Silesion.PL

serwis informacyjny

Dycha nie tylko w PIĄTEK

Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, a może Mariusz Stępiński?

Tylko w TOTALbet za każdego gola Polaka w 25. kolejce Serie A możesz zgarnąć Freebet 10 zł!

Bonus bez limitu: 10 goli – Freebet 100 zł!

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

1. Zagraj zakład SOLO lub AKO w dniach 21-22.02.2019 wyłącznie na Serie A za kwotę równą 99 zł.

2. Zakład musi być zawarty przed rozpoczęciem pierwszego meczu kolejki Serie A, tj. przed godziną 20:30 dnia 22.02.2019.

2. Promocja aktywuje się automatycznie na każdym kuponie spełniającym warunki promocji.

WARUNKI PROMOCJI

1. Zakład zawierać będzie wyłącznie typowania z oferty przedmeczowej na Serie A w dniach 22-24.02.2019.

2. Promocja obowiązuje od dnia 21.02.2019 od godziny 16:00 do dnia 22.02.2019. do godziny 20:30.

2. Zakład będzie zakładem SOLO lu AKO za stawkę równą 99 zł z kursem kuponu minimum 2,00.

4. Gracze otrzymają Freebet w wysokości 10 zł za każdą bramkę strzeloną przez polskiego zawodnika w kolejce Serie A rozgrywanej w dniach 22.02.2019 – 24.02.2019.

5. Bonus Freebet zostanie przydzielony do 48 godzin od zakończenia ostatniego meczu kolejki Serie A rozgrywanej w dniach 22-24.02.2019.

6. Zakład zawierać będzie wyłącznie zdarzenia z oferty bukmacherskiej na Serie A, których data zakończenia i ogłoszenia oficjalnego wyniku nastąpi do godz. 02:00 w dniu 25.02.2019.

7. Z promocji wyłączone są zakłady specjalne, np. Total Boost.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ FREEBET „DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „DYCHA NIE
TYLKO W PIĄTEK”.
2. Organizatorem DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000 zł, NIP: 1132929621 (zwany dalej
„Organizatorem” lub „TOTALbet”).
3. DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Prawa i obowiązki
Organizatora i Klientów określa także Regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet
dostępny na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem zakładów”)
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK obowiązuje od dnia 21.02.2019 r. od godz. 16:00 do dnia 22.02.2019 r. do godz.
20:30
5. DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK objęta jest oferta zakładów bukmacherskich organizowanych na stronie
www.totalbet.pl

§ 2 Warunki uczestnictwa w DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK

1. W DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
2. DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK przeznaczony jest dla osób, które posiadają Konto tymczasowe lub Konto stałe
na stronie www.totalbet.pl (zwanego dalej: „Kontem”) i które posiadają środki w odpowiedniej wysokości
na saldzie głównym (zwane dalej: Saldem) w serwisie www.totalbet.pl (zwane „Klientami”).
3. DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, które w trakcie trwania DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK dokonają zawarcia zakładu z Salda
spełniającego poniższe warunki:
– zakład SOLO lub AKO za stawkę równą 99 zł z kursem łącznym kuponu minimum 2,00,
– zakład zawierać będzie wyłącznie typowania dowolnego zdarzenia z oferty przedmeczowej na mecze
Serie A w dniach 22.02-24.02.2019 r.
– zakład zawierać będzie wyłączenie zdarzenia z oferty bukmacherskiej na Serie A, których data zakończenia
i ogłoszenia oficjalnego wyniku nastąpi do godz. 02:00 w dniu 25.02.2019.
– Do promocji DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK nie są wliczane zakłady wypłacone przez Klienta przy użyciu
funkcji Cash-out, zakłady specjalne (np. TOTALboost) oraz zakłady w których nastąpił zwrot stawki.
4. Promocją DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK objęty może zostać tylko jeden zakład danego użytkownika
spełniający warunki promocji będący pierwszym w kolejności względem daty rozstrzygnięcia zakładu tj. daty
zakończenia, ogłoszenia oficjalnego wyniku i rozliczenia przez TOTALbet ostatniego zdarzenia objętego
zakładem.
5. Uczestnictwo w DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK jest dobrowolne.

