Silesion.PL

serwis informacyjny

120 PLN zakład bez ryzyka i bonus od depozytu do 1000 PLN w zakładach bukmacherskich Fortuna

20 PLN bez depozytu na zakłady bukmacherskie

Nie masz konta w Fortunie? Specjalna promocja dla użytkowników Silesion!
Specjalna promocja, w której na start otrzymujesz od nas specjalną ofertę – Zakład bez ryzyka w wysokości do 120 zł oraz bonus od depozytu do 1000 złotych! Ponadto, otrzymujesz na start 2800 punktów Fortuna Klub Plus, które możesz wymienić na zakłady o łącznej wartości 20 zł!

Jak skorzystać z promocji?

  • podczas rejestracji TUTAJ wpisz kod “legalnybukmacher120
  • po ukończeniu rejestracji Twój pierwszy kupon będzie Zakładem bez ryzyka.
  • jeżeli przegrasz, to Fortuna zwróci Ci wkład za kupon, do 120 zł!
  • wykonaj przelew, a jeżeli w ciągu 30 dni spełnisz warunki promocji otrzymasz od tego bukmachera bonus do 1000 zł.
  • ukończ pełną rejestrację, a na Twoim koncie pojawi się darmowe 2800 punktów FKP wartych 20 zł, które możesz wymienić na zakłady!

Regulamin bonusu powitalnego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus
Powitalny” zwanej dalej Promocją, jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z
o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako
„Organizator” lub „Fortuna”.
1.2.W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,
krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowy.
1.3.Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania Promocji
różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami.
1.4.Promocje obowiązywać będą w okresach i w jednej z form przewidzianych w pkt 3 i
zostaną podane każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, w sekcji Profil
użytkownika » Przegląd bonusów. Sekcja ta określa poza terminem i typem Promocji
również pozostałe parametry promocji opisane szczegółowo w załącznikach
1.5.Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6.Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo
przez Organizatora, przy czym Klienci którzy przystąpili do promocji i spełnili warunki
uzyskania wygranej zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do
Promocji, wygraną taką uzyskują.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI
2.1.Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.
2.2.Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej
zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć
Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).
2.3.Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały
rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnychbukmacherskich świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u
Organizatora.
2.4.Udział w Promocji jest dobrowolny.
2.5.Każdy uczestnik Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i warunkami danej Promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz
ich przestrzegania.
2.6.Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami
Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1.Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z Promocji:
3.1.1. Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego
wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w
załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub
3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu
przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki
opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub
3.1.3. Kasa na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie pieniędzy
bonusowych, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III
niniejszego regulaminu, lub
3.1.4. Która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1,
3.1.2 oraz 3.1.3.
3.2.Aby otrzymać bonus, Klient musi:
3.2.1. Zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym
poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z promocji dla nowych Klientów
oraz zgadzam się z postanowieniami regulaminu bonusu.” lub użyć w tym
celu Kodu promocyjnego.
3.2.2. Spełnić warunki poszczególnych promocji, opisane szczegółowo w
załącznikach niniejszego regulaminu.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
4.1.Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.
4.2.Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później
niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer
umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód
reklamacji.
4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.4.Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
5.2.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie
narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w
celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych
przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
5.3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze
Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do
uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień
podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.5.Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego
danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie
danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.
6.2.Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych
regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.3.Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora
(www.efortuna.pl).

