Silesion.PL

serwis informacyjny

Człowiek w środowisku zamieszkania: wyzwania XXI wieku

III Kongres Demograficzny

III Kongres Demograficzny

Organizatorzy: Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi,
Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN

Założenia i cele konferencji

Głównym celem merytorycznym konferencji jest dyskusja nad przestrzennymi uwarunkowaniami
i skutkami rozwoju demograficznego Polski. Zachodzące procesy demograficzne, mają istotny
wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, kształtowanie się systemu osadniczego, relacje miast
z otoczeniem i rozwój społeczny. Coraz większa część kraju wyludnia się, a w warunkach niskiej
dzietności populacja się starzeje. Negatywne trendy demograficzne wzmacniane są przez migra-
cje. Następuje odpływ mieszkańców z regionów peryferyjnych do największych miast, a z drugiej
strony – suburbanizacja.

Zmiany ludnościowe są też jednym z najważniejszych czynników wpływających na środowisko, w
którym żyje człowiek. Dotyczy to niemal wszystkich sfer aktywności w różnych skalach terytorial-
nych: krajowej, regionalnej i lokalnej. Zmieniająca się sytuacja demograficzna jest w tym kontek-
ście poważnym wyzwaniem dla polityki społecznej i gospodarczej, urbanistyki oraz planowania i
zagospodarowania przestrzennego. W ostatnim czasie procesy demograficzne, w tym prze-
strzenną mobilność ludności, modyfikuje wpływ pandemii COVID-19.

Z punktu widzenia geografii i gospodarki przestrzennej, zachodzące procesy mają wymiar nie tylko
stricte ludnościowy (geografia ludności), ale dotyczą różnorodnych i wielopłaszczyznowych związ-
ków z otoczeniem, w którym żyje i funkcjonuje człowiek: środowiskiem zamieszkania, czyli środo-
wiskiem osadniczym i przyrodniczym.

Stąd też cechą wyróżniającą tej konferencji jest pokazanie,
że zmiany ludnościowe w geografii czy urbanistyce nie są wyłącznie „statystyką przestrzenną”, ale
że są ściśle powiązane z takimi zagadnieniami, jak struktura osadnicza, w tym zwłaszcza sieć miej-
ska, powiązania transportowe, dostępność i mobilność przestrzenna, zmiany na rynku pracy, ja-
kość życia, ład przestrzenny, ochrona krajobrazu i wiele innych. Z jednej strony zmiany w struktu-
rze demograficznej i rozmieszczeniu ludności wpływają na te zagadnienia, a z drugiej strony
zmiany np. w środowisku przyrodniczym wpływają na migracje w długiej perspektywie.

Tak więc celem „operacyjnym” konferencji jest próba zebrania i przedyskutowania dotychczaso-
wego dorobku naukowego na temat zmian ludnościowych w Polsce w powiązaniu z szeroko rozu-
mianym środowiskiem geograficznym, jakością życia i zagospodarowaniem przestrzennym.


Badania tego typu są prowadzone w wielu ośrodkach naukowych i mają nieraz silny wymiar inter-
dyscyplinarny. Wpisują się silnie w praktyczny nurt nauki, służący rozwojowi Polski, jej społeczeń-
stwa i gospodarki. Oprócz „typowej” geografii, jest tu gospodarka przestrzenna, ekonomia, urba-
nistyka, socjologia, ekologia, ochrona środowiska i inne dyscypliny. Stąd też w konferencję włą-
czone są dwa komitety naukowe i problemowe PAN (Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN), których celem jest m.in. integracja
i współpraca w zakresie badań nad przestrzennym zróżnicowaniem Polski.

W programie: referaty wprowadzające do trzech sesji; Sesja 1. Przyrodnicze podstawy rozwoju
demograficznego i społecznego, Sesja 2. Kierunki zmian demograficzno-osadniczych i społecz-
nych w przestrzeni Polski w XX i XXI wieku, Sesja 3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
w warunkach zmian demograficznych w różnych skalach terytorialnych.
Termin: 20 kwietnia 2022 r., godz. 10.00-16.00

Miejsce konferencji: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Nowa Aula, ul. Kopciń-
skiego 31.
Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym:

https://kd.stat.gov.pl/czlowiek-w-srodowisku-zamieszkania-wyzwania-xxi-wieku
https://kd.stat.gov.pl/

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024