Silesion.PL

serwis informacyjny

Plan Równości Płci Politechniki Śląskiej na lata 2022-2024

Plan Rownosci Plci Politechniki Slaskiej na lata 2022 2024

Plan Rownosci Plci Politechniki Slaskiej na lata 2022 2024

Politechnika Śląska po raz pierwszy wprowadza dla Uczelni Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) – dokument strategiczny, którego nadrzędnym celem jest budowanie zróżnicowanego, wolnego od dyskryminacji oraz uprzedzeń środowiska pracy i nauki.

Wprowadzany Plan ma pomóc w identyfikowaniu i przezwyciężaniu przeszkód, które stoją na drodze do równości płci, inkluzywności oraz zwiększania różnorodności. Jest on także podsumowaniem doświadczeń ostatnich lat wspomagających wypracowanie konkretnych działań nastawionych na osiągnięcie wymiernych rezultatów w tym obszarze w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej. Jego realizacja, dzięki systematycznej serii wewnętrznie spójnych działań, w ciągu trzech lat – od 2022 r. do 2024 r. – powinna przynieść dalsze zmniejszenie nierówności płci i tym samym wzmocnienie pełnego uczestnictwa przedstawicieli wszystkich grup w życiu wspólnoty akademickiej.

Dzięki przyjęciu Planu Równości Płci, Politechnika Śląska wpisuje się w szerszą strategię Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) i równouprawnienia zaplanowanej na lata 2020-2025 oraz jednocześnie spełnia obligatoryjny wymóg umożliwiający uczestnictwo w programie Horyzont.

Cele i działania stanowiące kwintesencję Planu Równości Płci na lata 2022-2024 zostały opracowane przez powołany do tego zespół na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy danych ilościowych oraz jakościowych w obszarach struktury zatrudnienia, partycypacji kobiet i mężczyzn w organach decyzyjnych oraz zarządczych, wysokości wynagrodzeń na tych samych stanowiskach, rozwoju kariery zawodowej i naukowej, a także komunikowania ogólnouczelnianych doświadczeń w zakresie równego traktowania ze względu na płeć.

Będziemy starali się podnieść świadomość i przede wszystkim zachęcać oraz motywowa grupy mniej reprezentowane do uczestniczenia we wszelkich aktywnościach Uczelni — mówi prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Plan Równości Płci należy traktować jako dokument strategiczny, którego wdrożenie stanowi odpowiedź na realne potrzeby członków wspólnoty akademickiej, w tym przede wszystkim:

  • wzmocnienie kultury równych szans i zwalczania stereotypów związanych z płcią przy wsparciu słabo reprezentowanych społeczności,
  • dążenie do zrównoważenia płci na wyższych stanowiskach i organach decyzyjnych poprzez promowanie dobrych praktyk i rozwijanie kompetencji liderskich wśród kobiet,
  • wspieranie równowagi płci w rekrutacji i rozwoju kariery,
  • zwalczanie jakichkolwiek form przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego i psychicznego.

W ramach Planu zostało sformułowanych wiele działań, a odpowiedzialność za nie została powierzona osobom pełniącym funkcje kierownicze oraz odpowiednim komórkom organizacyjnym. Kolejnym krokiem jest wdrożenie podjętych deklaracji i monitorowania efektów – dodaje Prorektor Pawełczyk.

Cele strategiczne Planu Równości Płci:

  • CEL 1. Promowanie kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu różnorodności i docenieniu różnic oraz eliminowanie stereotypów dotyczących płci.
  • CEL 2. Wspieranie godzenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym, w tym tworzenie integracyjnego środowiska pracy i wzmacnianie struktur, które mogą ułatwić osiągnięcie tych celów.
  • CEL 3. Zwiększenie równowagi płci w organach i procesach decyzyjnych, na różnych poziomach struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej.
  • CEL 4. Wspieranie procesów sprzyjających równemu dostępowi do rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej, w tym awansów.
  • CEL 5. Promowanie uwzględniania wymiaru płci w badaniach naukowych, programach kształcenia, kursach i szkoleniach oraz we wdrażanych innowacjach.
  • CEL 6. Podniesienie świadomości na temat kwestii związanych z przeciwdziałaniem różnym formom przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu seksualnemu.

Wprowadzany Plan Równości Płci realizuje również Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności:

Monitorowanie Planu Równości Płci będzie prowadzone w cyklu rocznym i komunikowane członkom wspólnoty akademickiej za pośrednictwem pisemnego sprawozdania z zakresu równości płci na Uczelni.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024