Silesion.PL

serwis informacyjny

Zgoda Akcjonariuszy PKN ORLEN na połączenie z PGNiG

PKN Orlen

81,85% Akcjonariuszy PKN ORLEN obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyraziło zgodę na połączenie z Grupą PGNiG. Kolejnym krokiem do finalizacji fuzji będzie decyzja w tej sprawie Akcjonariuszy PGNiG. Połączenie uwolni znaczące synergie, które przełożą się na konkretne korzyści dla obu spółek, ich Akcjonariuszy, klientów i pracowników. Ważnym efektem fuzji będzie stabilizacja dostaw surowców energetycznych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.

– Akcjonariusze PKN ORLEN, wyrażając zgodę na połączenie z PGNiG, potwierdzili, że podejmujemy właściwe decyzje, ważne dla przyszłości obu spółek i polskiej gospodarki. To także jasny sygnał, że dla bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczna jest budowa silnego, zintegrowanego koncernu, o zdywersyfikowanych przychodach, odpornego na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Fuzja PKN ORLEN i PGNiG to kolejny ważny krok w tym kierunku. Umożliwi ona wykorzystanie w pełni mocnych stron spółek i zwiększy wartość nowej Grupy ORLEN. Staniemy się silnym partnerem, skutecznie konkurującym na wszystkich rynkach – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie, w ramach którego cały majątek spółki PGNiG S.A. (spółka przejmowana) zostanie przeniesiony na PKN ORLEN S.A. (spółka przejmująca). W momencie przejęcia akcjonariusze PGNiG w miejsce posiadanych akcji obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jego akcjonariuszami.

Fuzja PKN ORLEN i PGNiG będzie gwarancją stabilnych dostaw surowców, w tym gazu ziemnego. Połączenie spółek umożliwi optymalizację i integrację własnego wydobycia węglowodorów na rynkach, na których spółki już dzisiaj są obecne, w szczególności na norweskim, ale też m.in. kanadyjskim i pakistańskim oraz polskim. Możliwe będzie także skoordynowanie działań w zakresie dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, w tym dalszy rozwój zróżnicowanego portfela dostaw LNG.

W wyniku fuzji możliwe będzie także efektywniejsze zarządzanie bazą surowców, co ograniczy ryzyko wynikające ze zmienności rynku ropy i gazu, a także zwiększenie skali wykorzystania unikalnego potencjału PGNiG w zakresie realizacji projektów poszukiwawczych (w odniesieniu do badań geologicznych i wierceń). W konsekwencji połączenie PKN ORLEN i PGNiG przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Realizacja fuzji przełoży się również na osiągnięcie skali działalności i stabilności finansowej, które zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe i zdolność do pozyskiwania finansowania na międzynarodowych rynkach finansowych.

Fuzja oznacza także wymierne korzyści dla klientów. Szeroki wachlarz produktów oraz integracja kanałów komunikacji i dystrybucji pozwolą na przygotowanie kompleksowej oferty produktowej dla ok. 100 milionów klientów, obejmującej energię elektryczną, gaz, ciepło, usługi energetyczne, ubezpieczenia, paliwa konwencjonalne, niskoemisyjne i alternatywne.

Proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. Pracownicy PGNiG zyskają nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji, a swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024