Silesion.PL

serwis informacyjny

Plan Równości Płci Politechniki Śląskiej na lata 2022-2024

Politechnika Śląska po raz pierwszy wprowadza dla Uczelni Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) – dokument strategiczny, którego nadrzędnym celem jest budowanie zróżnicowanego, wolnego od dyskryminacji oraz uprzedzeń środowiska pracy i nauki.

Wprowadzany Plan ma pomóc w identyfikowaniu i przezwyciężaniu przeszkód, które stoją na drodze do równości płci, inkluzywności oraz zwiększania różnorodności. Jest on także podsumowaniem doświadczeń ostatnich lat wspomagających wypracowanie konkretnych działań nastawionych na osiągnięcie wymiernych rezultatów w tym obszarze w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej. Jego realizacja, dzięki systematycznej serii wewnętrznie spójnych działań, w ciągu trzech lat – od 2022 r. do 2024 r. – powinna przynieść dalsze zmniejszenie nierówności płci i tym samym wzmocnienie pełnego uczestnictwa przedstawicieli wszystkich grup w życiu wspólnoty akademickiej.

Dzięki przyjęciu Planu Równości Płci, Politechnika Śląska wpisuje się w szerszą strategię Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) i równouprawnienia zaplanowanej na lata 2020-2025 oraz jednocześnie spełnia obligatoryjny wymóg umożliwiający uczestnictwo w programie Horyzont.

Cele i działania stanowiące kwintesencję Planu Równości Płci na lata 2022-2024 zostały opracowane przez powołany do tego zespół na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy danych ilościowych oraz jakościowych w obszarach struktury zatrudnienia, partycypacji kobiet i mężczyzn w organach decyzyjnych oraz zarządczych, wysokości wynagrodzeń na tych samych stanowiskach, rozwoju kariery zawodowej i naukowej, a także komunikowania ogólnouczelnianych doświadczeń w zakresie równego traktowania ze względu na płeć.

Będziemy starali się podnieść świadomość i przede wszystkim zachęcać oraz motywowa grupy mniej reprezentowane do uczestniczenia we wszelkich aktywnościach Uczelni — mówi prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Plan Równości Płci należy traktować jako dokument strategiczny, którego wdrożenie stanowi odpowiedź na realne potrzeby członków wspólnoty akademickiej, w tym przede wszystkim:

  • wzmocnienie kultury równych szans i zwalczania stereotypów związanych z płcią przy wsparciu słabo reprezentowanych społeczności,
  • dążenie do zrównoważenia płci na wyższych stanowiskach i organach decyzyjnych poprzez promowanie dobrych praktyk i rozwijanie kompetencji liderskich wśród kobiet,
  • wspieranie równowagi płci w rekrutacji i rozwoju kariery,
  • zwalczanie jakichkolwiek form przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego i psychicznego.

W ramach Planu zostało sformułowanych wiele działań, a odpowiedzialność za nie została powierzona osobom pełniącym funkcje kierownicze oraz odpowiednim komórkom organizacyjnym. Kolejnym krokiem jest wdrożenie podjętych deklaracji i monitorowania efektów – dodaje Prorektor Pawełczyk.

Cele strategiczne Planu Równości Płci:

  • CEL 1. Promowanie kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu różnorodności i docenieniu różnic oraz eliminowanie stereotypów dotyczących płci.
  • CEL 2. Wspieranie godzenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym, w tym tworzenie integracyjnego środowiska pracy i wzmacnianie struktur, które mogą ułatwić osiągnięcie tych celów.
  • CEL 3. Zwiększenie równowagi płci w organach i procesach decyzyjnych, na różnych poziomach struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej.
  • CEL 4. Wspieranie procesów sprzyjających równemu dostępowi do rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej, w tym awansów.
  • CEL 5. Promowanie uwzględniania wymiaru płci w badaniach naukowych, programach kształcenia, kursach i szkoleniach oraz we wdrażanych innowacjach.
  • CEL 6. Podniesienie świadomości na temat kwestii związanych z przeciwdziałaniem różnym formom przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu seksualnemu.

Wprowadzany Plan Równości Płci realizuje również Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności:

Monitorowanie Planu Równości Płci będzie prowadzone w cyklu rocznym i komunikowane członkom wspólnoty akademickiej za pośrednictwem pisemnego sprawozdania z zakresu równości płci na Uczelni.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).