Silesion.PL

serwis informacyjny

Porównanie zalet i wad poszczególnych metod wyceny firmy. Wycena wartości przedsiębiorstw na potrzeby transakcyjne

metody wyceny firmy2

metody wyceny firmy2

Wyceny przedsiębiorstw dokonuje się przed ich sprzedażą. Jak wygląda proces ustalania wartości firmy? Jak powinno wyglądać ustalenie wartości rynkowej firmy, która ma być przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży?

Wybór metody wyceny firmy — jakie stosuje się najczęściej?

Rzeczoznawcy z Sipex, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców, ustalając wartość firm, korzystają z różnych metod wyceny przedsiębiorstw. Należą do nich następujące podejścia:

  • Majątkowe

Zaliczają się do nich metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej, wartości odtworzeniowej czy metoda skorygowanej wartości księgowej netto. Metoda majątkowa bazuje na bilansie przedsiębiorstwa — jest on niezbędny, aby doszło do oszacowania wartości firmy.

  • Dochodowe

To m.in. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – metoda Discounted Cash Flow), w przypadku której wykorzystuje się założenia finansowe. Inna metoda dochodowa to metoda zdyskontowanych dywidend czy zdyskontowanych zysków. Metody dochodowej używa się, gdy wycena jest potrzebna w celach decyzyjnych.

  • Metody porównawcze

Stosuje się je, aby ustalić wartość firmy przed wystawieniem jej na sprzedaż. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa odbywa się metodą mnożnikową (np. wskaźnika P/BV — Price/Book Value czy wskaźnika P/E — cena/zysk netto) lub metodą transakcji porównywalnych.

Są także inne metody wyceny przedsiębiorstwa, które łączy mniejsza popularność. Zalicza się do nich metody mieszane.

Mimo że stosuje się różne metody wyceny przedsiębiorstw, to metody dochodowe mogą być nieadekwatne czy metody majątkowej nie zawsze można użyć. Tak jest, gdy wartość przedsiębiorstwa ma zostać ustalona przed jego sprzedażą

Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw — zalety

Przedsiębiorstwo — zanim zostanie wystawione na sprzedaż — powinno zostać wycenione przez rzeczoznawcę. Jakie są główne zalety podejścia porównawczego? Rzeczoznawcy.net.pl wskazują na:

  • Brak skomplikowanych analiz dotyczących wyceny ryzyka

Wartość przedsiębiorstw ustala się w oparciu o dane z rynku. Nie mają tu zastosowania metody majątkowe, rzeczoznawca nie musi też sięgać po metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), w przypadku której konieczne jest przygotowanie projekcji finansowych.

  • To, że wycena firmy tą metodą jest akceptowana przez kontrahentów

Właściciel przedsiębiorstwa poznaje wartość swojej firmy, do której nie ma zastrzeżeń potencjalny kupiec (przy założeniu, że wartość jest ustalana przez rzeczoznawcę). W rezultacie żadna ze stron nie traci na transakcji.

  • Dostępność danych, chociaż zależy to od działalności

Przy oszacowaniu wartości spółki metodą porównawczą kluczowe jest dotarcie do danych. Polega to na uzyskaniu danych innych spółek funkcjonujących na rynku, które mają podobny profil działalności i mogą być bazą do przeprowadzenia porównania.

Wycena firmy metodami porównawczymi — wady

Mimo że metodą porównawczą, dla której fundamentem są informacje pochodzące z rynku, można ustalić wycenę przedsiębiorstwa, metoda ta ma także wady, do których zalicza się:

  • Skoncentrowanie się jedynie na wartości bieżącej — brak projektu finansowego

Wycena przedsiębiorstwa odbywa się na konkretny moment, a rzeczoznawca nie prognozuje, jak spółka będzie się rozwijać i jakie dochody z działalności może uzyskać. Brak tych danych może być dla niektórych kupujących problemem.

  • To, że wycen metodami porównawczymi nie można stosować do każdej spółki

Przykładem mogą być startupy. W ich przypadku znalezienie spółki o podobnym profilu jest utrudnione, gdyż startupy są nastawione na innowacyjność, która jest ich największą wartością.

  • Fakt, że dane, na podstawie których ustala się wartość spółki, są wybierane subiektywnie

Rzeczoznawca wybiera dane, na których będzie bazował. W rezultacie przepływy pieniężne, wysokość kapitału własnego, koszt kapitału czy wysokość zgromadzonego majątku to kwestie drugorzędne, które dla celu wyceny nie mają dużego znaczenia.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024