Silesion.PL

serwis informacyjny

“Taśma” na Ekstraklasę – nowa oferta w TOTALbet

Postaw najdłuższą taśmę na Ekstraklasę w TOTALbet! Jeśli nie trafisz, możesz mieć udział w puli 5000 zł.

Jeśli trafisz…

…aż strach się bać , co to będzie za AKO!

Pula trafi do Graczy, którzy wrzucili najwięcej zdarzeń na kupon!

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

Wystarczy, że postawisz kupon spełniający warunki promocji, a zostanie on automatycznie nią objęty.

WARUNKI PROMOCJI

  • Obowiązuje w dniach 01.04.2018 (godz. 00:00) – 03.04.2019 (godz. 23:59).
  • Zagraj zakład na mecze Ekstraklasy, rozgrywane w dniach 02.04.2019 – 03.04.2019, za dokładnie 49 zł z salda głównego.
  • Na kuponie muszą znaleźć się minimum 3 dowolne zdarzenia z oferty na Ekstraklasę z kursem minimalnym każdego z nich wynoszącym 1,20. Kupon zawierać może także dowolne zdarzenia z oferty bukmacherskiej TOTALbet, z kursem minimalnym każdego z nich wynoszącym 1.20. Data zakończenia i ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzeń z zakładu musi nastąpić do godz. 02:00 w dniu 04.04.2019.
  • Pula nagród w wysokości 5000 złotych w bonusach zostanie podzielona między 100 graczy, którzy:

– spełnią warunki (kwota, kursy, liczba zdarzeń),

– których kupony będą miały największą liczbę zdarzeń i okażą się przegrane,

– jeśli będzie więcej kuponów z równą liczbą zdarzeń, decydujący będzie kurs łączny tych kuponów.

  • Do promocji nie kwalifikują się zakłady wypłacone przez Klienta przy użyciu funkcji Cashout, zakłady systemowe, zakłady specjalne (np. TOTALboost) oraz zakłady, w których nastąpił zwrot stawki.
  • Tylko jeden zakład danego użytkownika spełniający warunki promocji, będący pierwszym w kolejności względem daty rozstrzygnięcia zakładu, jest objęty promocją.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „TAŚMA NA
EKSTRAKLASĘ ”.
2. Organizatorem TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000 zł, NIP: 1132929621 (zwany dalej
„Organizatorem” lub „TOTALbet”).
3. TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Prawa i obowiązki
Organizatora i Klientów określa także Regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet
dostępny na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem zakładów”)
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ obowiązuje od dnia 01.04.2019 r. od godz. 00:00 do dnia 03.04.2019 r. do godz.
23:59.
5. TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ objęta jest oferta zakładów bukmacherskich organizowanych na stronie
www.totalbet.pl

§ 2 Warunki uczestnictwa w TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ
1. W TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
2. TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ przeznaczony jest dla osób, które posiadają Konto tymczasowe lub Konto stałe na
stronie www.totalbet.pl (zwanego dalej: „Kontem”) i które posiadają środki w odpowiedniej wysokości na
saldzie głównym (zwane dalej: Saldem) w serwisie www.totalbet.pl (zwanych „Klientami”).
3. TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, które w trakcie trwania TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ dokonają zawarcia zakładu z Salda
spełniającego poniższe warunki:
– zakład AKO za stawkę równą 49 ZŁ, z typowaniem minimum trzech dowolnych zdarzeń z oferty na piłkarską
Ekstraklasę, z kursem minimalnym każdego z nich wynoszącym 1.20.
– poza trzema zdarzeniami z oferty na mecze piłkarskie, organizowanymi przez Ekstraklasa S.A w dniach 2-
3.04.19, zakład zawierać może dowolne zdarzenia z oferty bukmacherskiej TOTALbet z kursem minimalnym
każdego z nich wynoszącym 1.20. Data zakończenia i ogłoszenia oficjalnego wyniku wszystkich zdarzeń z
zakładu musi nastąpić do godz. 02:00 w dniu 4.04.2019.
– do promocji TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ nie są wliczane zakłady wypłacone przez Klienta przy użyciu funkcji
Cash-out, zakłady systemowe, zakłady specjalne (np. TOTALboost) oraz zakłady w których nastąpił zwrot
stawki.
4. Promocją TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ objęty może zostać tylko jeden zakład danego użytkownika spełniający
warunki promocji, będący pierwszym w kolejności względem daty rozstrzygnięcia zakładu tj. daty
zakończenia, ogłoszenia oficjalnego wyniku i rozliczenia przez TOTALbet ostatniego zdarzenia objętego
zakładem.
5. Uczestnictwo w TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ jest dobrowolne.

