Silesion.PL

serwis informacyjny

Bilety na skoki narciarskie – Zakopane 2019 od Fortuna zakłady bukmacherskie

Zobacz na własne oczy jak skaczą Polacy!

Weź udział w konkursie Fortuna i wygraj bilety na zawody w Zakopanem! Złóż życzenia Piotrkowi Żyle poprzez fan page Fortuny a najlepsze, najbardziej kreatywne, bukmacher nagrodzi zaproszeniem na obydwa konkursy w Zakopanem!

Regulamin konkursu „Bilety na skoki narciarskie – Zakopane 2019” 16.01.19

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem zakładowym 2.376.000,000 zł, REGON 0707074000, NIP: 548-11-92- 629 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.
4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz je akceptuje.
§3 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 16.01.2019 roku. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora (konkurs będzie prowadzony na kanale portalu społecznościowym Facebook, pod adresem: (www.facebook.com/eFortunapl)
3. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi konkursu komentarze, które zostaną opublikowane do 16.01.2019, do godziny 23:59.
4. W konkursowym komentarzu należy w autorski, kreatywny i pomysłowy sposób odpowiedzieć na pytanie: Czego z okazji urodzin życzysz Piotrowi Żyle?
5. Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie na stronie www.facebook.com.
6. Przy wyborze zwycięzców, kluczowym aspektem jest pomysłowość i kreatywność odpowiedzi.
§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu.
2. Przy wyborze zwycięzcy, kluczowym aspektem, na który uwagę zwracać będzie Komisja będą pomysłowość i kreatywność odpowiedzi.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com najpóźniej do dnia 17.01.2019 do godziny 18:00.
4. Nagrodą w Konkursie jest: podwójne zaproszenie na konkursy indywidualny i drużynowy, które odbędą się w Zakopanem 19 i 20 stycznia 2019 roku.
5. W prowadzonym konkursie zostanie wyłoniony jeden laureat na stronie www.facebook.com [www.facebook.com/eFortunapl]
6. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania go zwycięstwie w Konkursie, w celu odebrania Nagrody.
7. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.
8. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
9. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, w tym numer klienta.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – “Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. Bielska 47.
2. Osoba, która przystępuje do Konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) na wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. W ramach Konkursu Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
a. udostępnienie Regulaminu w serwisie społecznościowym Facebook;
b. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
c. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie Facebook lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
11. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w serwisie Facebook.
12. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
13. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
14. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219.t.j.).
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie społecznościowej pod adresem www.facebook.com/eFortunapl 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie www.efortuna.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie. 6. W sytuacjach, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie, zawsze obowiązują postanowienia Organizatora.

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024