Silesion.PL

serwis informacyjny

Bonus powrotny 300 PLN w Milenium

Sprawdź nowości w Milenium i ciesz się grą ze SPECJALNYM BONUSEM NA ZAKŁADY – AŻ DO 300 zł.

  • nowa odsłona WWW – lepsza nawigacja, większa czytelność treści, nowe menu oferty i Strefa Gracza,
  • promocja WYGRAJ LIGĘ – co miesiąc grasz o bonusy i cashback nawet do 5%
  • MAXI kursy – KLIKNIJ po najlepszą ofertę kursową na rynku,

Wróć do gry w Milenium, a bukmacher nagrodzi Twój powrót bonusem aż do 300 zł! Przygotowano sporo nowości, które pomogą Ci w dobrej zabawie:

  • Zaloguj się i w ciągu 10 dni (do 22 czerwca) dokonaj depozytu.
  • Obróć tę kwotę cztery razy – na to dajemy Ci aż 60 dni!
  • Odbierz bonus aż do 300 zł w wysokości depozytu.

Regulamin promocji „Bonus powrotny” z dnia 12.06.2019 r.

1 REGULAMIN PROMOCJI
„Bonus powrotny” z dnia 12.06.2019 r.

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki prowadzenia sprzedaży
premiowej o nazwie „Bonus powrotny” (zwanej dalej „promocją”), organizowanej przez
spółkę Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.
Lwowskiej 25 (zwaną dalej „Spółką”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182607.
2. Promocja obowiązuje od 12.06.2019 do 22.06.2019, do odwołania, o którym Spółka
poinformuje na stronie internetowej www.milenium.pl, lub do dnia ogłoszenia nowego
regulaminu promocji.
3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na stronie
internetowej www.milenium.pl w ramach programu lojalnościowego Liga Mistrzów
Milenium.

§ 2. Uczestnictwo w promocji.
1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w dalszej części regulaminu.
2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie, konkubenci,
krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowym.
3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów posiadających konto gracza służące
do zawierania internetowych zakładów wzajemnych Spółki i jednocześnie będących
uczestnikami Ligi Mistrzów Milenium.
4. Z promocji może skorzystać wyłącznie ten klient, który w okresie jej obowiązywania
otrzyma od Spółki powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej o możliwości
otrzymania bonusu.
5. Warunkiem koniecznym udziału w promocji jest aktywacja bonusu, tj. zalogowanie się
na konto gracza, dokonanie depozytu w terminie określonym regulaminem, o którym
mowa w § 3 ust. 4., a następnie akceptacja postanowień regulaminu.
6. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.
Regulamin promocji „Bonus powrotny” z dnia 12.06.2019 r.

