Silesion.PL

serwis informacyjny

Zamieszkaj w Katowicach – oferty mieszkaniowe miasta. Opcje najmu, licytacje czynszów, mieszkanie za remont.

Zasoby mieszkaniowe KTBS. Osiedle w Giszowcu fot. KTBS

Zasoby mieszkaniowe KTBS. Osiedle w Giszowcu fot. KTBS

Wiele osób, zwłaszcza młodych, poszukuje możliwości znalezienia własnego mieszkania. Z różnorodnych powodów, nie każdy jest w stanie skorzystać z ofert dostępnych na rynku komercyjnym. Miasto Katowice odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych zamieszkaniem w stolicy województwa śląskiego poprzez proponowanie różnorodnych programów, które umożliwiają skorzystanie z lokalnej oferty mieszkaniowej.

– Lokale oferowane na rynku komercyjnym – zarówno pod wynajem, jak i zakup – nie są niestety dostępne dla każdego. Brak zdolności kredytowej na własne „M” czy też zbyt wysokie stawki czynszu to najczęstsze problemy, z którymi muszą borykać się potencjalni mieszkańcy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego w Katowicach wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i oferujemy różne opcje znalezienia satysfakcjonującego mieszkania. Właśnie jesteśmy w trakcie jubileuszowej 20. edycji katowickiego programu „Mieszkanie za remont”. Tylko w ramach tego programu swoich najemców znalazło już ponad pół tysiąca lokali, a są jeszcze takie programy jak np. licytacje czynszów czy szeroka oferta Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  dodaje prezydent.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza nieruchomościami będącymi własnością Katowic lub administrowanymi przez miasto. Instytucja ta nie tylko zarządza tymi nieruchomościami, ale również nadzoruje ich remonty i kompleksowe modernizacje. Z kolei Wydział Budynków i Dróg w Urzędzie Miasta Katowice odpowiada za kwestie związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi, a także za tworzenie lokalnej polityki mieszkaniowej, w tym regulaminu i zasad wynajmowania takich lokali. Właśnie w tym miejscu przeprowadzane są wszystkie formalne procedury. Trzecią instancją wpływającą na kształt polityki mieszkaniowej Katowic jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest to spółka miejska, której misją jest promowanie programu budowy i wynajmu mieszkań czynszowych na terenie miasta. Jej oferta skierowana jest do osób, które nie mogą sobie pozwolić na kredyt hipoteczny do zakupu własnego mieszkania, a jednocześnie przekraczają granice finansowe, które uprawniają do otrzymania mieszkania komunalnego.

Podstawowe opcje najmu w Katowicach

Podstawowe opcje najmu obejmują zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Kandydaci do tej opcji są oceniani pod względem dwóch kryteriów. Pierwsze z nich odnosi się do powierzchni mieszkalnej w dotychczasowym lokalu. Nie może ona przekraczać 8 m² na jednego członka gospodarstwa domowego lub 14 m², jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie osoba ubiegająca się o mieszkanie z zasobu miasta nie może posiadać prawa własności do zajmowanego lokalu ani do innego lokalu mieszkalnego.

Drugie kryterium odnosi się do dochodów. W tym przypadku średni dochód na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 160% najniższej emerytury, czyli 2541,50 zł, a w jednoosobowym – 260% najniższej emerytury, czyli 4129,94 zł. Jeśli osoba ubiegająca się o mieszkanie ma orzeczoną niepełnosprawność w znacznym stopniu, średni dochód nie może przekraczać 300% najniższej emerytury, czyli 4765,32 zł. Natomiast w przypadku gospodarstw wieloosobowych, gdzie wnioskodawca lub członek jego rodziny jest osobą z niepełnosprawnością, średni dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 220% najniższej emerytury, czyli 3494,57 zł.

