Silesion.PL

serwis informacyjny

Skoki bez ryzyka? Tylko tutaj!

Postaw kupon SOLO lub AKO na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle (16-18.11) za dokładnie 40 zł. Jeśli nie trafisz, zwrócimy Ci całą stawkę 40 zł.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

Wystarczy, że w dniach 14-18.11 postawisz kupon w TOTALbet spełniający warunki promocji, a zostanie on automatycznie nią objęty.

 

WARUNKI PROMOCJI

* Obowiązuje w dniach 14.11.2018 od godziny 12:00 do 18.11.2018 do godziny 18:00.

* Postaw zakład SOLO lub AKO (PREMATCH lub LIVE) z salda głównego za dokładnie 40 zł z zakładami wyłącznie na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle (16-18.11) .

* Jeśli nie wygrasz, otrzymasz zwrot stawki 40 zł.

Kurs łączny kuponu to minimum 2,00.

* Z promocji wyłączone są zakłady specjalne, np. Total Boost.

* Tylko jeden kupon z okresu 14-18.11.2018 spełniający warunki jest objęty promocją.

* Rozliczenie zdarzeń zawartych na kuponie musi nastąpić do godz. 23:59 w dn. 18.11.2018.

* Wygrana z zakładu doliczana jest do salda głównego i nie podlega dodatkowym warunkom obrotu.

* Zwrot stawki nietrafionego zakładu doliczany jest do salda bonusowego i podlega 3-krotnemu obrotowi, zanim zostanie przeniesiony na saldo główne.

 

Z promocji „SKOKI BEZ RYZYKA” mogą skorzystać tylko zarejestrowani gracze TOTALbet.

Jeśli nie posiadasz konta w TOTALbet, dokonaj pełnej rejestracji i zgarnij Freebet 25 zł, a za pierwszy depozyt odbierz bonus 100% aż do 500 zł!

REGULAMIN PROMOCJI „SKOKI BEZ RYZYKA”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą „SKOKI BEZ
RYZYKA”, zwanego dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul
Jubilerskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000662497, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000 zł, NIP: 1132929621 (zwany dalej „Organizatorem”
lub „TOTALbet”).
3. Promocja jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totalbet.pl na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określa
także Regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet dostępny na stronie internetowej
Organizatora www.totalbet.pl (zwany dalej „Regulaminem zakładów”) oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
4. Promocja obowiązuje od dnia 14.11.2018 r. od godz. 12:00 do dnia 18.11.2018 r. do godz. 18:00.
5. Promocja objęta jest oferta zakładów bukmacherskich organizowanych na stronie www.totalbet.pl

