Silesion.PL

serwis informacyjny

Niestabilne makro wpływa na wartość aktywów trwałych Grupy ORLEN

W wyniku konieczności zastępowania rosyjskiej ropy REBCO innymi, droższymi gatunkami ropy, znaczącego wzrostu cen gazu wykorzystywanego w produkcji rafineryjnej oraz wzrostu stopy dyskonta, Grupa ORLEN zakłada ujęcie w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w obszarze rafinerii, w łącznej wysokości ok. 2,8 mld zł. Odpisy to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na stabilność finansową koncernu i realizowane procesy inwestycyjne. Obecna wartość aktywów rafineryjnych koncernu, pomniejszona o planowane odpisy, odzwierciedla prognozowane wyniki tych aktywów w przyszłości.

Odpisy są efektem nadzwyczajnej sytuacji w globalnej branży rafineryjnej, związanej z trwającym konfliktem w Ukrainie, planowanym embargiem na ropę z Rosji i ograniczoną dostępnością surowców. Uwzględniają one prognozowane pogorszenie warunków dla branży rafineryjnej, widoczne między innymi w spadku modelowej marży rafineryjnej, która już w lipcu spadła o ok. 47% w stosunku do czerwca tego roku.

Oszacowana wartość odpisów dotyczy aktywów rafineryjnych PKN ORLEN i ORLEN Lietuva. Ich łączny przewidywany wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny koncernu za pierwsze półrocze 2022 r. wyniesie łącznie ok. 2,8 mld zł. Z kolei prognozowany wpływ odpisów na jednostkowy wynik operacyjny PKN ORLEN wyniesie ok. 2,1 mld zł.

Grupa ORLEN konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy do wszystkich swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Od początku wojny w Ukrainie Grupa ORLEN zrezygnowała i nie realizuje zakupów spotowych ropy rosyjskiej, zastępując ją ropą z alternatywnych kierunków. Obecnie przerób ropy rosyjskiej w Grupie ORLEN został ograniczony do 30% i realizowane są wyłącznie kontrakty długoterminowe.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).