Silesion.PL

serwis informacyjny

Loteria promocyjna TOTALbet Lucky Look

Lucky Look – pod taką nazwą w sobotę rozpocznie się nowa loteria legalnego bukmachera TOTALbet. Zabawa będzie dostępna niemal dla wszystkich: warunkami udziału jest jedynie posiadanie konta o statusie zweryfikowany oraz postawienie zakładu za minimum 1 zł w całej historii gry w TOTALbet, niezależnie czy z salda głównego, czy bonusowego (lub za freebet).

Kasa za zalogowanie w Totalbet

  • Każdego dnia legalny bukmacher losuje 5 osóbm które mają szansę wygrać po 50 zł
  • Aby odebrać nagrodę wystarczy zalogować się na swoje konto między 19:00 a 20:00
  • W przypadku nieodebrania nagrody – kumulacja

Z tak szerokiej bazy Klientów codziennie wylosowanych zostanie 5 osób, którym przyznamy bonus. Pierwszego dnia bonus wyniesie po 50 zł na osobę. By odebrać bonus, należy zalogować się na konto gracza w godzinach 19:00 – 20:00.

Wyniki losowania będą podane dopiero po godzinie 20:00. To oznacza, że nikt nie wie, czy został wylosowany i czy na jego koncie czeka nagroda. Jedynym sposobem, by to sprawdzić, jest zalogowanie się w wyznaczonym terminie. To właśnie jest Lucky Look, czyli „szczęśliwe spojrzenie” na stan konta.

Bonusy, które nie zostaną odebrane w godzinach 19:00 – 20:00, przejdą do puli na następny dzień. W praktyce może oznaczać to, że po kilku tygodniach (loteria potrwa w sumie trzy miesiące) bonus za zalogowanie nie wyniesie 50 zł, a np. 300 zł.

***

TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. to legalny polski bukmacher, utworzony w 2017 roku. Jest częścią holdingu Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, do którego należy także Grupa ZPR Media. Spółka TOTALbet Zakłady Bukmacherskie działa w oparciu o zezwolenie Ministerstwa Finansów z marca 2018 roku, oferując możliwość zawierania zakładów wzajemnych w Internecie. Ambasadorem marki jest Andrzej Twarowski, komentator nc+ i jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w kraju.

 

R E G U L A M I N © L O T E R II P R O M O C Y J N E J „Loteria TOTALbet Lucky Look

§ 1 NAZWA LOTERII ORAZ NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIĘ
1. Loteria promocyjna pod nazwą „Loteria TOTALbet Lucky Look” (zwana dalej: Loterią), jest
urządzana przez Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Jubilerskiej 10, 04–190 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000662497, (zwana dalej: Organizatorem).
2. Przedmiotem Loterii jest promocja zakładów wzajemnych, (zwanych dalej: Produktami),
urządzanych przez Organizatora na stronie internetowej www.totalbet.pl.

§ 2 ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE NA URZĄDZANIE LOTERII
1. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej wydanego
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 3 CZAS TRWANIA LOTERII ORAZ TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA OFEROWANIA PRODUKTÓW OBJĘTYCH LOTERIĄ
Loteria trwa od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. (tj. od rozpoczęcia okresu zgłaszania
udziału w Loterii do ostatniego dnia rozpatrywania reklamacji) i obejmuje promocję Produktów
na stronie internetowej www.totalbet.pl, w terminie od godziny 10:00 dnia 1 czerwca 2019 r. do
godziny 23:59 dnia 31 sierpnia 2019 r.

§ 4 OBSZAR, NA KTÓRYM BĘDZIE URZĄDZANA LOTERIA
Loteria urządzana jest przez sieć Internet na stronie internetowej należącej do Organizatora
www.totalbet.pl (zwaną dalej: stroną internetową Organizatora).

§ 5 WARTOŚĆ PULI NAGRÓD
Łączna wartość puli nagród wynosi 23 000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych brutto).

