Silesion.PL

serwis informacyjny

Dzień Migranta! Przejdź do TOTALbet a zwrócą Ci stawkę z kuponu u konkurencji

Masz konto u konkurencji?

TOTALbet zwróci Ci stawkę z przegranego kuponu u nich!

W TOTALbet świętują Międzynarodowy Dzień Migrantów! Tylko dziś, 18 grudnia możesz założyć konto w TOTALbet, przysłać skan przegranego kuponu u ich konkurencji, a TOTALbukmacher zwróci  Ci stawkę z tego kuponu aż do 150 zł!

Jak to działa, krok po kroku?

1. Załóż konto w TOTALbet w dniu 18 grudnia 2018 roku np. klikając w TEN link

2. Dokonaj depozytu minimum 100 zł

3. Zagraj kupon za minimum 50 zł po kursie minimalnym 2,0

4. Napisz do maila na adres promocja@totalbet.pl, w którym umieścisz swój przegrany kupon u konkurencji

5. Zakłady bukmacherskie TOTALbet zwrócą Ci stawkę z tego kuponu aż do 150 zł w bonusie!

Jedyna taka okazja! Po rejestracji otrzymasz też Freebet 25 zł. Przejdź do TOTALbet, aby móc korzystać z atrakcyjnych kursów w ramach kampanii #TOTALNIEnajlepsi! Kliknij tutaj i przekonaj się sam!

 

REGULAMIN PROMOCJI DZIEŃ MIGRANTÓW W TOTALBET

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i organizacji promocji pod nazwą „DZIEŃ
MIGRANTÓW W TOTALBET” (zwanej dalej „Promocją”)
2. Organizatorem Promocji jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000 zł, NIP: 1132929621
(zwany dalej „Organizatorem” lub „TOTALbet”).
3. Promocja jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Prawa i obowiązki
Organizatora i Klientów określa także Regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć
Internet dostępny na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem
zakładów”) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Promocja obowiązuje w dniu 18.12.2018 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym terminie, o czym
uprzednio poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej.
6. Promocją objęta jest oferta zakładów bukmacherskich SOLO lub AKO (z wyłączeniem zakładów
systemowych) organizowanych na stronie www.totalbet.pl

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
2. Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, które w trakcie trwania Promocji dokonają rejestracji i założenia Konta stałego na stronie
www.totalbet.pl zgodnie z Regulaminem zakładów (zwane dalej: „Klientami”).
3. Korzystanie z Promocji jest dobrowolne.

