Silesion.PL

serwis informacyjny

PIT 36L Budowa i informacje o formularzu PIT

PIT 36L Budowa i informacje o formularzu PIT Shutterstock

PIT 36L Budowa i informacje o formularzu PIT Shutterstock

PIT 36L to zeznanie stosowane w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, do których zastosowanie ma art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwana dalej “Ustawa o PIT”. Czyli podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania stałą stawką 19% od podstawy obliczenia podatku – tak zwany podatek liniowy. Już niedługo, od 15 lutego 2022 roku podatnicy będą mogli rozpocząć rozliczanie swojego PIT 36L. Jak wygląda formularz? I czego należy się spodziewać w rozliczeniu?

Część wstępna deklaracji

Początek zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT 36L wymaga od podatnika podania swojego identyfikatora podatkowego. Ponieważ rozliczenie dotyczy podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej identyfikatorem tym będzie NIP podatnika (a nie jego numer PESEL). Następnie znajduje się krótka część z informacjami podstawowymi wskazująca do kogo został skierowany formularz, jaka jest jego podstawa prawna (art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT), termin składania zeznania (Od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy) oraz miejsce jego składania (Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej” urzędem”). W ramach tej części podatnik powinien jeszcze podać informacje o tym jakiego roku podatkowego dotyczy jego zeznanie (np. ROK 2021).

Budowa formularza i jego elementy

Po części wstępnej znajdują się kolejne, w których podatnik będzie podawał informacje oraz treści finansowe. Wszystkie części zostały oznaczone kolejnymi oznaczeniami literowymi, od “A” do “T”. Informacje wprowadza się w kolejne pozycje oznaczone numerami od 1 do 186. W kolejnych częściach podatnik będzie wprowadzał:

 • A – miejsce i cel składania zeznania;
 • B – dane identyfikacyjne;
 • C – informacje dodatkowe;
 • D – dochody / straty ze źródeł przychodów;
 • E – odliczenie dochodu zwolnionego, strat, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów kwalifikowanych oraz inne odliczenia;
 • F – ustalenie podstawy obliczenia podatku / straty;
 • G – obliczenie podatku;
 • H – odliczenia od podatku;
 • I – obliczenie zobowiązania podatkowego;
 • J – zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz podatek, o którym mowa w art. 30g ustawy;
 • K – podatek do zapłaty / nadpłata;
 • L – zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1 b ustawy;
 • M – odsetki naliczone zgodnie z art. 22E ust. 1 pkt 4 I ust 2 Ustawy;
 • N – dochody (przychody) wykazane na podstawie art. 45 ust. 3c Ustawy;
 • O- wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP);
 • P – informacje uzupełniające;
 • Q – informacje o załącznikach;
 • R – rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty;
 • S – karta dużej rodziny (KDR);
 • T – podpis podatnika / pełnomocnika.
PIT 36L Budowa i informacje o formularzu PIT

Część końcowa i pouczenia

Na końcu PIT 36L znajdują się objaśnienia do konkretnych pozycji (posiadające odpowiednie numery odnośników) oraz Pouczenia. W objaśnieniach podatnik uzyska informacje dodatkowe, związane bezpośrednio z wprowadzanymi informacjami. Pouczenie ma na celu wskazanie, że zeznanie może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego – w rozumieniu postępowania egzekucyjnego w administracji. Podatnik PIT 36L w tym miejscu dowie się również, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author