Silesion.PL

serwis informacyjny

Oferta specjalna TOTALbet na mecz Austria – Polska czyli FREEBET

Oferta na darmowy zakład – freebet

Reprezentacja Polski wraca do gry! Z tej okazji oferujemy darmowy zakład o wartości 25 zł na mecz el. Euro 2020 Austria – Polska. Wystarczy założyć konto na totalbet.pl, a przy rejestracji wpisać kod AUTPOL. Wygraną z darmowego zakładu można dowolnie dysponować.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

  • Zarejestruj konto na totalbet.pl
  • Przy rejestracji podaj kod AUTPOL
  • Wybierz wydarzenie i postaw darmowe 25 zł!

WARUNKI PROMOCJI

* Obowiązuje w dniach 20.03.2019 (godz. 00:00) – 21.03.2019 (godz. 23:59).

* Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy.

* Freebet przysługuje wyłącznie jeden raz po dokonaniu rejestracji konta stałego, wpisaniu kodu AUTPOL i poprawnej weryfikacji konta.

*Bonus może zostać wykorzystany na zawarcia jednego dowolnego zakładu SOLO lub AKO (bez zakładów systemowych) za jednorazową stawkę 25 zł z warunkiem minimalnego kursu łącznego na kuponie 2,00 w przeciągu 7 dni od momentu przydzielenia.

*Bonus FREEBET AUTPOL możesz wykorzystać w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia weryfikacji konta stałego przez Organizatora.