Załącznik nr I – Bonus od wkładu

Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora
na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.
Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu
aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci
prawo do otrzymania bonusu.
Czas Na Przelew – oznacza okres, w którym należy wykonać przelew. W przypadku gdy przelew nie
zostanie wykonany w wymaganym okresie wówczas Uczestnik utraci prawo do otrzymania bonusu.
Przelew – oznacza przelew na iKonto, który zostanie objęty bonusem.
Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.
Procent Od Wkładu – oznacza procentową wartość bonusu w stosunku do kwoty wkładu, objętego
bonusem.
Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy wykonać wymagany obrót. Jeżeli w podanym okresie
Uczestnik nie wykona wymaganego obrotu, wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu lub jego
części.
Obrót – oznacza wymagany obrót, z wyłączeniem obrotu wynikającego z zakładów zawartych na
Sporty Wirtualne, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania bonusu lub jego
części.
Obrót 1. Rata – oznacza procentową wartość Obrotu, z wyłączeniem obrotu wynikającego z
zakładów zawartych na Sporty Wirtualne, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do
otrzymania 1.Raty bonusu.
1. Rata bonusu – oznacza procentową wartość Bonusu.
Obrót 2. Rata – oznacza procentową wartość Obrotu, z wyłączeniem obrotu wynikającego z
zakładów zawartych na Sporty Wirtualne, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do
otrzymania 2.Raty bonusu.
2. Rata bonusu – oznacza procentową wartość Bonusu.
Min. AKO – oznacza minimalną liczbę spotkań, które należy umieścić na kuponie, tak aby stawka za
kupon zaliczona została do wyliczenia Obrotu.
Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity kuponu, jaki musi posiadać kupon, tak aby stawka
kuponu zaliczona została do wyliczenia Obrotu.
Dzienny Limit – oznacza procentową wartość obrotu, jaka zaliczana będzie do wyliczenia
Obrotu.

I.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu, którego wysokość obliczona zostanie wg wzoru
Przelew x Procent Od Wkładu.
I.2. Niezależnie od wysokości Przelewu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Uczestnika do
wartości Maksymalnego Bonusu.
I.3. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi w terminie Czas Na Grę, wykonać wymagany Obrót. Przy
obliczaniu Obrotu brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie kupony spełniające warunki Min. AKO i
Min. Kurs.
I.4. Po wykonaniu przez Uczestnika Obrotu 1. Rata do 3 dni zostanie do iKonta Uczestnika przypisana
1. Rata bonusu.
I.5. Po wykonaniu przez Uczestnika Obrotu 2. Rata do 3 dni zostanie do iKonta Uczestnika przypisana
2. Rata bonusu.
I.6. Przy obliczaniu Obrotu, brane są pod uwagę zakłady zawarte przez Internet jak i zakłady zawarte w
punktach przyjmowania zakładów, zarówno z oferty tradycyjnej jak i oferty LIVE (z wykluczeniem
Wirtualnych Sportów), przy czym wysokość kwoty jest równa kwocie Wkładu za kupon (w
przypadku kuponu za 100zł do obliczenia kwoty wymaganej do uzyskania bonusy, jest zaliczona
kwota 88zł), a maksymalny dzienny limit kwoty zaliczanej do wymaganego obrotu wynosi Dzienny
Limit (np. jeżeli Dzienny Limit wynosi 10% a Obrót 400zł, to maksymalna dzienna kwota zaliczona na
poczet Obrotu wynosi 40 zł, kolejne zakłady tego samego dnia nie będą już brane pod uwagę).
I.7. Do wymaganego obrotu określonego w pkt. 1.6 nie zostaną zaliczone zakłady zawarte po niższym
kursie niż Min Kurs, z mniejszą liczbą zdarzeń niż Min. AKO oraz postawione na Wirtualne Sporty.
I.8. Do wymaganego obrotu określonego w pkt. 1.6. nie zostaną zaliczone również zakłady, który
zostały wcześniej wypłacone (opcja „Early Cash Out”) oraz zakłady, które zostały anulowane lub
unieważnione.
I.9. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.
I.10. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie
zakładów wzajemnych u Organizatora.
I.11. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość
pieniężną.
I.12. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
I.13. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana
nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę
w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