§ 6MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA WYGRANYCH
1. Zwycięzcy otrzymują wygrane w formie środków bonusowych w terminie od 1 czerwca 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r. do godziny 20:00.
2. Wydanie nagród w postaci środków bonusowych następuje na stronie internetowej Organizatora
poprzez przelanie nagrody na Saldo bonusowe Uczestnika Loterii na zarejestrowanym koncie
Uczestnika po spełnieniu warunku § 6 pkt 3.
3. Codziennie w trakcie trwania Loterii promocyjnej losowane jest 5 ID z przypisanym kontem
Uczestnika. Losowania odbywają się w terminach wskazanych w § 9 rozdział 3. W celu
odebrania nagrody należy zalogować się na koncie Uczestnika w godzinach od 19:00 do 20:00
w dniu losowania i potwierdzić odbiór nagrody, poprzez kliknięcie przycisku „Zapoznałem się z
Regulaminem Loterii TOTALbet Lucky Look i odbieram nagrodę”. W przypadku gdy osoba, która
została wylosowana nie zaloguje się na swoje konto Uczestnika, bądź nie potwierdzi odbioru
nagrody w godzinach od 19:00 do 20:00 w dniu losowania nagroda przechodzi na kolejny dzień
tj. powiększa kwotę nagród dla wylosowanych kwoty przyznanej nagrody wyłączone są kupony zagrane na Sporty Wirtualne oraz zakłady rozliczone jako zwrot stawki

§ 7 TRYB I TERMINY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ
1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą
Loterią.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane osobiście w siedzibie Organizatora, przesłane listem
poleconym na adres Organizatora, a także mogą zostać przesłane drogą mailową pod adres
reklamacje@totalbet.pl (z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila „Reklamacja loterii
promocyjnej pn. „Loteria TOTALbet Lucky Look”) najpóźniej do dnia 16 września 2019 r. do
godziny 11:59. Reklamacje złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. O dacie wniesienia
reklamacji decyduje data jej dostarczenia do Organizatora.
4. Reklamacje zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika
Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania.
W przypadku reklamacji złożonych drogą mailową Uczestnik Loterii podaje również adres
elektroniczny do komunikacji.
5. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję nadzorującą Loterię, w terminie 2 tygodni od
daty złożenia reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Loterii o wyniku
reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres
od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 8 SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII
1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii, powołana jest Komisja Nadzoru (zwana
dalej: Komisją), działająca na podstawie regulaminu pracy Komisji zatwierdzonego przez
Organizatora. W jej skład wchodzi przynajmniej jedna osoba posiadająca zaświadczenie o
przebytym szkoleniu zawodowym z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów
urządzanych gier oraz regulaminów Loterii promocyjnych, uprawniające do nadzorowania i
prowadzenia Loterii promocyjnych.

