Silesion.PL

serwis informacyjny

Wygraj bilety VIP na finał Totolotek Puchar Polski

 • 2 drużyny
 • 1 Totolotek Puchar Polski do zdobycia
 • 2 podwójne bilety VIP
 • 10 podwójnych biletów I kategorii

2 maja, PGE Narodowy, finał Totolotek Pucharu Polski. Będziemy szczerzy: musicie tam być, ale sponsor Pucharu Polski – Titolotek nie zaprasza was z pustymi rękami!

Grajcie o zaproszenia i bilety, w komentarzu pod TYM linkiem wytypujcie wyniki do przerwy i w regulaminowym czasie gry (bez dogrywek) w 1/2 Totolotek Puchar Polski:

 • Jagiellonia Białystok – Miedź Legnica ?:? (?:?)
 • Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk ?:? (?:?)

Regulamin akcji “Finał jest wasz”

Regulamin akcji „Finał jest wasz”
z dnia 8.04.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa warunki przeprowadzenia i udziału w akcji “Finał jest wasz”, zwaną dalej “Akcja”.
 2. Organizatorem Akcji jest Totolotek S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18b, kod pocztowy: 02-829, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, zwany dalej “Organizatorem”.
 3. Akcja odbywa się na profilu Organizatora na profilu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/TotolotekPL/).
 4. Organizator udostępnia treść regulaminu na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Akcja rozpoczyna się 8.04.2019 i trwa do 12.04.2019.
 6. Organizator zastrzega, że Akcja nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana ani związana z serwisem społecznościowym Facebook.

II. ZASADY UDZIAŁU

 1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana “Uczestnikiem”). Dodatkowo, wymogiem udziału w Akcji jest posiadanie prawidłowo zarejestrowanego i aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.
 2. Biorąc dobrowolny udział w Akcji, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji jeden raz (umieszczając jeden komentarz z profilu). Niedozwolone jest uczestnictwo w Akcji przy wykorzystaniu innych profili.
 4. Udział w Akcji przez Uczestnika polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na tablicy profilu Totolotek PL przewidywanych wyników (do przerwy i do końca regulaminowego czasu gry) meczów w ramach rozgrywek o Totolotek Puchar Polski:
  Jagiellonia Białystok – Miedź Legnica
  Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk
 5. Pod uwagę będą brane komentarze Uczestników umieszczone do dnia 9.04.2019, do godziny 18:00, z wyjątkiem edytowanych komentarzy.
 6. Po zakończeniu Akcji, Uczestnicy zostaną sklasyfikowani według punktacji:
  – odgadnięty wynik końcowy: 3 pkt
  – odgadnięte rozstrzygnięcie meczu (zwycięzca/remis): 1 pkt – przyznawany w przypadku, gdy nie został trafiony dokładny wynik
  – odgadnięty dokładny wynik do przerwy: 1 pkt
  – bonus za publiczne udostępnienie grafiki konkursowej: 2 pkt
 7. W przypadku identycznej liczby punktów, wyżej sklasyfikowany zostanie wcześniejszy komentarz.
 8. 12 najwyżej sklasyfikowanych Uczestników otrzyma nagrody, o których mowa w punkcie III.
 9. Organizator opublikuje listę nagrodzonych Uczestników najpóźniej 12.04.2019 na tablicy profilu społecznościowego Totolotek PL w serwisie Facebook.

III. NAGRODY

 1. Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach 1.-2. otrzymają podwójne bilety kategorii BIZNES na finał Totolotek Pucharu Polski, rozegrany 2 maja 2019 r.
 2. Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach 3.-12. otrzymają podwójne bilety I kategorii na finał Totolotek Pucharu Polski, rozegrany 2 maja 2019 r.
 3. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania wyłącznie jednej nagrody w trakcie trwania Akcji.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagrody na voucher lub jakąkolwiek inną nagrodę oprócz tej przewidzianej przez regulamin.
 5. Uczestnik nie jest uprawniony do przekazania lub odsprzedaży nagrody. W przypadku wykrycia próby odsprzedaży nagrody przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji, nieprzyznania nagrody, zablokowania konta Uczestnika na profilach społecznościowych Organizatora oraz do wszczęcia postępowania i pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności przez
 6. Organizatora lub organizatora rozgrywek o Totolotek Puchar Polski, czyli Polski Związek Piłki Nożnej.
 7. Aby odebrać nagrodę, po ogłoszeniu listy nagrodzonych Uczestnik jest zobowiązany przekazać w bezpieczny sposób dane dwóch osób (imię, nazwisko oraz numer PESEL) Organizatorowi najpóźniej do 16.04.2019 r., do godziny 12:00. W przypadku niedopełnienia tego warunku,
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody Uczestnikom sklasyfikowanym na tzw. liście rezerwowej lub jej nieprzyznania.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji, jak również szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, decydując się na odbiór nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, czyli Totolotek S. A. oraz organizatora rozgrywek o Totolotek Puchar Polski, czyli Polski Związek Piłki Nożnej na potrzeby uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz ewidencji księgowej i podatkowej.
 2. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu danych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z udziałem w Akcji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem e-mail pomoc@totolotek.pl w terminie 30 dni od zakończenia Akcji.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), opis reklamacji oraz ewentualne załączniki, np. zrzuty ekranu.
 3. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, z którego została wysłana reklamacja.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji wchodzi w życie w dniu 8.04.2019.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie, o czym uprzednio poinformuje Uczestników odpowiednim komunikatem na profilu Organizatora na portalu Facebook.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator uprzednio poinformuje Uczestników o treści zmian przez umieszczenie przez Organizatora na portalu Facebook informacji o zmianie Regulaminu zawierającej wyszczególnienie zmian. Zmiana
 4. Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie w przypadkach:
  naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej;
  podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych.
 6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Akcji jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023