Czytasz: Egzamin ósmoklasisty? CKE publikuje przykładowe arkusze

Egzamin ósmoklasisty? CKE publikuje przykładowe arkusze

To nowy egzamin, który ma sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej przykładowe arkusze egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty. To nowy egzamin, który ma sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową.

Po raz pierwszy taki egzamin będą zdawać obecni uczniowie klas siódmych. Koniec ich nauki w szkole podstawowej wypadnie w 2019 r. 

CKE opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i z języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego). 

"Przykładowe arkusze egzaminacyjne mają służyć przede wszystkim zapoznaniu uczniów z formułą arkusza egzaminacyjnego, który będzie obowiązywał na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r." - zaznaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

 

W komunikacie poprzedzającym publikację próbnych arkuszy dyrektor CKE zaznaczył, że zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla całej szkoły podstawowej. "Siódmoklasiści mogą zatem nie potrafić rozwiązać części zadań – przed nimi jeszcze prawie półtora roku na realizację wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej i – tym samym – pełne przygotowanie do egzaminu" - wyjaśnił. 

Według niego, warto przykładowe arkusze egzaminacyjne wykorzystać do ćwiczeń wykonywanych przez uczniów w parach bądź małych grupach, przy wsparciu nauczyciela. "Odradzamy wykorzystywanie arkuszy, jako materiału do przeprowadzania próbnego egzaminu, a tym bardziej, jako materiału służącego ocenianiu wiedzy uczniów na bieżącym etapie" - zaznaczył Smolik. Zapowiedział, że za rok - w grudniu 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. 

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zadaniami z języka polskiego (w wersji standardowej) zawiera 21 zadań. Wśród nich są zarówno zadania otwarte, jak i zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musi wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnoszą się one m.in. do zamieszczonych w arkuszu tekstów: opowiadania Sławomira Mrożka "Półpancerze praktyczne", tekstu "Być dobrym" ze zbioru audycji - wykładów ks. Józefa Tischnera, fragmentu "Świtezianki" Adama Mickiewicza (w przypadku tego utworu uczniowie sami muszą podać tytuł ballady i jej autora, ponieważ ta informacja nie jest podana). 

Wśród zadań otwartych znalazło się m.in. takie, w którym uczeń ma przedstawić swoje stanowisko i argumenty w dyskusji dotyczącej tego, czy młodemu odbiorcy potrzebna jest reklama. W innym trzeba było napisać zaproszenie na spotkanie ze znanym specjalistą od reklamy i przekonać w nim, że warto wziąć w tym spotkaniu udział. 

Rozwiązujący arkusz uczeń będzie musiał też napisać wypracowanie. W arkuszu przykładowym jest wybór między napisaniem listu otwartego a opowiadania. 

Uczeń wybierający list otwarty ma napisać go do swoich rówieśników i przekonać ich, że warto pomagać innym ludziom. W argumentacji ma wykorzystać swoją interpretację (opublikowanego w arkuszu) wiersza Tadeusza Różewicza "List do ludożerców" i odwołać się do innej wybranej lektury obowiązkowej. 

Uczeń wybierający opowiadanie ma wyobrazić sobie, że losy bohaterek dramatu Juliusza Słowackiego "Balladyna" Aliny i Balladyny potoczyły się inaczej i opisać je. Pisząc opowiadanie uczeń ma wykazać, że dobrze zna ten utwór. Swoje opowiadanie ma zacząć: "Zapadł zmierzch. Alina i Balladyna z pełnymi dzbanami malin wróciły do chaty". 

Na rozwiązanie całego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego uczeń będzie miał 120 minut. 

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki zawiera 22 zadania; 16 z nich to zadania zamknięte, a sześć to zadania otwarte. Na rozwiązanie tego arkusza uczeń będzie miał 100 minut. 

W przykładowym arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego jest 14 zadań. Odnoszą się one w większości do nagranych tekstów (głównie dialogów) oraz krótkich tekstów zamieszczonych w arkuszu. Uczeń rozwiązujący arkusz musi też napisać e-mail do kolegi w Anglii, w którym ma opisać spotkanie ze specjalnym gościem. Na rozwiązanie arkusza z języka obcego uczeń będzie miał 90 minut. 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne mają kilka wersji. Przygotowane zostały tak jak na prawdziwy egzamin, dlatego obok wersji standardowej, CKE opublikowała w poniedziałek również arkusze w formie dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami (w tym: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym). 

Opublikowano też przykładowe arkusze egzaminacyjne dla uczniów - cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu oraz dla uczniów uczących się w językach mniejszości narodowych: ukraińskim i litewskim oraz w języku kaszubskim. 

CKE opublikowała także zasady oceniania rozwiązań zadań zamieszczonych we wszystkich arkuszach wraz z przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami zadań otwartych. 

Dodatkowo, w przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych, opublikowano nagrania (w formacie mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, a także transkrypcje nagrań. 

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie będą pisać egzamin, który będzie obejmował trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów - polski, matematykę i język obcy - oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii). Egzaminbędzie przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 

Przystąpienie do egzaminu będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej. 

W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 - jak wynika z ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe - na egzaminie będą tylko przedmioty obowiązkowe, a egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy zostanie przeprowadzony dopiero w roku szkolnym 2021/2022. Wówczas to ósmą klasę kończyć będą uczniowie, którzy będą mieli za sobą pełny cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodny z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.(PAP)

Czytaj więcej