§ 3 Zasady uczestnictwa w DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK

1. Klienci z tytułu udziału w DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK są uprawnieni do otrzymania bonusu freebet wyskości
10 zł za każdą bramkę strzeloną przez polskiego zawodnika w meczach włoskiej ligi piłki nożnej Serie A,
organizowanej przez Lega Serie A, rozgrywanej w dniach 22.02.2019 – 24.02.2019
2. Bonus freebet zostanie przydzielony do 48 godzin od zakończenia ostatniego meczu kolejki Serie A
rozgrywanej w dniach (22.02.2019 – 24.02.2019).
3. Klient może uczestniczyć w DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK wyłącznie jeden raz.
4. Bonus freebet przysługuje wyłącznie jeden raz.
5. Kwota przyznanego Bonusu freebet widoczna jest w zakładce Moje Konto po zalogowaniu do Konta stałego
i nie jest wliczona do salda głównego (zwanego dalej: Saldem)
6. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Bonusu freebet na osobę trzecią ani prawo do
wymiany Bonusu freebet na jego równowartość w gotówce.
7. By skorzystać z Bonusu freebet należy po zalogowaniu do Konta stałego i utworzeniu propozycji zakładu
zaznaczyć na kuponie widoczne pole nazwą freebet, co jest równoznaczne z chęcią skorzystania przez Klienta
z Bonusu freebet na warunkach określonych w Regulaminie.
8. Bonus freebet może zostać wykorzystany na zawarcie jednego dowolnego zakładu SOLO lub AKO (bez
zakładów systemowych) za jednorazową stawkę w wysokości przyznanego Bonusu freebet z warunkiem
minimalnego kursu całkowitego na kuponie 2,00.
9. Bonus freebet nie podlega możliwości dzielenia tj. zawarcia kilku zakładów w ramach stawki i można
skorzystać z niego tylko raz.
10. W przypadku gdy, zakład zawarty za Bonus freebet zostanie rozliczony jako zwrot stawki wówczas stawka z
tego zakładu nie podlega zwrotowi.
11. W przypadku gdy zakład zawarty za Bonusu freebet zawiera wiele zdarzeń, wówczas zdarzenie objęte
zwrotem przyjmuje kurs 1,00 i rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów.
12. Usługa Cash-out nie ma zastosowania do Bonusu freebet.
13. Promocja kończy się z momentem rozliczenia zakładu zawartego za Bonus freebet lub gdy minął termin
ważności Bonus freebet.
14. Bonus freebet można wykorzystać w terminie 30 dni od momentu przyznania Bonusu tj. od dnia otrzymania
informacji drogą elektroniczną o przyznaniu przez Organizatora freebet.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres reklamacje@totalbet.pl, podając dokładny opis i
powód reklamacji oraz dane: Imię i Nazwisko, nazwa Klienta.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego
reklamacja została wysłana.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
o grach hazardowych oraz Regulamin zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych
Klientów z uczestnictwa w DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK lub dopuszczających do udziału w POL-ITA.
3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w DYCHA NIE TYLKO W
PIĄTEK oraz anulowania Bonusu w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu zakładów,
b) próby tworzenia kilku Kont lub zakładania Kont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub
kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta
nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
d) podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla
uczestnictwa w DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk
mających cechy wyłudzenie Bonusu,
4. DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK przysługuje wyłącznie dla jednego Klienta, jednego Konta, jednego
gospodarstwa domowego, jednego adresu IP. Ponadto POL-ITA, nie zostanie przyznany lub może zostać
odebrany gdy adres IP oraz wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane na innym
Koncie Klienta począwszy od momentu rejestracji do zlecenia wypłaty wygranych środków.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo
natychmiast zamknąć Konto takiego Klienta.
6. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku ze sprzedażą premiową
DYCHA NIE TYLKO W PIĄTEK na stronie internetowej Organizatora mają charakter wyłącznie informacyjny.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author