REGULAMIN PROMOCJI FREEBET AUTPOL

I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „AUTPOL”
zwana także dalej „Promocją”
2. Niniejszy Regulamin sprzedaży premiowej działa w połączeniu z Regulaminem zakładów wzajemnych
urządzanych przez sieć Internet przez TOTALbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. dostępnym na stronie
www.totalbet.pl.
3. Organizatorem sprzedaży premiowej „FREEBET AUTPOL” jest TOTALbet zakłady bukmacherskie sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000662497 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale
zakładowym 2.000.000 zł, NIP: 1132929621 zwany dalej „Organizatorem” lub „TOTALbet”.
4. Promocja obowiązuje od dnia 20.03.2019 od godz. 00:00 do 21.03.2019 do godz. 23:59 .
5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym terminie, o czym uprzednio
poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej.
6. Promocja jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl
7. Promocją objęta jest oferta zakładów bukmacherskich SOLO lub AKO (z wyłączeniem zakładów
systemowych) organizowanych na stronie www.totalbet.pl
II. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. W Promocji nie mogą brać udział pracownicy Organizatora
2. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, które w trakcie trwania Promocji dokonają rejestracji i założenia konta stałego na stronie
www.totalbet.pl zgodnie z Regulaminem zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet (zwany dalej
„Regulaminem zakładów”) oraz wpiszą kod AUTPOL..
3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy (zwanych dalej „Klientem” lub „Klientami”) i
powiązana jest z rejestracją konta stałego, które zgodnie z Regulaminem zakładów umożliwia zawieranie
zakładów bukmacherskich na stronie internetowej Organizatora.
4. Korzystanie z promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
zobowiązaniem Klienta do jego przestrzegania.
5. Z tytułu udziału w Promocji i sprzedaży premiowej Klientowi przysługuje nagroda w formie Bonus
Freebet na grę w określonej wysokości i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pod warunkiem
spełnienia przez Klienta wymagań opisanych w niniejszym regulaminie.
III. Zasady Promocji
1. Klienci z tytułu udziału w Promocji są uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci Bonus Freebet tj.
otrzymania jednorazowego vouchera (kredytu) na zawarcie zakład o wartości 25 zł.
2. Kwota przyznanego Bonus Freebet widoczna jest zakładce Moje Konto po zalogowaniu do serwisu i nie
jest wliczona do salda depozytowego.
3. Bonus Freebet przysługuje wyłącznie jeden raz po dokonaniu rejestracji konta stałego, wpisaniu kodu
AUTPOL i poprawnej weryfikacji konta przez pracownika Organizatora ( (pracownik Biura Obsługi Klienta).
4. Zgodnie z Regulaminem zakładów, rejestracja, utworzenie i weryfikacja konta stałego wymaga od
Klienta przekazania dodatkowych danych oraz fotokopii lub skanu dokumentu tożsamości.
5. By skorzystać z Bonus Freebet należy po zalogowaniu do serwisu i utworzeniu propozycji zakładu
zaznaczyć na kuponie widoczne pole z nazwą Bonus Freebet, co jest równoznaczne z chęcią skorzystania przez
Klienta z Bonus FREEBET AUTPOL na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
6. Bonus Freebet może zostać wykorzystany na zawarcia jednego dowolnego zakładu SOLO lub AKO (bez
zakładów systemowych) za jednorazową stawkę 25 zł z warunkiem minimalnego kursu łącznego na kuponie
2,00 w przeciągu 7 dni od momentu przydzielenia..
7. Bonus Freebet nie podlega możliwości dzielenia tj zawarcia kilku zakładów w ramach stawki 25 zł i
można skorzystać z niego tylko jeden raz.
8. Wygrana z zakładu zawartego za Bonus FREEBET AUTPOL doliczana jest do salda depozytowego z
możliwością dalszej gry lub wypłaty.
9. W przypadku gdy, zakład zawarty za Bonus FREEBET AUTPOL zostanie rozliczony jako zwrot stawki
wówczas stawka z tego zakładu nie podlega zwrotowi.
10. W przypadku gdy zakład zawarty za Bonus FREEBET AUTPOL zawiera wiele zdarzeń, wówczas zdarzenie
objęte zwrotem przyjmuje kurs 1,00 i rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów.
11. Zakłady z salda Bonus Freebetowego nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia
jest późniejsza niż data ważności Bonus Freebetu.
12. Bonus FREEBET AUTPOL nie może być objęty usługa Cash-out.
13. Stosownie do przepisów UoPDOF, od dnia 01.01.2018 r. zwolniona z podatku dochodowego od osób
fizycznych jest wartość nagrody w Bonus jako nagrody związanej ze sprzedażą premiową
usług, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł. W przypadku, gdy
jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000,00 zł Klient otrzyma nagrodę wraz z nagrodą
dodatkową – w formie kwoty pieniężnej na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.
14. Promocja kończy się z momentem rozliczenia zakładu zawartego za Bonus Freebet lub gdy minął czas
ważności Bonus FREEBET AUTPOL.
15. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.
16. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do Bonus Freebet na osobę
trzecią, jak również żaden ekwiwalent pieniężny w gotówce.
17. Termin w jakim można wykorzystać Bonus FREEBET AUTPOL wynosi 7 dni od momentu potwierdzenia
weryfikacji konta stałego przez Organizatora.
IV. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń
1. Reklamacje można składać wyłącznie na piśmie, na adres siedziby Spółki TOTALBET Zakłady
Bukmacherskie Sp. Z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa w terminie 14 dni od otrzymania Bonusu.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając pisemną odpowiedź na adres
podany przez klienta.
4. W razie pytań dotyczących Regulaminu oraz reklamacji można skontaktować się przez adres emailowy: pomoc@totalbet.pl
V. Postanowienia końcowe
1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających
poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
3. W przypadku podejrzeń nadużycia Bonus Freebetowego przez Klienta np. poprzez zawarcie zakładów
mających znamiona ominięcia określonych wymagań dla niniejszej promocji lub w przypadku stosowania
jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia środków Bonus Freebetowych lub omijania zapisów
regulujących niniejszą promocję, Organizator zastrzega sobie prawo każdej chwili do odmówienia lub
anulowania przyznanych środków Bonus Freebetowych lub natychmiastowego wykluczenia.
4. W przypadku podejrzenia nadużyć np. poprzez próby tworzenia kilku kont lub zakładania kont na różne
dane osobowe przez tego samo uczestnika lub kilku uczestników działających w porozumieniu, Organizator
zastrzega sobie prawo do anulowania kwoty Bonus Freebetu i/lub unieważnienia wszystkich zawartych
kuponów i natychmiastowego wykluczenia takich uczestników z Promocji.
5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zakładów któregokolwiek postanowienia niniejszego
regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym
czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie Organizatora.
7. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją na stronie
internetowej Organizatora, mają charakter wyłącznie informacyjny.
8. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024