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które posiadają Konto tymczasowe lub Konto stałe na stronie
www.totalbet.pl (zwanego dalej: „Kontem”) i które posiadają środki w odpowiedniej wysokości na saldzie
głównym (zwane dalej: Saldem) w serwisie www.totalbet.pl (zwanych „Klientami”).
3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych,
które w trakcie trwania Promocji dokonają zawarcia zakładu z Salda spełniającego poniższe warunki:
– zakład SOLO lub AKO za stawkę dokładnie 40 ZŁ z kursem łącznym kuponu minimum 2,00
– zakład zawierać będzie typowania dowolnego zdarzenia z oferty przedmeczowej lub live i musi zawierać
wyłącznie zdarzenia z oferty na skoki narciarskie, które odbędą się w dniach 16-18.11.2018 r., a których data
zakończenia i ogłoszenia oficjalnego wyniku nastąpi do godz. 23:59 w dniu 18.11.2018.
– do promocji nie kwalifikują się zakłady z oferty specjalnej oferowane na skoki narciarskie, np. oferta
Totalboost, lub inne oferty specjalne, nie znajdujące się w ramach oferty na skoki narciarskie.
– bonus przysługuje w przypadku, gdy pierwszy rozstrzygnięty zakład jest zakładem przegranym
4. Promocją objęty może zostać tylko jeden zakład danego użytkownika spełniający warunki promocji będący
pierwszym w kolejności względem daty rozstrzygnięcia zakładu tj. daty zakończenia, ogłoszenia oficjalnego
wyniku i rozliczenia przez TOTALbet ostatniego zdarzenia objętego zakładem.
5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Klienci z tytułu udziału w Promocji są uprawnieni do otrzymania bonusu na zawarcie zakładu o wartości 40
ZŁ (zwanego dalej „Bonus”).
2. Klient może uczestniczyć w Promocji wyłącznie jeden raz.
3. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Bonusu na osobę trzecią ani prawo do wymiany
Bonusu na jego równowartość w gotówce.
4. Kwota Bonusu widoczna jest na Saldzie bonus i nie jest wliczona do Salda.
5. W celu aktywacji Bonusu do gry, należy dokonać Aktywacji Bonusu na Koncie Klienta.
6. Termin na aktywację Bonusu wynosi 30 dni. W celu przeniesienia środków z Salda bonus na Saldo, Klient
musi dokonać wymaganego obrotu na Saldzie bonus tj. zawarcia dowolnych zakładów za łączną stawkę
odpowiadającą 3-krotności otrzymanej kwoty Bonusu, gdzie każdy z zakładów musi posiadać minimalny kurs
łączny (całkowity) 2,00.
7. Do warunków obrotowych bonusu określonych w ust. 6 nie będą zaliczane zakłady rozliczone jako zwrot
stawki oraz zakłady, które w momencie rozliczenia nie spełnią warunku minimalnego kursu łącznego
(całkowitego) 2,00.
8. Wygrane z zakładów zawartych z Salda bonus doliczane są do Salda bonus.
9. W przypadku gdy, zakład zawarty z Salda bonus zostanie rozliczony jako zwrot stawki wówczas kwota Bonusu
zostanie zwrócona na Saldo bonus z możliwością ponownej gry.
10. W przypadku zakładów z wieloma zdarzeniami, zdarzenie objęte zwrotem stawki przyjmuje kurs 1,00 i
rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów, jednak stawka z takiego zakładu nie będzie zaliczona do
warunków obrotu Bonusu jeśli w wyniku unieważnienia, kurs łączny (całkowity) rozliczonego zakładu jest
niższy niż 2,00.
11. Zakłady z Salda bonus nie mogą być zawierane na zdarzenia, których data rozliczenia jest późniejsza niż data
ważności Bonusu.
12.Do Promocji oraz do warunków obrotowych Bonusu z Salda bonus oraz nie są wliczane zakłady wypłacone
przez Klienta przy użyciu usługi Cash-out.
13. Po spełnieniu warunków obrotowych Bonusu określonych powyżej pozostały Bonus zostanie przeniesiony na
Saldo z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
14. Klient może uczestniczyć w Promocji wyłącznie jeden raz.
15. Termin ważności Bonusu wynosi 30 dni i jest liczony od momentu aktywacji bonusu. Po tym terminie
niewykorzystane środki z Salda bonus podlegają wyzerowaniu.
16. Klient akceptuje fakt, że w tym samym czasie może posiadać tylko jeden aktywny do gry Bonus na swoim
koncie, niezależnie od liczby przyznanych Bonusów, które uprawniają do doładowania Salda bonus.
Aktywacja kolejnego bonusu możliwa jest po spełnieniu warunków obrotowych dla aktywnego bonusu lub
po jego anulowaniu przez Klienta na koncie Klienta. Bonus może zostać aktywowany na zasadach i w terminie
określonych w danej Promocji.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres reklamacje@totalbet.pl, podając dokładny opis i
powód reklamacji oraz dane: Imię i Nazwisko, nazwa Klienta.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego
reklamacja została wysłana.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
o grach hazardowych oraz Regulamin zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych
Klientów z uczestnictwa w Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Promocji oraz anulowania
Bonusu w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu zakładów,
b) próby tworzenia kilku Kont lub zakładania Kont na różne dane osobowe przez tego samego Klienta lub
kilku Klientów działających w porozumieniu,
c) posłużenia się przez Klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez Klienta
nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
d) podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla
uczestnictwa w Promocji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy
wyłudzenie Bonusu,
4. Promocja przysługuje wyłącznie dla jednego Klienta, jednego Konta, jednego gospodarstwa domowego,
jednego adresu IP. Ponadto Promocja, nie zostanie przyznana lub może zostać odebrana gdy adres IP oraz
wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało wykorzystane na innym Koncie Klienta począwszy od
momentu rejestracji do zlecenia wypłaty wygranych środków.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo
natychmiast zamknąć Konto takiego Klienta.
6. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku ze sprzedażą premiową
Promocji na stronie internetowej Organizatora mają charakter wyłącznie informacyjny.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author