Silesion.PL

serwis informacyjny

STOP SMOG w Metropolii. Termin składania wniosków mija z końcem listopada 2023 r.

Program dotyczy 11 miast i gmin tworzących GZM, w tym Będzina, Katowic, Mysłowic czy Zabrza. Wnioski składane są w urzędach poszczególnych gmin. Wartość możliwego dofinansowania do 106 tysięcy złotych.

GZM zachęca mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizację prywatnych domów jednorodzinnych. To ostatni dzwonek na przygotowanie wniosków. Termin ich składania mija 30 listopada. 

To opcja dla osób, które są właścicielami budynków jednorodzinnych i nie mają zbyt wysokich dochodów – mówi Blanka Romanowska, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM. – Warto się zastanowić i rozejrzeć wśród bliskich, znajomych czy sąsiadów nie mamy takich osób. W tym projekcie razem z gminami nie tylko zapewniamy finansowanie, ale również wsparcie – dodaje Romanowska.

Mieszkaniec niczym nie musi się martwić

Mieszkańcy nie muszą szukać firmy remontowo-budowlanej i określać zakresu prac. To Metropolia i samorządy uczestniczące w programie będą odpowiedzialne za realizację całego przedsięwzięcia. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem. W sprawach estetyki budowlanej wykonawca inwestycji będzie miał obowiązek ustalenia z właścicielem nieruchomości detali, takich jak np. kolor elewacji czy wzór okien.

Duży sukces w Dąbrowie Górniczej

Mamy w Dąbrowie zebranych ponad 20 wniosków. Powoli tworzymy listę rezerwową – mówi Robert Gabrek, dąbrowski urzędnik, ekodoradca w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit”. – W informowanie mieszkańców zaangażowaliśmy parafie i ośrodki pomocy społecznej. Odbyliśmy szereg spotkań, możliwe było również indywidualne doradztwo tutaj na miejscu, w urzędzie – dodaje.

11 gmin w Metropolii

O udział w projekcie mogą ubiegać się mieszkańcy 11 gmin tworzących GZM: Będzina, Bierunia, gminy Bobrowniki, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, gminy Gierałtowice, Katowic, Mysłowic, Sośnicowic, Tychów i Zabrza. Wymianą źródeł ciepła oraz działaniami termomodernizacyjnymi może zostać objętych nawet 210 prywatnych domów jednorodzinnych, których właścicieli nie stać na takie zmiany.

By przystąpić do programu należy zapoznać się z regulaminem programu w Twojej gminie STOP SMOG, pobrać wniosek w urzędzie i złożyć go w gminie po wypełnieniu.

Pod tym linkiem    Stop Smog – Metropolia GZM      znajdziesz dane kontaktowe w gminach oraz przekierowanie do regulaminów (patrz: tabela).

Jeśli Urząd Gminy pozytywnie zweryfikuje wniosek:

 • Przeprowadzi audyt energetyczny, który oceni stan techniczny domu jednorodzinnego
 • Podpisze z wnioskodawcą umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
 • Wyśle ekipę remontowo- budowlaną.

By stać się beneficjentem programu należy spełniać następujące kryteria:

 • posiadać tytuł prawny do budynku,
 • mieszkać w tym budynku,
 • powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2,
 • dochód na 1 członka rodziny nie może przekroczyć
  • dla gospodarstw jednoosobowych – 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1 673,05 zł)
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury (2 342,27 zł);
 • nie można posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Więcej informacji na stronie Stop Smog – Metropolia GZM oraz w urzędach gmin.

STOP SMOG w GZM – informacje ogólne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, wraz z 11 gminami: Będzinem, Bieruniem, Bobrownikami, Bytomiem, Dąbrową Górniczą, Gierałtowicami, Katowicami, Mysłowicami, Sośnicowicami, Tychami i Zabrzem, realizuje rządowy program STOP SMOG (https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/). W ramach programu na terenie tych 11 gmin zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie. Nastąpi likwidacja niespełniających standardów niskoemisyjnych źródeł ciepła w 199 budynkach jednorodzinnych oraz inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków.

