Silesion.PL

serwis informacyjny

Od 1.01.2024 zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów

Tyl samochodu

Od 1 stycznia 2024 r. właściciele pojazdów będą zobowiązani do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin ten będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dla przedsiębiorcy, który prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – termin na złożenie wniosku jest wydłużony do 90 dni.

Konsekwencje niedostosowania się do przepisów

Właściciele pojazdów, którzy nie złożą w terminie 30 dni wniosku o rejestrację pojazdu będą podlegać karze pieniężnej w wysokości 500 zł. Jeśli wniosek o rejestrację pojazdu nie wpłynie w terminie 180 dni – kara pieniężna wynosić będzie 1000 zł.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, którzy nie złożą wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni będą podlegać karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. Jeśli wniosek o rejestrację pojazdu nie wpłynie w terminie 180 dni – kara pieniężna wynosić będzie 2000 zł.

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Właściciele pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski, którzy nie zawiadomią urzędu o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni, podlegają karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgłoszenie zbycia pojazdu składa się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby.

W przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych lub innych podmiotów, w skład których wchodzą wydzielone jednostki (np. firmy leasingowe) – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

W przypadku współwłasności pojazdu, wystarczy zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Sprawdź jak zgłosić zbycie pojazdu w Urzędzie Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=90

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024