§ 9ZASADY PROWADZENIA I SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII

Rozdział 1
ZASADY OGÓLNE
UCZESTNICTWO W LOTERII
1. Loteria promocyjna dostępna jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, (zwanych
dalej: Uczestnikami), które posiadają zarejestrowane i zweryfikowane konto na stronie
internetowej Organizatora, lub które dokonają rejestracji i weryfikacji konta na stronie
internetowej Organizatora, przed przystąpieniem do Loterii.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnikami Loterii mogą być wszystkie osoby biorące udział w
zakładach wzajemnych urządzanych na stronie internetowej Organizatora, które posiadają
zarejestrowane i zweryfikowane konto z automatycznie przypisanym numerem ID Uczestnika
oraz wybraną przez siebie Nazwą Użytkownika i mają zawarty co najmniej jeden zakład na
kwotę co najmniej 1 zł (1 złoty).
3. Z udziału w Loterii wyłączeni są:
a) pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia;
b) członkowie Komisji oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Rozdział 2
ZASADY OGÓLNE
WARUNKI UZYSKANIA WYGRANEJ
1. Aby konto Uczestnika brało udział w Loterii musi być kontem założonym i zweryfikowanym do
dnia losowania oraz musi mieć zawarty co najmniej jeden zakład na kwotę co najmniej 1 zł
(1 złoty).
2. W dniach od 1.06.2019 r. do 31.08.2019 r. codziennie losowanych jest 5 unikalnych numerów ID
Uczestników z listy wszystkich Uczestników uprawnionych do udziału w losowaniu.
3. Losowanie rozpoczyna się o godzinie 16:00 każdego dnia trwania promocji.
4. Losowanie przeprowadzane jest przy użyciu certyfikowanego oprogramowania „Winner Selector”
5. Wyniki losowań opublikowane są na stronie internetowej Organizatora codziennie po godzinie
20:00.
6. Warunkiem do otrzymania nagrody, jest zalogowanie się na konto Uczestnika w godzinach 19:00
– 20:00 oraz kliknięcie przycisku „Zapoznałem się z Regulaminem Loterii TOTALbet Lucky Look i
odbieram nagrodę”. Potwierdzeniem odbioru nagrody w postaci środków bonusowych jest
automatyczna adnotacja w systemie na stronie internetowej Organizatora.
7. Jeśli oba warunki są spełnione (zalogowanie się w godzinach 19:00 – 20:00 oraz potwierdzenie
odbioru nagrody), nagroda pozostaje na Saldzie bonusowym zwycięzcy. W przypadku
niezalogowania się przez zwycięzcę w tym czasie na swoje konto, nagroda jest usunięta z Konta
Uczestnika i powiększa pulę wygranych na kolejny dzień trwania Loterii.