§ 3.Zasady promocji.
1. Klient jest uprawniony do otrzymania bonusu w kwocie określonej w powiadomieniu, o
którym mowa w § 2 ust. 4, po aktywacji bonusu, pod warunkiem że spełni wymogi
określone w niniejszym regulaminie i z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wartość bonusu jest ograniczona dla jednego klienta do kwoty 300 zł niezależnie od
kwoty określonej w powiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
3. Kwota obrotu jest to kwota równa:
a) 4-krotności kwoty wskazanej w powiadomieniu o którym mowa w § 2 ust. 4 –
jeżeli ta kwota nie przekracza 300 zł,
b) 1200 zł, jeżeli kwota wskazana w powiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 4,
jest równa lub przekracza 300 zł.
4. Aby zakwalifikować się do otrzymania bonusu, klient musi aktywować bonus w ciągu 10
dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia obowiązywania promocji (12.06.2019 –
22.06.2019 [do godz. 23:59]). Aktywacja bonusu oznacza dokonanie depozytu we
wskazanym terminie.
Następnie w terminie 60 dni od dnia aktywacji bonusu zawrzeć, jednokrotnie lub
wielokrotnie, zakłady bukmacherskie przez Internet za łączną kwotę równą lub większą
kwocie obrotu z kursem ogólnym każdego zakładu nie mniejszym niż 2,00, z
zastrzeżeniem ust. 5.
5. Po zawarciu zakładów bukmacherskich przez Internet w terminie 60 dni od dnia
aktywacji bonusu za łączną kwotę równą 20% kwoty obrotu z kursem ogólnym każdego
zakładu nie mniejszym niż 2,00, klient otrzyma 20% bonusu. Pozostałe 80% bonusu
zostanie przyznane po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ust. 3 i 4.
6. Do wymaganego obrotu określonego w ust. 3, 4 i 5 nie zostaną zaliczone zakłady, w
których wystąpi przynajmniej jedna z sytuacji:
a) zawarto zakład Totalizatora,
b) zawarto zakład Rozpisowy,
c) zawarto zakład zawierający zdarzenie należące do grupy zdarzeń „Typ Dnia”,
d) kurs ogólny jest mniejszy niż 2,00,
e) zakład został anulowany lub unieważniony,
f) zakład został zawarty za kredyty uprawniające do zawierania zakładów wzajemnych
Spółki,
g) na kuponie nie znajdują się co najmniej 3 zdarzenia z kursem co najmniej 1,20 dla
każdego ze zdarzeń,
h) kupon nie został rozliczony w terminie wskazanym w ust. 4.
7. W jednym dniu kalendarzowym może być zaliczone maksymalnie 10% kwoty obrotu
liczone jako suma stawek ze wszystkich kuponów rozliczonych w tym dniu i spełniających
warunki promocji.
8. Każdy kupon, którego stawka spowodowałaby przekroczenie limitu określonego w ust. 7,
nie będzie brany pod uwagę mimo spełnienia pozostałych warunków promocji.
9. Kupony zostają uszeregowane rosnąco wyłącznie według daty i czasu rozliczenia
zakładu w celu ustalenia, czy przekroczony został limit określony w ust. 7.
10. Do wymaganego obrotu określonego w ust. 4 i 5 w danym dniu kalendarzowym
zostaną zaliczone stawki wyłącznie z tych kuponów nabytych w okresie trwania promocji,
które zostały rozliczone w tym dniu bez względu na datę ich nabycia.
11. Kurs ogólny, o którym mowa w ust. 6, oblicza się według stanu na dzień rozliczenia
zakładu, w szczególności przy obliczaniu kursu ogólnego nie bierze się pod uwagę kursów
zdarzeń unieważnionych.
12. Kursy zdarzeń, o których mowa w ust. 6 lit. g, sprawdza się według stanu po
rozliczeniu zakładu, a zdarzenia unieważnione pomija się.
13. Bonus zostanie przyznany w terminie 3 dni od dnia spełnienia wszystkich wymogów
określonych w niniejszym regulaminie.
14. Bonus przyznaje się w formie kredytów uprawniających do zawierania zakładów
wzajemnych Spółki.
15. Każdy klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz w tym samym czasie.
W przypadku, gdyby klient otrzymał więcej niż jeden e-mail z linkiem do bonusu i kliknął w
taki link w więcej niż jednym e-mailu, to:
– jeżeli aktualnie bierze udział w promocji na podstawie wcześniej klikniętego linka, ale nie
otrzymał jeszcze bonusu, to traci prawo do kontynuowania udziału w aktualnej promocji i
prawo do otrzymania bonusu, a następnie uczestniczy od nowa w nowej promocji, w której
wziął udział poprzez kliknięcie linka i od nowa musi spełnić warunki otrzymania bonusu, w
tym dotyczące kwoty obrotu;
– jeżeli aktualnie nie bierze udziału w promocji, ale wcześniej już co najmniej raz wziął
udział w promocji, która obecnie jest już zakończona (bez względu na to, czy w wyniku
udziału w promocji otrzymał bonus, czy nie), to może wziąć udział w promocji kolejny raz;
– jeżeli aktualnie nie bierze udziału w promocji lub bierze udział w promocji niezakończonej,
to traci prawo do kontynuowania udziału w aktualnej promocji i prawo do otrzymania
bonusu (jeżeli bierze w niej udział) oraz bierze udział od nowa w tej promocji, dla której
data i czas przesłania e-maila przez Spółkę są najpóźniejsze (najnowszy e-mail).
16. Klient nie ma możliwości przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią.
17. Dodatkowe informacje dotyczące zmian w sposobie uzyskiwania bonusu określa
załącznik nr 1.

§ 4. Postanowienia końcowe.
1. Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach
hazardowych, regulaminu internetowych zakładów wzajemnych i regulaminu programu
Liga Mistrzów Milenium.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z
promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
§ 1 Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.milenium.pl
4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym regulaminie.
5. Spółka zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających
poszczególnych klientów z promocji lub dopuszczających ich do udziału w promocji.
6. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres
reklamacja@milenium.pl w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego
reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej
przypisanego do konta gracza klienta, który zgłasza reklamację.
7. Reklamacja musi zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres i pseudonim osoby
składającej reklamację, o ile został określony), datę zdarzenia objętego reklamacją, opis
okoliczności objętych reklamacją oraz treść żądania.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
9. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Spółki. Uczestnik promocji
zostanie powiadomiony o decyzji Spółki na adres e-mail, z którego reklamacja została
zgłoszona, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
10. Reklamacje niespełniające warunków określonych w ust. 6-7 nie będą rozpatrywane,
niemniej jednak Spółka może wezwać uczestnika do uzupełnienia braków formalnych
reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia
reklamacji.
11. Traci moc regulamin promocji „Bonus powrotny” z dnia 16.05.2019 r.
12. W przypadku, gdy klient wziął udział w promocji na podstawie regulaminu, o którym
mowa w ust. 11, bonus jest przyznawany na zasadach określonych w tym regulaminie.
13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.06.2019 r.
Regulamin promocji „Bonus powrotny” z dnia 12.06.2019 r.