Najuboższe osoby mogą starać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu. Ta forma wynajmu jest dedykowana dla osób, które nie posiadają prawnego tytułu do żadnego lokalu, a jednocześnie ich średni miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 50% wartości najniższej emerytury, czyli 794,22 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 80% najniższej emerytury, czyli 1270,75 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej formy najmu, zaleca się kontakt z Wydziałem Budynków i Dróg pod numerem telefonu 32/25-93-695 lub skorzystanie ze strony internetowej miasta Katowice. Informacje o dostępnych mieszkania można znaleźć w sekcji „Dla mieszkańca” – „Zamieszkaj w Katowicach” na stronie https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zamieszkaj-w-katowicach/wolne-lokale-mieszkalne

Katowicki program “Mieszkanie za remont”

Program “Mieszkanie za remont” w Katowicach cieszy się ogromną popularnością. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki mieszkaniowej miasta, co potwierdza dziewiętnaście przeprowadzonych dotychczas edycji oraz przekazanie w ramach programu ponad 500 lokali najemcom. Wynajęcie mieszkania w zamian za przeprowadzenie jego remontu to korzystna propozycja dla przyszłych najemców, a jednocześnie pozwala Katowicom na redukcję liczby niewykorzystywanych pustostanów. Mieszkania proponowane do wynajęcia w ramach tego programu są zlokalizowane w budynkach należących do miasta lub są własnością wspólnot mieszkaniowych, w których udział ma miasto Katowice. Mieszkania oferowane w ramach programu mają powierzchnię użytkową nie przekraczającą 80 m².

Aktualnie trwa 20. edycja tego programu. Osoby zainteresowane wynajmem lokalu powinny w dniach od 22 do 31 maja 2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. – W tej edycji programu do wynajmu oferujemy 43 mieszkania o powierzchni od 20 m² do ponad 70 m², z różnorodnym zakresem prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m², ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,47 zł, w zależności od takich czynników jak lokalizacja czy standard mieszkania. Ważne jest, że przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, a także z wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika Wydziału Budynków i Dróg.

Aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić kilka warunków, takich jak brak zaległości z tytułu najmu dotychczasowego lokalu, niezajmowanie lokalu bezumownie, czy brak roszczeń regresowych. Ważne jest również spełnienie kryterium dochodowego. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wymagany dochód mieści się w przedziale od 2382,66 zł do 6353,76 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi wynosić pomiędzy 1588,44 zł a 4129,94 zł.

Jeżeli o przyznanie mieszkania ubiega się więcej osób spełniających kryteria, decyzję podejmuje liczba uzyskanych punktów. Punkty przyznawane są w zależności od różnych czynników, takich jak wielkość powierzchni mieszkalnej aktualnie zajmowanego lokalu, liczba osób zamieszkujących w obecnym lokalu, posiadanie dzieci, legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności, status osoby bezdomnej czy udokumentowany okres zamieszkiwania na terenie miasta. Tym samym sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w ramach tego programu, ma odzwierciedlenie w procesie rozpatrywania wniosków i wpływa na liczbę uzyskanych punktów w ramach kwalifikacji.

Osoby zainteresowane tą formą najmu mogą uzyskać szczegółowe informacje na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, które znajduje się na pierwszym piętrze przy Rynku 1 w Katowicach. Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-338, 32/25-93-351. Wzory wniosków, umów oraz wykaz lokali są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice. https://katowice.eu/Lists/Wykaz%20lokali%20mieszkalnych%20przeznaczonych%20do%20oddani/AllItems.aspx

Licytacje czynszów w Katowicach

Kolejną z opcji jest możliwość wylicytowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stawki czynszu, jaką najemca będzie opłacał za każdy m2 powierzchni mieszkania. Dla osób zainteresowanych objęciem w najem lokali o większej powierzchni, Katowice przewidziały możliwość wynajęcia lokalu w ramach organizowanych przetargów na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta. Są to mieszkania usytuowane w budynkach będących własnością miasta oraz w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta. Lokale te ze względu na swoją powierzchnię, koszty utrzymania oraz w większości przypadków konieczność wykonania remontu, są propozycją dla osób szukających alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych w stosunku do ofert z rynku komercyjnego. Pomimo wyższych kosztów utrzymania takich lokali i koniecznością dysponowania odpowiednim dochodem zapewniającym płatność czynszu, ta oferta także cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Miasto organizuje także przetargi na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych niestanowiących zasobu Katowic, administrowanych przez KZGM – to mieszkania usytuowane w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jeden z budynków KZGM po termomodernizacji fot. KAW
Jeden z budynków KZGM po termomodernizacji fot. KAW