Rozdział 3
NAGRODY ORAZ MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA NAGRÓD
Organizator oferuje 92 pakiety nagród o łącznej wartości 23 000 zł (dwadzieścia trzy tysiące
złotych). Pakiet 1 zawiera 5 zestawów nagród bonusowych o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
każda. Pakiety od 2 do 92 zawierają 5 zestawów nagród bonusowych o wartości 50 zł (pięćdziesiąt
złotych) każda, dodatkowo pula jest powiększona o nagrody nieodebrane w poprzednim dniu Loterii.
Losowania odbywają się w ten sposób, iż osoba wskazana przez Komisję uruchamia certyfikowane
oprogramowanie „Winner Selector”, które losuje 5 unikalnych ID Uczestników spośród wszystkich
zarejestrowanych i zweryfikowanych kont Uczestników, którzy mają zawarty co najmniej jeden
zakład na kwotę co najmniej 1 zł (1 złoty).
1. Pierwsze losowanie odbywa się 1 czerwca 2019 r.:
a) Pakiet 1 zawiera 5 zestawów nagród bonusowych o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
każda.
b) Po zakończeniu losowania, Komisja weryfikuje, czy wylosowani Uczestnicy zalogowali się na
konto Uczestnika w godzinach 19:00 – 20:00 w dniu losowania. Następnie publikuje Listę
Zwycięzców złożoną z 5 ID unikalnych Uczestników z adnotacją, który Uczestnik spełnił
warunek logowania i co za tym idzie – została mu zapisana nagroda na Saldzie bonusowym.
c) Uczestnicy, których unikalne ID znalazło się na Liście Zwycięzców, a którzy nie wykonali
wymaganego logowania, nie otrzymują nagrody w formie bonusu. Wartość niewypłaconych
nagród powiększy pulę w losowaniu w dniu kolejnym.
2. Drugie losowanie odbywa się 2 czerwca 2019 r. :
a) Pakiet 2 zawiera 5 nagród bonusowych o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda,
dodatkowo pula jest powiększona o nagrody nieodebrane w poprzednim dniu Loterii.
Na przykład: 1 czerwca trzech Uczestników z pięciu wylosowanych ID loguje się na konto
Użytkownika w godzinach 19:00 – 20:00. Trzech użytkowników otrzymuje nagrodę
bonusową 50 zł (pięćdziesiąt złotych). Dwie nagrody o wartości 50 zł (pięćdziesiąt
złotych) przechodzą do puli na dzień 2 czerwca. Pula na dzień 2 czerwca wynosi 350 zł
(trzysta pięćdziesiąt złotych) 5 nagród bonusowych o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
każda plus 2 nagrody bonusowe, nieodebrane dnia poprzedniego, która zostaje rozlosowana dnia 2 czerwca pomiędzy kolejnych 5 wylosowanych ID Użytkowników, co
daje 70 zł (siedemdziesiąt złotych) na każdego z 5 ID wylosowanych Użytkowników.
b) Po zakończeniu losowania, Komisja weryfikuje, czy wylosowani Uczestnicy zalogowali
się na konto Uczestnika w godzinach 19:00 – 20:00 w dniu losowania. Następnie
publikuje Listę Zwycięzców złożoną z 5 ID unikalnych Uczestników z adnotacją, który
Uczestnik spełnił warunek logowania i co za tym idzie – została mu zapisana nagroda na
Saldzie bonusowym.
c) Uczestnicy, których unikalne ID znalazło się na Liście Zwycięzców, a którzy nie wykonali
wymaganego logowania, nie otrzymują nagrody w formie bonusu. Wartość
niewypłaconych nagród powiększy pulę w losowaniu w dniu kolejnym.
3. Trzecie losowanie odbywa się 3 czerwca 2019 r.:
a) Pakiet 3 zawiera 5 nagród bonusowych o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda,
dodatkowo pula jest powiększona o nagrody nieodebrane w poprzednim dniu Loterii.
Na przykład: 2 czerwca trzech Uczestników z pięciu wylosowanych ID zalogowało się na
konto Użytkownika w godzinach 19:00 – 20:00. Trzech użytkowników otrzymało nagrodę
bonusową 70 zł (siedemdziesiąt złotych). Dwie nagrody o wartości 70 zł (siedemdziesiąt
złotych) przechodzą do puli na dzień 3 czerwca. Pula na dzień 3 czerwca wynosi 390 zł
(trzysta dziewięćdziesiąt złotych) co daje 78 zł (siedemdziesiąt osiem złotych) na każdego z
5 ID wylosowanych Użytkowników.
b) Po zakończeniu losowania, Komisja weryfikuje, czy wylosowani Uczestnicy zalogowali się na
konto Uczestnika w godzinach 19:00 – 20:00 w dniu losowania. Następnie publikuje Listę
Zwycięzców złożoną z 5 ID unikalnych Uczestników z adnotacją, który Uczestnik spełnił
warunek logowania i co za tym idzie – została mu zapisana nagroda na Saldzie bonusowym.
c) Uczestnicy, których unikalne ID znalazło się na Liście Zwycięzców, a którzy nie wykonali
wymaganego logowania, nie otrzymują nagrody w formie bonusu. Wartość niewypłaconych
nagród powiększy pulę w losowaniu w dniu kolejnym.
Losowania nagród bonusowych z pakietów 4-92 w kolejne dni odbywają się według wyżej opisanego
schematu aż do dnia zakończenia Loterii, tj. 31 sierpnia 2019 r.

Rozdział 4
SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Lista Zwycięzców w postaci numerów ID Uczestników dostępna jest w siedzibie Organizatora
Loterii oraz na stronie internetowej Organizatora od godziny 20:00 w dniu losowania, do dnia 30
września 2019 r.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora od dnia 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
2. Uczestnictwo w Loterii oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych dla celów związanych z urządzaniem Loterii, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
3. Wszelkie dodatkowe materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Loterii, dostępne na stronie
internetowej Organizatora, mają charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
postanowienia niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Organizator, działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany
jest do pobrania od Uczestnika Loterii, który uzyskał nagrodę o wartości co najmniej 2.280 zł
brutto, podatku od wygranej nagrody w wysokości 10% od wartości nagrody, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1025 ).
5. Komisja, w stosunku do osób naruszających regulamin gry urządzanej w na stronie internetowej
Organizatora może podjąć decyzję o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Loterii i
anulowaniu przyznanych środków bonusowych do tego momentu. O decyzji wykluczającej
Uczestnika z udziału w Loterii Komisja powiadamia go niezwłocznie listem poleconym na adres
wskazany podczas rejestracji konta.
6. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Przystępując do udziału w Loterii Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z
postanowieniami niniejszego regulaminu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024