Załącznik nr II – Zakład bez ryzyka

Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora
na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.
Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu
aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci
prawo do otrzymania bonusu.
Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.
Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy zawrzeć zakład, który zostanie objęty bonusem. Jeżeli
w podanym okresie Uczestnik nie zawrze zakładu spełniającego warunki bonusu wówczas utraci
prawo do otrzymania bonusu.
Min. AKO – oznacza minimalną liczbę spotkań, które należy umieścić na kuponie, tak aby został on
objęty bonusem.
Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity kuponu, jaki musi posiadać kupon, tak aby został on
objęty bonusem.
Min. Stawka – oznacza minimalną stawkę, za jaką musi zostać zawarty kupon, tak aby został on
objęty bonusem.
Typ kuponu – oznacza typ kuponu, jaki należy wybrać, tak aby został on objęty bonusem, np.: SOLO,
AKO, MAXIKOMBI itp.
Dyscyplina – oznacza dyscyplinę sportową zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby
został on objęty bonusem, np.: Piłka nożna, Tenis, Siatkówka itp.
Liga/Turniej – oznacza ligę/turniej zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on
objęty bonusem, np.: Ekstraklasa, 1.Anglia, Australian Open itp.
Mecz/Zdarzenie – oznacza zdarzenie, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty
bonusem, np.: Legia W.-Cracovia, Federer-Nadal itp.
Rodzaj Zakładu – oznacza rodzaj zakładu zdarzenia, jaki musi znajdować się na kuponie, tak aby
został on objęty bonusem, np.: liczba bramek, awans, mecz itd.
Typ – oznacza typ na Rodzaj Zakładu zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został
on objęty bonusem, np.: 1, 2, 10 itp.
Kanał – oznacza kanał dystrybucji za pośrednictwem którego należy zawrzeć kupon, tak aby został on
objęty bonusem.

II.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości stawki kuponu objętego bonusem. (w
przypadku kuponu za 100zł, stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek
od gier, a więc 88zł). Stawka może zostać uiszczona zarówna ze środków pieniężnych
zgromadzonych na iKoncie Klienta jak również poprzez punkty FKP zamienione na Darmowy
Zakład.
II.2. Niezależnie od wysokości stawki kuponu objętego bonusem, wartość bonusu jest ograniczona
dla jednego Uczestnika do wartości Maksymalnego Bonusu.
II.3. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi:
II.3.1. w terminie Czas Na Grę, zawrzeć kupon spełniający warunki Min. AKO, Min. Kurs, Min.
Stawka, Typ kuponu, Kanał, którego przynajmniej jedno zdarzenie spełniać będzie
warunki Dyscyplina, Liga/Turniej, Mecz/Zdarzenie, Rodzaj Zakładu, Typ.
II.3.2. bonus przysługuje jedynie tym Uczestnikom, których pierwszy kupon spełniający warunki
opisane w punkcie II.3.1 okaże się przegrany.
II.4. Bonus o równowartości stawki kuponu, objętego bonusem zostanie przypisany do iKonta
Uczestnika w terminie 3 dni, licząc od momentu rozstrzygnięcia się kuponu objętego bonusem.
II.5. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.
II.6. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie
zakładów wzajemnych u Organizatora.
II.7. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość
pieniężną.
II.8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
II.9. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana
nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez
Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego.
II.10 Z prawa do otrzymania bonusu wyłączone są zakłady zawarte na Sporty Wirtualne.

Załącznik nr III – Kasa na start

Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora
na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.
Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu
aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci
prawo do otrzymania bonusu.
Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.
Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy wykorzystać kwotę bonusu. Jeżeli w okresie tym
Uczestnik nie wykorzysta kwoty bonusu na zawarcie zakładu/zakładów wówczas bonus zostanie
Uczestnikowi odebrany.

III.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości Maksymalny Bonus.
III.2. Aby otrzymać bonus Uczestnik musi w terminie Czas Na Aktywację zakończyć proces rejestracji
iKonta.
III.3. Bonus o wartości Maksymalny Bonus zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w terminie 3 dni,
licząc od momentu zakończenia procesu rejestracji iKonta.
III.4. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.
III.5. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie
zakładów wzajemnych u Organizatora.
III.6. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość
pieniężną.
III.7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
III.8. Jeżeli Klient w okresie Czas na Grę nie zawrze ani jednego zakładu, wówczas bonus zostanie
Klientowi odebrany.
III.9. Pod uwagę brane są wszystkie zakłady wzajemne z wyłączeniem zakładów na Wirtualne Sporty.
III.8. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana
nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez
Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024