§ 3 Zasady Promocji

1. Klienci z tytułu udziału w DZIEŃ MIGRANTÓW W TOTALBET są uprawnieni do otrzymania
nagrody w postaci jednorazowego doładowania salda bonusowego (zwanego dalej: „Saldem
bonus”) w wysokości stawki z przegranego kuponu zawartego w innej firmie bukmacherskiej,
przy czym niezależnie od wysokości stawki kuponu spełniającego warunki promocji,
maksymalna kwota Bonusu ograniczona jest dla jednego Klienta do kwoty 150,00 zł.
2. By wziąć udział w promocji, Klient zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
a) założyć konto w TOTALbet w dniu 18 grudnia 2018 roku
b) dokonać depozytu minimum 100 zł
c) zagrać kupon za minimum 50 zł po kursie minimalnym 2,00
d) Napisać wiadomość elektroniczną na adres promocja@totalbet.pl, załączając przegrany
kupon z innej niż TOTALbet firmy bukmacherskiej. Kupon nie może być zawarty wcześniej, niż
1.11.2018. „Inna firma bukmacherska” oznacza podmiot, posiadający zezwolenie
Ministerstwa Finansów RP na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet.
Wysłanie kuponu jest równoznaczne z oświadczeniem, że kupon jest własnością Klienta.
3. Bonusy znajdą się na kontach graczy po weryfikacji podpunktów a), b), c) i d) i innych
warunków regulaminu, najpóźniej 48 godzin po zakończeniu promocji.
4. Bonus przysługuje wyłącznie od jednego kuponu spełniającego warunki promocji.
5. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Bonusu na osobę trzecią ani
prawo do wymiany Bonusu na jego równowartość w gotówce.
6. Kwota Bonusu widoczna jest na Saldzie bonus i nie jest wliczona do Salda.
7. W celu aktywacji Bonusu do gry, należy dokonać Aktywacji Bonusu na Koncie Klienta.
8. Termin na aktywację Bonusu wynosi 30 dni. W celu przeniesienia środków z Salda bonus na
Saldo Główne, Klient musi dokonać wymaganego obrotu na Saldzie bonus tj. zawarcia zakładów za
łączną stawkę odpowiadającą 3-krotności otrzymanej kwoty Bonusu, gdzie każdy z zakładów musi
posiadać minimum 3 zdarzenia na kuponie z minimalnym kursem każdego zdarzenia 1.20, a kurs
łączny (całkowity) kuponu musi wynosić minimum 2,00.
9. Do warunków obrotowych bonusu określonych w ust. 7 nie będą zaliczane zakłady rozliczone
jako zwrot stawki oraz zakłady, które w momencie rozliczenia nie spełnią warunku minimalnego
kursu łącznego (całkowitego) 2,00.
10. Wygrane z zakładów zawartych z Salda bonus doliczane są do Salda bonus.
11. W przypadku gdy, zakład zawarty z Salda bonus zostanie rozliczony jako zwrot stawki
wówczas kwota Bonusu zostanie zwrócona na Saldo bonus z możliwością ponownej gry.
12. W przypadku zakładów z wieloma zdarzeniami, zdarzenie objęte zwrotem stawki przyjmuje
kurs 1,00 i rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów, jednak stawka z takiego zakładu nie
będzie zaliczona do warunków obrotu Bonusu jeśli w wyniku unieważnienia, kurs łączny (całkowity)
rozliczonego zakładu jest niższy niż 2,00.
13. Zakłady z Salda bonus nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest
późniejsza niż data ważności Bonusu.
14. Do promocji DZIEŃ MIGRANTÓW W TOTALBET oraz do warunków obrotowych Bonusu z
Salda bonus oraz nie są wliczane zakłady wypłacone przez Klienta przy użyciu usługi Cash-out.
15. Po spełnieniu warunków obrotowych Bonusu określonych powyżej pozostały Bonus zostanie
przeniesiony na Saldo z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
16. Klient może uczestniczyć w DZIEŃ MIGRANTÓW W TOTALBET wyłącznie jeden raz.
17. Termin ważności Bonusu wynosi 30 dni i jest liczony od momentu aktywacji bonusu. Po tym
terminie niewykorzystane środki z Salda bonus podlegają wyzerowaniu.
18. Klient akceptuje fakt, że w tym samym czasie może posiadać tylko jeden aktywny do gry
Bonus na swoim koncie, niezależnie od liczby przyznanych Bonusów, które uprawniają do
doładowania Salda bonus. Aktywacja kolejnego bonusu możliwa jest po spełnieniu warunków
obrotowych dla aktywnego bonusu lub po jego anulowaniu przez Klienta na koncie Klienta. Bonus
może zostać aktywowany na zasadach i w terminie określonych w danej Promocji.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres reklamacje@totalbet.pl, podając
dokładny opis i powód reklamacji oraz dane: Imię i Nazwisko, nazwa Klienta.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres
email z którego reklamacja została wysłana.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających
poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z Promocji oraz anulowania
Bonusu DZIEŃ MIGRANTÓW W TOTALBET w następujących przypadkach:
(a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu zakładów,
(b) próby tworzenia kilku Kont lub zakładania Kont na różne dane osobowe przez tego samego
Klienta lub kilku Klientów działających w porozumieniu,
(c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania
przez Klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
4. Bonusu DZIEŃ MIGRANTÓW W TOTALBET przysługuje wyłącznie dla jednego Klienta, jednego
Konta, jednego gospodarstwa domowego, jednego adresu IP. Ponadto Bonusu DZIEŃ MIGRANTÓW
W TOTALBET, nie zostanie przyznany lub może zostać odebrany gdy adres IP oraz wykorzystane
urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane na innym Koncie Klienta począwszy od
momentu rejestracji do zlecenia wypłaty wygranych środków.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator
ma prawo natychmiast zamknąć Konto takiego Klienta.
6. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją na
stronie internetowej Organizatora, mają charakter wyłącznie informacyjny.

TOTALbet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.12.2017;

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author