Licytacje stanowią jeden z etapów organizowanych przetargów. Aby ubiegać się o mieszkanie w drodze przetargu należy m.in. spełnić określone kryterium dochodowe, nie można posiadać zaległych zobowiązań finansowych wobec miasta z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego, a także nie można dysponować prawem własności do lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach lub pobliskiej miejscowości. Mieszkania niestanowiące zasobu miasta Katowice, administrowane przez KZGM, mogą zostać również wynajęte poza przetargiem. Dzieje się tak, gdy dwukrotnie nie został wyłoniony najmujący lokal podczas licytacji.

Przyszli najemcy na czas trwania prac remontowych nie opłacają czynszu (z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela), jak również zwolnieni są z obowiązku uiszczenia wymaganej kaucji mieszkaniowej.

Szczegółowe informacje o ogłaszanych cyklicznie przetargach na licytację stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice

Mieszkania na wynajem w nowoczesnym budownictwie

Inna z możliwości to najem mieszkania na czas nieokreślony z zasobów Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Obok warunku dochodowego, konieczne jest także, by potencjalny najemca lokalu KTBS nie posiadał również tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Katowic.

– Ważnym atutem wynajmu w strukturach TBS, są o 40-50% niższe koszty miesięczne wynajmu niż w przypadku rynku komercyjnego o porównywalnym standardzie mieszkań. Nasza spółka posiada w swoich zasobach niemal 2,5 tys. mieszkań, a udostępniane lokale wykończone są pod klucz. Ponadto cały czas budujemy nowe obiekty mieszkalne. Trwają już prace przy budowie inwestycji przy ul. Kossutha 7, gdzie powstanie ponad 70 mieszkań 3, 4 i 5-pokojowych oraz przy rewitalizacji trzech kamienic przy ul. Mariackiej, a niedawno ogłosiliśmy przetarg na kolejną inwestycję mieszkaniową, tym razem przy al. Korfantego – mówi Janusz Olesiński, prezes zarządu KTBS.

Skorzystanie z oferty KTBS jest możliwe w wariantach:

Mieszkania z partycypacją zwrotną – po wniesieniu opłaty partycypacyjnej wynoszącej maksymalnie 30% kosztów budowy danego lokalu (na ogół jest to kwota od 1100-1900 zł/m2) i podlegającej zwrotowi po zakończeniu umowy oraz kaucji w wysokości 12 miesięcznego czynszu, która również jest zwracana po zakończeniu trwania umowy.

Wynajem ze wskazania Urzędu Miasta Katowice – dla ok. 60% wszystkich mieszkań KTBS prawo wskazywania przyszłych najemców posiada UM Katowice (lokale bez partycypacji). W tym wariancie wynajem lokalu mieszkalnego odbywa się na podstawie wskazania do zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w Wydziale Budynków i Dróg UM Katowice. Umowa najmu zawierana jest po wniesieniu kosztów zwrotnej kaucji w wysokości 9 miesięcznego czynszu.

Wynajem za remont – lokale przeznaczone do wynajmu w formule „najem za remont” dotyczą budynków przejętych od byłych zakładów pracy. Osoby zainteresowane taką formą wynajmu przed podpisaniem umowy wpłacają zwrotną kaucję oraz otrzymują szczegółowy zakres niezbędnych prac remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę.

Zyskują mieszkańcy, zyskuje miasto

Życie w stolicy województwa to szereg korzyści. Mieszkańcy mają dostęp do atrakcyjnych miejsc pracy, mogą korzystać z konsekwentnie modernizowanego transportu publicznego, a w wolnym czasie mają możliwość wypoczynku wśród bogatych zielonych zasobów Katowic lub też uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych. Ponadto po założeniu Katowickiej Karty Mieszkańca można korzystać z benefitów finansowych przyznawanych w wielu punktach. Nowi mieszkańcy to także zysk dla miasta. Każda osoba zameldowana na terenie Katowic to większe środki z podatków, które trafiają do budżetu i mogą być przeznaczane na kolejne działania rozwijające miasto.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024