Silesion.PL

serwis informacyjny

W Katowicach powstanie Rada ds. Równego Traktowania

Katowice chcą skutecznie i proaktywnie tworzyć środowisko na rzecz równości poprzez uwzględnianie różnorodnych potrzeb wszystkich jednostek i grup społecznych. Dlatego decyzją prezydenta Marcina Krupy w mieście powstanie Katowicka Rada ds. Równego Traktowania.

– Miasto ma służyć wszystkim, dlatego realizując prawa wszystkich mieszkańców i mieszkanek oraz osób mieszkających w mieście utworzymy w Katowicach Radę ds. Równego Traktowania. Działający w Urzędzie Miasta zespół roboczy przygotuje regulamin funkcjonowania Rady i określi zakres zadań i organizację jej pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rada będzie miała za zadanie wypracować koncepcje, pomysły i rozwiązania na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

– Prawa człowieka często przypisywane są „innym” – wykluczonym, prześladowanym, ofiarom. Tymczasem to wszystkie osoby są posiadaczami praw, w szczególności społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych, kulturalnych, dostępu do edukacji, prawa do czystego środowiska, powietrza i wody, prawa do bezpieczeństwa, dostępnej i przyjaznej przestrzeni – podkreśla Katarzyna Daab-Borkowska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania.

Zapewnianie równych szans wszystkim, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, religii i przekonań, rasy i pochodzenia etnicznego (kraju pochodzenia) lub statusu społeczno-ekonomicznego to niezmiernie ważne i odpowiedzialne wyzwanie. Zawarto je także w 17 celach zrównoważonego rozwoju, wśród których znaleźć można takie cele jak: osiągnięcie równości płci, zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu czy zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się przez całe życie. Dlatego w Katowicach już wcześniej podjęto istotne działania. W styczniu 2023 roku została powołana Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania. Zakres jej zadań określonych zarządzeniem wewnętrznym obejmuje:

  • promowanie zasad równego traktowania i zakazu dyskryminowania oraz równych szans w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym;
  • inicjowanie działań informacyjno-edukacyjnych oraz włączanie Miasta w projekty i kampanie dotyczące problematyki równego traktowania, podnoszące świadomość w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;
  • współpraca z partnerami społecznymi odnośnie diagnozowania przejawów dyskryminacji w przestrzeni Miasta Katowice;
  • wspieranie współpracy miejskich jednostek i organizacji pozarządowych na rzecz równego traktowania i rozwijania świadomości dotyczącej poszanowania różnych grup społecznych i eliminowania naruszeń zasad równościowych.

Dodatkowo, pełnomocniczka zapewnia wsparcie prezydentowi Katowic w realizacji polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w mieście.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024