Silesion.PL

serwis informacyjny

Bilety na skoki narciarskie – Zakopane 2019 od Fortuna zakłady bukmacherskie #Twitter

Wygraj bilety na zawody PŚ w skokach na Wielkiej Krokwi!

Napisz pod adresem Twitter.com/eFortunapl, który konkurs w Zakopanem zapamiętałeś najlepiej i dlaczego?
Najciekawszą odpowiedź zakłady bukmacherskie Fortuna nagrodzi podwójnym zaproszeniem!

 

Regulamin konkursu „Bilety na skoki narciarskie – Zakopane 2019 #2”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z
o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, 43-400 Cieszyn, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem zakładowym
2.376.000,000 zł, REGON 0707074000, NIP: 548-11-92- 629 (dalej:
„Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich
małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z
nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z
nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.
4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu
zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w
Regulaminie oraz je akceptuje.

§3 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 17.01.2019 roku. Powyższy okres nie
obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w
odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora (konkurs będzie prowadzony
na kanale portalu społecznościowym Twitter, pod adresem:
(https://twitter.com/eFortunapl)
3. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi konkursu komentarze, które
zostaną opublikowane do 17.01.2019, do godziny 23:59.
4. W konkursowym komentarzu należy w autorski, kreatywny i pomysłowy
sposób odpowiedzieć na pytanie: Który konkurs skoków w Zakopanem
wspominasz najlepiej i dlaczego?
5. Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie na stronie
www.twitter.com.
6. Przy wyborze zwycięzcy, kluczowym aspektem jest pomysłowość i kreatywność
odpowiedzi.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa
złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować
będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród
uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu.
2. Przy wyborze zwycięzcy, kluczowym aspektem, na który uwagę zwracać będzie
Komisja będą pomysłowość i kreatywność odpowiedzi.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://twitter.com najpóźniej
do dnia 18.01.2019 do godziny 18:00.
4. Nagrodą w Konkursie jest: podwójne zaproszenie na konkursy indywidualny i
drużynowy, które odbędą się w Zakopanem 19 i 20 stycznia 2019 roku.
5. W prowadzonym konkursie zostanie wyłoniony jeden laureat na stronie
www.twitter.com [https://twitter.com/eFortunapl]

6. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość
prywatną w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania go zwycięstwie w
Konkursie, w celu odebrania Nagrody.
7. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.
8. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny
produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
9. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody
na osoby trzecie.
§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając
dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, w tym numer
klienta.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego
regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą
e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – “Fortuna
Online Zakłady Bukmacherskie” sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul.
Bielska 47.
2. Osoba, która przystępuje do Konkursu tym samym wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych zgodnie
z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) na
wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie
określonym w Regulaminie.3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest
dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania

Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego
Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników,
przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku
przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
7. W ramach Konkursu Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych
drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy
Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą
elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy
rozumieć takie usługi jak:
a. udostępnienie Regulaminu w serwisie społecznościowym Twitter;
b. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
c. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy
Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili
rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie
Twitter lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
11. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych

drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np.
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w serwisie
Twitter.
12. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może
wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet
i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich
zminimalizowania.
13. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i
stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i
odbieranych danych.
14. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się
odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie
świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219.t.j.).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie
uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u
Organizatora.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z
Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
społecznościowej pod adresem https://twitter.com/eFortunapl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od
ich ogłoszenia na stronie www.efortuna.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji
wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub
dopuszczających do udziału w konkursie.

6. W sytuacjach, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie, zawsze
obowiązują postanowienia Organizatora.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024