Czytasz: Dieta radnych będzie uzależniona od ich obecności na sesjach i posiedzeniach

Dieta radnych będzie uzależniona od ich obecności na sesjach i posiedzeniach

Takie rozwiązanie zostało przyjęte w Bytomiu.

W Bytomiu zadecydowano o tym, że radni będą rozliczani z udziału w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji.

– Zgodnie z zapisami uchwały, dieta radnego będzie ulegała zmniejszeniu każdorazowo w razie nieobecności – jeśli radny nie weźmie udziału w sesji, otrzyma o 20% niższą dietę, w przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji – jego dieta będzie niższa o 10%. Co więcej, nie wystarczy, że radny pojawi się na sesji lub posiedzeniu komisji – jego obecność na sesji będzie uznana, dopiero kiedy radny weźmie udział w co najmniej 75% głosowań (analogicznie z obecnością podczas posiedzeń komisji). – tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta w Bytomiu.

Przyjęte rozwiązania mają być skuteczniej powiązane z rzeczywistym zaangażowaniem radnych w pracę Rady. Jak przekonują urzędnicy, dzięki temu rozwiązaniu, znikną znaczne dysproporcje pomiędzy wysokością diet przewodniczących oraz wiceprzewodniczących Rady Miejskiej i komisji oraz pozostałych radnych (przykładowo: 100% podstawy otrzyma przewodniczący Rady Miejskiej, 95% – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 90% – przewodniczący komisji, 85% – wiceprzewodniczący komisji, 75% – pozostali radni). Radni będą mogli pracować w kilku komisjach, przy czym dieta radnego ulenie zmniejszeniu o 15% podstawy jeżeli radny jest członkiem tylko 1 komisji, a o 30% podstawy jeżeli nie jest członkiem żadnej komisji.

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym, wysokość miesięcznych diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Za pojęciem uchwały zagłosowali wszyscy z 23 obecnych na sesji radnych.

Uchwała wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.

fot. UM Bytom