Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice zaktualizowały strategię rozwoju miasta

Strefa Kultury stała się symbolem transformacji Katowic fot. Kamil Kalkowski UMK

Strategia Rozwoju Miasta jest kluczowym dokumentem długofalowego planowania rozwoju miasta. Jego aktualizacja wynika zarówno z nowych wyzwań dla rozwoju miast, jak i faktu częściowego zrealizowania zapisów dotychczasowej strategii. Dokument został dostosowany do nowych wymogów ustawowych, m.in. przez ujęcie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zaktualizowana Strategia zakłada wzmacnianie funkcji metropolitalnych miasta Katowice z równoczesnym rozwojem dzielnic.  

– Katowice w ostatnich dwóch dekadach osiągnęły znaczący postęp w tworzeniu atrakcyjnego miejsca zamieszkania dla nowego pokolenia pracującego w nowoczesnej, globalnej i kreatywnej gospodarce. Składa się na to wiele czynników, w tym chociażby utworzenie Strefy Kultury, budowa nowych basenów miejskich, zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, lokalizacja w Katowicach międzynarodowych firm sektora nowoczesnych usług biznesowych, sektora IT i gamingu czy organizowanie globalnych wydarzeń takich jak COP24 oraz WUF11 – wskazuje Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W nadchodzących 10 latach miasto stanie w obliczu wyzwań związanych z budowaniem gospodarki niskoemisyjnej wynikających z Porozumień Paryskich, Europejskiego Zielonego Ładu czy założeń Fit for 55, które to wyzwania szczególnie mocno wybrzmiały podczas zorganizowanego w Katowicach w czerwcu 2022 roku Światowego Forum Miejskiego. Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030, została przyjęta w grudniu 2015 roku. Dlatego też będąc w połowie czasu jej obowiązywania, biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w Katowicach w ostatnich latach oraz zmiany uwarunkowań prawnych zdecydowaliśmy o aktualizacji tego kluczowego dla rozwoju miasta dokumentu – dodaje prezydent.

Konsultacje z mieszkańcami

Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym na dwóch etapach tj. poznania potrzeb, ocen i opinii przed sporządzeniem dokumentu oraz zebrania uwag do opracowanego projektu aktualizacji.

– W pracach nad aktualizacją Strategii aktywny udział mieli mieszkańcy naszego miasta. Konsultacje dokumentu, które rozpoczęły się w maju 2022 r. odbywały się z wykorzystaniem ankiety, warsztatów dla mieszkańców poszczególnych zespołów dzielnic oraz otwartych spotkań i dyskusji dotyczącej projektu Strategii. Łącznie w konsultacjach wzięło udział blisko 350 osób – wskazuje Katarzyna Staś, naczelnik wydziału rozwoju miasta w Urzędzie Miasta Katowice.

Wizja „Katowice 2030″

W 2030 r. Katowice mają być miastem skutecznie podejmującym wyzwania współczesnego świata, w szczególności inicjującym strategię tworzenia większego ośrodka miejskiego w ramach GZM. To miasto czerpiące z dziedzictwa poprzemysłowego, przykład udanej transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej. Przez liderską współpracę promuje i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem w otoczeniu metropolitalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Katowice to miasto, które dokonuje społecznego i zielonego zwrotu równoważąc metropolitalność i lokalność. Szanując zróżnicowaną społeczność tworzy dla niej i z jej udziałem nowe perspektywy rozwoju z poszanowaniem równych szans dla wszystkich osób. Oferuje dobre warunki życia w obliczu zmian klimatycznych oraz dążenia do zeroemisyjnej gospodarki.

Pola i priorytety strategiczne

Pola strategiczne stanowią zarysowane dziedziny, na których powinno skupiać się miasto, by dalej dynamicznie się rozwijać. Mając na uwadze wizję rozwoju, leżące u jej podstaw wartości oraz towarzyszące im koncepcje rozwoju wskazano pięć pól strategicznych wraz z kluczowymi grupami interesariuszy, do których są adresowane.

  1. Społeczna jakość życia koncentrująca się na zagadnieniach związanych z: jakością kapitału ludzkiego i edukacją, usługami społecznymi, współzarządzaniem i partycypacją oraz sprawiedliwą transformacją. Pole to jest adresowane do wspólnoty lokalnej, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych.
  2. Metropolitalność, w której następuje koncentracja wysiłków na udziale miasta we współdecydowaniu o rozwoju miast w krajowych i globalnych sieciach współpracy. Pole strategiczne jest adresowane do środowisk liderskich i kreatywnych.
  3. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy skupiające uwagę na wzmacnianiu ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji, tworzeniu relacji z dużymi firmami i biznesem międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług biznesowych, stymulowaniu powstawania nowych łańcuchów wartości zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej i kreatywnej, transformacji gospodarczej. Działania realizowane w tym polu strategicznym adresowane są do biznesu.
  4. Klimat i ekosystem miejski to pole strategiczne ukierunkowane na ochronę klimatu, zapewnienie zdrowego ekosystemu miejskiego, podnoszenie świadomości klimatycznej i ekologicznej oraz dążenie do zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pole strategiczne adresowane do istot żywych.
  5. Przestrzeń i infrastruktura akcentujące znaczenie koncepcji miasta zwartego i tworzenia centrów lokalnych, podkreślające istotność zrównoważonej mobilności, zielonej i rezylientnej infrastruktury oraz wysokiej jakości przestrzeni miejskiej. Pole strategiczne adresowane do użytkowników miasta.

Realizacja wskazanych priorytetów strategicznych odbywać się będzie na wielu płaszczyznach od działań z zakresu polityki społecznej po wdrażanie planu adaptacji do zmian klimatu. W strategii wskazane zostały inwestycje flagowe, które w sposób przekrojowy wpisują się w priorytety, to m.in.: Budowa „Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”, Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024, Europejska Stolica Kultury 2029, stworzenie dzielnicy nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo-technologiczny czy utworzenie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz GZM Zielonej Strefy Nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024