bydzie, jak keregoś dnia przidzie ku tymu, że do żodnego już niy bydzie roboty, bo wszysko poradzōm zrobić za nos roboty? Na co bydōm hajery, jak na grubach bydōm robić e-hajery, e-briftryjgry przidōm dran za briftryjgrōw, a e-przedowaczka bydzie przedować Wom żur w konzōmie na winklu. Wtynczos już niy bydzie Ślōnzokōw, ino ôstanōm same elwry?

We Finlandii już terozki sie na to richtujōm i wynokwili, że kożdy bydzie dostowoł egal-geltag. Po jakiymu to sie tak mianuje? Bo tela samo piyniyndzy chcōm dować kożdymu, egal eli robi, eli je elwer. To je nic inkszego, jak inkszy level tego, co Poloki już za komuny wynokwili: „Eli lygosz, eli robisz, tela, a tela sztyjc zarobisz”.

Rod żech je, kej widza, że ftoś sztaunuje na tymat tego, ku czymu może prziś za poranoście lot. Polityki u nos poradzōm ino fulać ô tym, co je dzisiej, a jak keryś poradzi pedzieć co bydzie na bezrok, to godajōm: „wizjoner”. Nale musza pedzieć, że prawie ta fińsko idyjo trocha mie nerwuje. Wrażowali mi ôd bajtla do gowy, że elwer je mynij wert ôd robotnego Hanysa i szteruje mie, kej ftoś dostowo piyniōndze, a psinco robi. Niy godejcie, że wos niy tyrpie, jak filujecie na sōmsioda, kery zbiero kożdego miysiōnca „piynć-razy-piynćset-plus”, ino skirz tego, co mo piynć bajtlōw. Do roboty taki gizd niy łazi, ciyngiym siedzi w doma i słepie gorzoła, a wy za to musicie stować ô piōntyj rano i ciś na gruba, abo do biura, coby zarobić tela, wiela ôn mo za te picie gorzoły. Mie mo ino pierōn szczelić, jak to widza. Ino co nos tak naprowdy nerwuje? To, że ône dostowajōm geltag, na kery i tak my robiemy? Abo to, że muszymy łazić do roboty, keryj tak po prowdzie niy sōm my rade? A co jakby tak szło znojś robota, na punkcie keryj mieli by my ptoka i lotali by my hań choby bajtle ku krisbaumowi po gyszynki? Eli richtiś wtynczos mieli by my po jakiymu zowiścić elwrōm? Bo możno tak naprowdy to sie rozchodzi ô to, że my im zowiszczemy?

Byda filować na to, co sie bydzie dalij wyrobiać we Finlandii i inkszych krajach, kaj chcōm dować elwrōm geltag. Fto wiy, możno to richtiś je dobro idyjo? A jak Wom sie wydowo, robotnym Hanysōm, kere prawie czytajōm to, bo majōm cigaret-pauza w robocie? I Wom, elwrōm, kere terozki dźwigli sie z lyżo wele połednio i prawie pijōm piyrszo szolka tyju? Abo „Finlandii”…

Czytaj więcej