Załącznik nr 1 – dodatkowe informacje: zmiany w promocji „Bonus powrotny”
 Zawarłem zakład Rozpisowy za 100 zł. Czy te 100 zł zaliczy się do promocji?
Nie, ponieważ w promocji „Bonus powrotny” nie liczą się zakłady Rozpisowe.
 Na czym polega limit 10% kwoty obrotu?
Limit 10% polega na tym, że w jednym dniu kalendarzowym nie można mieć zaliczone
więcej niż 10% kwoty obrotu.
Na przykład: gdy bonus wynosi 300 zł, to kwota obrotu wynosi 1200 zł (czterokrotność
kwoty bonusu). Oznacza to, że w jednym dniu kalendarzowym do promocji zaliczą się
tylko kupony rozliczone w tym dniu, które były nabyte łącznie za nie więcej niż 120 zł
(10% z 1200 zł).
Skoro limit wynosi 120 zł, a na przykład pierwszego dnia promocji zostaną rozliczone
zakłady zawarte za 200 zł, to do promocji zaliczą się kupony nabyte za kwotę nie
większą niż 120 zł. Pozostałe kupony nie będą brane pod uwagę mimo spełnienia
innych warunków promocji.
 Mój dzienny limit kwoty obrotu to 120 zł. Rozliczył mi się dziś pierwszy kupon
o godz. 12:00 za kwotę (stawkę) 150 zł. Czy zaliczy się on do promocji chociaż
częściowo?
Nie, nie zaliczy się, ponieważ limit kwoty obrotu zostałby wówczas przekroczony.
Jednak rozliczenie w tym samym dniu, w późniejszym czasie (np. o godz. 14:00),
innego kuponu zagranego za stawkę np. 70 zł, spowoduje zaliczenie 70 zł do kwoty
obrotu.
 Mój dzienny limit kwoty obrotu to 120 zł. Jednego dnia rozliczyły mi się trzy
kupony w następującej kolejności: pierwszy za kwotę 60 zł, drugi za 40 zł, a
trzeci za 30 zł. Czy trzeci kupon zaliczy się do promocji chociaż częściowo?
Nie, nie zaliczy się, ponieważ limit kwoty obrotu zostałby wówczas przekroczony.
W tym przypadku zostanie uwzględnione 100 zł kwoty obrotu (za pierwsze dwa
kupony), a kupon zagrany za 30 zł nie będzie brany pod uwagę.
 Czy kolejność zawierania zakładów ma znaczenie?
Kolejność zawierania zakładów nie ma znaczenia – przypisanie ich do dnia promocji
odbywa się tylko i wyłącznie według daty i godziny rozliczenia kuponu.
 Czy kolejność rozliczenia zakładów ma znaczenie?
Tak, kolejność rozliczenia zakładów ma znaczenie w danym dniu kalendarzowym.
 Według czego ustala się kolejność rozliczenia zakładów?
Pod uwagę bierze się wyłącznie datę i czas rozliczenia zakładu (kuponu).
 O co chodzi z tą kolejnością rozliczenia zakładów? Jaki to ma wpływ na
promocję?
Ponieważ został ustalony limit 10% kwoty obrotu, jaki można zrealizować w jednym
dniu, ważna jest kolejność rozliczanych zakładów. Konieczne jest sprawdzenie, czy
któryś z nich nie przekracza tego limitu.
Przykład dla klienta, którego limit dzienny kwoty obrotu wynosi 120 zł:
Klientowi rozliczyły się w danym dniu cztery kupony: o godz. 8:50 za 60 zł, o 8:55 za
40 zł, o 9:40 za 20 zł, o 9:59 za 20 zł. Już stawki z pierwszych trzech kuponów dają
zatem kwotę równą 120 zł (60 zł + 40 zł + 20 zł) i taka też będzie kwota obrotu
zaliczona klientowi w danym dniu.
Czwarty kupon nie zostanie wzięty pod uwagę, ponieważ doszłoby do przekroczenia
limitu (60 zł + 40 zł + 20 zł + 20 zł = 140 zł > 120 zł).
 Jak można najszybciej osiągnąć wymaganą kwotę obrotu, aby otrzymać pełny
bonus?
Wymaganą kwotę obrotu można zrealizować już w 10 dni. Konieczne jest do tego
codzienne rozliczenie kuponów za równowartość 10% kwoty obrotu. W takim
przypadku bonus można uzyskać już po 10 dniach.
 Co to znaczy, że bonus przyznawany jest w formie kredytów uprawniających
do zawierania zakładów wzajemnych Spółki?
Oznacza to, że za kwotę bonusu można zawierać darmowe zakłady wzajemne, czyli
nie trzeba za nie płacić. Kwoty bonusu nie można więc wypłacić z konta gracza.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024