Silesion.PL

serwis informacyjny

Najlepsze kupony w TOTALbet. Dołączysz do #HallOfFame?

Nowa promocja w TOTALbet!

W każdy poniedziałek bukmacher nagrodzi wie osoby bonusem 200 zł, które trafiły:

  1.  – kupon z najwyższą wygraną
  2.  – kupon z najwyższym AKO

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ HALL OF FAME

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „HALL OF FAME”.
2. Organizatorem HALL OF FAME jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000 zł, NIP: 1132929621 (zwany dalej „Organizatorem”
lub „TOTALbet”).
3. HALL OF FAME jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Prawa i obowiązki Organizatora i
Klientów określa także Regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet dostępny na
stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem zakładów”) oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. HALL OF FAME obowiązuje od dnia 13.05.2019 r. od godz. 00:00 do odwołania.
5. HALL OF FAME objęta jest oferta zakładów bukmacherskich organizowanych na stronie www.totalbet.pl

§ 2 Warunki uczestnictwa w HALL OF FAME

1. W HALL OF FAME nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
2. HALL OF FAME przeznaczony jest dla osób, które posiadają Konto tymczasowe lub Konto stałe na stronie
www.totalbet.pl (zwanego dalej: „Kontem”) i które posiadają środki w odpowiedniej wysokości na saldzie
głównym (zwane dalej: Saldem) w serwisie www.totalbet.pl (zwanych „Klientami”).
3. W HALL OF FAME mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, które w trakcie trwania HALL OF FAME dokonają zawarcia zakładu z Salda Głównego.
4. Do promocji HALL OF FAME nie są wliczane zakłady, w których nastąpił zwrot stawki.
5. Promocją HALL OF FAME objęte są wszystkie zakłady danego użytkownika w danym tygodniu trwania
promocji.
6. Uczestnictwo w HALL OF FAME jest dobrowolne.

§ 3 Zasady uczestnictwa w HALL OF FAME

1. Organizator promocji nagrodzi w każdym tygodniu trwania promocji dwóch klientów. Wygrana dotyczy
zakładu zawierającego największy kurs łączny,spośród kuponów spełniających warunki promocji w danym
tygodniu oraz zakładu o najwyższej wygranej w danym tygodniu. W przypadku, gdy będzie więcej niż jeden
kupon z najwyższym kursem łącznym, bądź największą wygraną, do otrzymania nagrody zakwalifikują się
wszystkie zakłady spełniające warunki do jej otrzymania.
2. W przypadku, gdy w danym tygodniu kupon był najlepszy zarówno w kategorii Najwyższa wygrana jak i
Najwyższe AKO, kupon zostaje automatycznie przypisany do kategorii Najwyższa wygrana.
3. Klienci, których zakłady zakwalifikowały się do otrzymania nagrody w promocji HALL OF FAME, otrzymają
bonus wysokości 200 zł.
4. Okres, za który zostają przyznane nagrody liczony jest od każdego poniedziałku do godziny 00:00 do
następującej po nim niedzieli do 23:59.
5. Bonusy zostaną przyznane do 48 godzin od zakończenia promocji w danym tygodniu jej trwania (każda
niedziela 23:59)
6. Wyniki za każdy tydzień będą ogłaszane na stronie totalbet.pl w poniedziałek po zakończeniu danego
tygodnia.
7. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Bonusu na osobę trzecią ani prawo do wymiany
Bonusu na jego równowartość w gotówce.
8. Kwota Bonusu widoczna jest na Saldzie bonus i nie jest wliczona do Salda.
9. W celu przeniesienia środków z Salda bonus na Saldo, Klient musi dokonać wymaganego obrotu na Saldzie
bonus tj. zawarcia zakładów za łączną stawkę odpowiadającą 3-krotności otrzymanej kwoty Bonusu, gdzie
każdy z zakładów musi posiadać minimum 3 zdarzenia na kuponie z minimalnym kursem każdego zdarzenia
1.20, a kurs łączny (całkowity) kuponu musi wynosić minimum 2,00.
10. Do warunków obrotowych bonusu określonych w ust. 6 nie będą zaliczane zakłady rozliczone jako zwrot
stawki oraz zakłady, które w momencie rozliczenia nie spełnią warunku minimalnego kursu łącznego
(całkowitego) 2,00.
11. Wygrane z zakładów zawartych z Salda bonus doliczane są do Salda bonus.
12. W przypadku gdy, zakład zawarty z Salda bonus zostanie rozliczony jako zwrot stawki wówczas kwota Bonusu
zostanie zwrócona na Saldo bonus z możliwością ponownej gry.
13. W przypadku zakładów z wieloma zdarzeniami, zdarzenie objęte zwrotem stawki przyjmuje kurs 1,00 i
rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów, jednak stawka z takiego zakładu nie będzie zaliczona do
warunków obrotu Bonusu jeśli w wyniku unieważnienia, kurs łączny (całkowity) rozliczonego zakładu jest
niższy niż 2,00.
14. Zakłady z Salda bonus nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest późniejsza niż data
ważności Bonusu.
15.Do warunków obrotowych Bonusu z Salda bonus nie są wliczane zakłady wypłacone przez Klienta przy użyciu
usługi Cash-out.
16.Po spełnieniu warunków obrotowych Bonusu określonych powyżej pozostały Bonus zostanie przeniesiony na
Saldo z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
17. Termin ważności Bonusu wynosi 30 dni i jest liczony od momentu aktywacji bonusu. Po tym terminie
niewykorzystane środki z Salda bonus podlegają wyzerowaniu.
18. Klient akceptuje fakt, że w tym samym czasie może posiadać tylko jeden aktywny do gry Bonus na swoim
koncie, niezależnie od liczby przyznanych Bonusów, które uprawniają do doładowania Salda bonus.
Aktywacja kolejnego bonusu możliwa jest po spełnieniu warunków obrotowych dla aktywnego bonusu lub
po jego anulowaniu przez Klienta na koncie Klienta. Bonus może zostać aktywowany na zasadach i w terminie
określonych w danej Promocji.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje można składać wyłącznie na piśmie, na adres siedziby Spółki TOTALBET Zakłady Bukmacherskie
Sp. Z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa w terminie 14 dni od otrzymania bonusu
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając pisemną odpowiedź na adres podany
przez klienta.
4. W razie pytań dotyczących Regulaminu oraz reklamacji można skontaktować się przez adres e-mailowy:
pomoc@totalbet.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
o grach hazardowych oraz Regulamin zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych
Klientów z uczestnictwa w HALL OF FAME lub dopuszczających do udziału w HALL OF FAME .
3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w HALL OF FAME oraz
anulowania Bonusu w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu zakładów,
b) próby tworzenia kilku Kont lub zakładania Kont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub
kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta
nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
d) podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla
uczestnictwa w HALL OF FAME lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających
cechy wyłudzenie Bonusu,
4. HALL OF FAME przysługuje wyłącznie dla jednego Klienta, jednego Konta, jednego gospodarstwa
domowego, jednego adresu IP. Ponadto HALL OF FAME , nie zostanie przyznany lub może zostać odebrany
gdy adres IP oraz wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane na innym Koncie
Klienta począwszy od momentu rejestracji do zlecenia wypłaty wygranych środków.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo
natychmiast zamknąć Konto takiego Klienta.
6. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku ze sprzedażą premiową HALL
OF FAME na stronie internetowej Organizatora mają charakter wyłącznie informacyjny.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author