26 października 2022 r. GZM podpisała Porozumienie z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu termomodernizacji i remontów:

Całkowity poziom dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów: 69,96%, tj. 7 785 989,48 PLN

Ponadto, by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych, GZM zapewni na realizację projektu dodatkowe środki finansowe do ok. 7 100 000 PLN. Środki te umożliwią zwiększenie zakresu prac w budynkach w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Program jest realizowany od roku 2022 i potrwa do roku 2025.

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych. Zakładane efekty programu:

 • zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych,
 • zostanie zlikwidowanych 199 kopciuchów oraz nastąpi
 • ograniczenie zużycia energii o ok. 45%.

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW:

Jeśli chcesz ocieplić swój dom lub zmienić sposób ogrzewania – program STOP SMOG na terenie Metropolii pomoże ci sfinansować te zmiany.

Korzyści z przystąpienia do programu:

 • ciepło w Twoim domu za mniejsze pieniądze;
 • Twój dom będzie lepiej wyglądał i zyska na wartości;
 • nie musisz się martwić o wybór ekipy remontowo-budowlanej i nadzór nad nią;
 • czystsze powietrze dla Ciebie, Twojej Rodziny i Twojej okolicy.

Ulotkę dla mieszkańców Będzina, Bobrownik, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Katowic, Mysłowic, Tychów i Zabrza programu STOP SMOG można pobrać tutaj.

Ulotkę dla mieszkańców Bierunia, Katowic, Sośnicowic programu STOP SMOG można pobrać tutaj.

ZAKRES PRAC MOŻLIWY DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU:

Wartość remontu w Twoim budynku może być sfinansowana nawet do kwoty 106 tys. PLN, jeśli taką potrzebę wskaże audyt energetyczny!

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego. Potem audytor określi, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w Twoim budynku, np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Zgodnie z porozumieniem średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 PLN.

W uzasadnionych przypadkach by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 53 000,00 PLN na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne. Zwiększone dofinansowanie będzie możliwe również dla osób, które złożyły wniosek w I naborze. Zakres prac w budynkach zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

JAKIE MUSISZ SPEŁNIĆ WARUNKI BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

 • posiadasz tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;
 • powierzchnia użytkowa Twojego budynku nie może przekroczyć 200 m(dla budynków, w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);
 • mieszkasz w budynku, którego dotyczy wniosek;
 • dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1588,44 złotych, złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 985,55 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 779,77 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

By podać rzetelnie wysokość dochodu wnioskodawcy proszeni są o dołączenie zaświadczenia o dochodach wydawanych na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska do dnia 13 marca 2023 r. – zazwyczaj takie zaświadczenia wydawane są w ośrodkach pomocy społecznej.

 • będziesz musiał zobowiązać się do utrzymania trwałości Programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie będziesz mógł sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;
 • nie możesz posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Co należy zrobić:

 • zapoznaj się z regulaminem programu STOP SMOG w Twoim urzędzie gminy i pobierz wniosek – linki w zestawieniu tabelarycznym;
 • złóż wypełniony wniosek w Twoim urzędzie gminy – do 30 listopada 2023 trwa II nabór!
 • urząd gminy zweryfikuje Twój wniosek;
 • umówi się z Tobą audytor energetyczny, który oceni stan techniczny Twojego domu;
 • podpisz umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego z Twoją gminą;
 • umówi się z Tobą ekipa remontowo-budowlana.

Obowiązki po remoncie domu:

 • nie używaj jakichkolwiek dodatkowych kotłów czy pieców;
 • nie likwiduj urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez zgody gminy, wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi;
 • nie spalaj śmieci;
 • stosuj się do instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń;
 • pamiętaj o kontrolach kominiarskich.

A po całej inwestycji ciesz się ładniejszym, cieplejszym i zdrowszym domem dla Ciebie i Twoich bliskich!

Program STOP SMOG jest realizowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Informacje dla osób, które złożyły wniosek w I naborze:

 • do końca roku zostaną wykonane audyty energetyczne. Informację o rozpoczęciu audytów wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego przekażą pracownicy urzędów.  Audytorzy będą posługiwać się dokumentem potwierdzającym, że działają na rzecz GZM i gmin; w razie wątpliwości co do prawdziwości audytora zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 32 718 07 40.
 • Po wykonanych audytach planowane jest podpisanie umów na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.
 • Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023