Silesion.PL

serwis informacyjny

Gram Grubo mecz Piast Gliwice – Bate Borysów

Postaw kupon w Totolotku za 20 PLN lub więcej w promocji GramGrubo w środę 17 lipca na eliminacji Ligi Mistrzow lub w czwartek 18 lipca na eliminacji Ligi Europy.

Pamiętaj by na kuponie znalazł się jeden zakład z oferty Toto-Mix na Ligę Mistrzów w środę 17.07.2019 / na Ligę Europy w czwartek 18.07.2019. Minimalny kurs kuponu musi wynosić 2,00 a minimalny kurs wybranych zdarzeń na kuponie powinien być większy niż 1,06. Przy spełnieniu powyższych warunków do kuponu zostanie doliczony bonus podywyższajacy przewidwyną wygraną (współczynnik 1,003). Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się przez nasz specjalny link, klikając TUTAJ a otrzymasz darmowy zakład (freebet) w wysokości 25 zł oraz bonus od depozytu do 1050 zł. Pamiętaj o naszym kodzie rejestracyjnym LB720

Zasady Promocji:

ZWIĘKSZ WYGRANĄ O 14%!
• Postaw kupon za 20 PLN lub więcej w dniu 17.07.2019 (dotyczy eliminacji Ligi Mistrzow) lub w dniu 18.07.2019 (dotyczy eliminacji Ligi Europy).

• Przynajmniej jeden zakład na kuponie z oferty Toto-Mix na Ligę Mistrzów w środę 17.07.2019 / na Ligę Europy w czwartek 18.07.2019

• Kurs minimalny kuponu 2,00

• Kurs minimalny wybranych zdarzeń na kuponie musi być większy niż 1,06

• Przy spełnieniu powyższych warunków do kuponu zostanie doliczony bonus podywyższajacy przewidwyną wygraną (współczynnik 1,003)

• Promocja prowadzona od 01.08.2018 r. do odwołania.

Regulamin Promocji:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „GRAM GRUBO” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl
3. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”
4. Promocja prowadzona będzie wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.
5. W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają w momencie zawarcia zakładu podwyższenie przewidywanej wygranej poprzez zawarcie zakładu ze współczynnikiem 1,003 (standardowy współczynnik wynosi 0,880)
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1. Warunkiem uzyskania podwyższenia wygranej jest spełnienie poniższych warunków:
a) Postawienie kuponu za 20 PLN lub więcej w dniu 17.07.2019 (dotyczy Ligi Mistrzow) lub w dniu 18.07.2019 (dotyczy Ligi Europy).
b) Minimum jedno zdarzenie z zakresu oferty Toto-Mix lub Toto-Mix Live na Ligę Mistrzów (w dniu meczów LM) / na Ligę Europy (w dniu meczów LE)
c) Kurs minimalnym dla pojedynczego zdarzenia na kuponie wyższy niż 1.06
d) Minimalna stawka kuponu to 20 złotych
e) Kurs ogólny kuponu 2.00 lub wyższy.
f) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)

2. Z Promocji uczestnik można skorzystać wiele razy w trakcie trwania Promocji.
3. Promocją nie będą objęte wygrane, na których nastąpiło unieważnienie zdarzenia lub zwroty stawek oraz kupony zawarte za środki bonusowe.
4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami podwyższającymi wygrane na kuponie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6. Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024