§ 3 Zasady uczestnictwa w TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ
1. Organizator promocji nagrodzi 100 klientów, których zakłady zawierają największą liczbę zdarzeń spośród
kuponów spełniających warunki promocji i okażą się przegrane. W przypadku gdy zakłady będą posiadały
taką samą liczbę zdarzeń, do otrzymania nagrody zakwalifikują się zakłady z najwyższym kursem całkowitym.
2. Klienci, których zakłady zakwalifikowały się do otrzymania nagrody w promocji TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ
otrzymają bonus wysokości 50 zł.
3. Bonusy zostaną przyznane do 48 godzin od zakończenia promocji.
4. W promocji bierze udział wyłącznie pierwszy zakład spełniający warunki promocji. Jeśli pierwszy zakład
kwalifikujący się do promocji będzie zakładem wygranym, wówczas nie kwalifikuje się on do wzięcia udziału
w promocji. W przypadku, gdy dwa przegrane zakłady zostaną rozliczone w tym samym czasie, o
zakwalifikowaniu się do promocji decyduje kolejność zawarcia zakładu (zakład, który został wcześniej
postawiony będzie brał udział w promocji)
5. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Bonusu na osobę trzecią ani prawo do wymiany
Bonusu na jego równowartość w gotówce.
6. Kwota Bonusu widoczna jest na Saldzie bonus i nie jest wliczona do Salda.
7. W celu przeniesienia środków z Salda bonus na Saldo, Klient musi dokonać wymaganego obrotu na Saldzie
bonus tj. zawarcia zakładów za łączną stawkę odpowiadającą 3-krotności otrzymanej kwoty Bonusu, gdzie
każdy z zakładów musi posiadać minimum 3 zdarzenia na kuponie z minimalnym kursem każdego zdarzenia
1.20, a kurs łączny (całkowity) kuponu musi wynosić minimum 2,00.
8. Do warunków obrotowych bonusu określonych w ust. 6 nie będą zaliczane zakłady rozliczone jako zwrot
stawki oraz zakłady, które w momencie rozliczenia nie spełnią warunku minimalnego kursu łącznego
(całkowitego) 2,00.
9. Wygrane z zakładów zawartych z Salda bonus doliczane są do Salda bonus.
10. W przypadku gdy, zakład zawarty z Salda bonus zostanie rozliczony jako zwrot stawki wówczas kwota Bonusu
zostanie zwrócona na Saldo bonus z możliwością ponownej gry.
11. W przypadku zakładów z wieloma zdarzeniami, zdarzenie objęte zwrotem stawki przyjmuje kurs 1,00 i
rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów, jednak stawka z takiego zakładu nie będzie zaliczona do
warunków obrotu Bonusu jeśli w wyniku unieważnienia, kurs łączny (całkowity) rozliczonego zakładu jest
niższy niż 2,00.
12. Zakłady z Salda bonus nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest późniejsza niż data
ważności Bonusu.
13. Do promocji TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ oraz do warunków obrotowych Bonusu z Salda bonus oraz nie są
wliczane zakłady wypłacone przez Klienta przy użyciu usługi Cash-out.
14. Po spełnieniu warunków obrotowych Bonusu określonych powyżej pozostały Bonus zostanie przeniesiony na
Saldo z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
15. Klient może uczestniczyć w TAŚMA NA EKSTRAKLASĘ wyłącznie jeden raz.
16. Termin ważności Bonusu wynosi 30 dni i jest liczony od momentu aktywacji bonusu. Po tym terminie
niewykorzystane środki z Salda bonus podlegają wyzerowaniu.
17. Klient akceptuje fakt, że w tym samym czasie może posiadać tylko jeden aktywny do gry Bonus na swoim
koncie, niezależnie od liczby przyznanych Bonusów, które uprawniają do doładowania Salda bonus.
Aktywacja kolejnego bonusu możliwa jest po spełnieniu warunków obrotowych dla aktywnego bonusu lub
po jego anulowaniu przez Klienta na koncie Klienta. Bonus może zostać aktywowany na zasadach i w terminie
określonych w danej Promocji.

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024