Silesion.PL

serwis informacyjny

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego ws. ustawy o grach hazardowych

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 września 2016 r., w sprawie świadczenia przez dostawców usług płatniczych pośrednictwa w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w sieci Internet na terenie RP na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet oraz mając na uwadze zadania Komisji Nadzoru Finansowego określone w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, do których należy m.in. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje jak poniżej.

W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 88).

Przedmiotowa nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła zmiany w zakresie obecnie funkcjonującego systemu rynku gier hazardowych podyktowane koniecznością ograniczenia wystąpienia zjawiska ,,szarej strefy” w środowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu społecznej świadomości co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług nielegalnych operatorów hazardowych. Osiągnięcie określonych celów ma zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie występowania szkodliwych społecznych i ekonomicznych skutków hazardu.

Przyjęte w ww. ustawie rozwiązania wyposażają organy w narzędzia walki z nielegalnymi grami hazardowymi urządzanymi w sieci Internet. Realizacji niniejszego celu służyć ma wprowadzenie narzędzi prawnych umożliwiających blokowanie stron internetowych nielegalnych operatorów oraz blokowanie płatności na rzecz podmiotów urządzających nielegalne gry hazardowe za pośrednictwem sieci Internet.

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa. Należy również wskazać, że zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 powołanej ustawy działalność w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na urządzenie zakładów wzajemnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 29a ustawy o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

Lista podmiotów posiadających takie zezwolenie lub uprawnionych do ich urządzania ( Lista Legalnych Bukmacherów) w ramach monopolu państwa dostępna jest na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.

Podmioty, które uzyskały zezwolenie Ministra Rozwoju i Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet:

  • 1.   FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400) – zezwolenie z dnia 23 stycznia 2012 r. nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
  • 2.   Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000182607, NIP: 782-22-80-615, REGON: 634526323) – zezwolenie z dnia 16 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
  • 3.   Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000080269, NIP: 642-21-87-001, REGON: 273378209) – zezwolenie z dnia 21 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
  • 4.   TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027214, NIP: 524-03-02-341, REGON: 010333455) – zezwolenie z dnia 20 czerwca 2013 r. nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
  • 5.   E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370248, NIP 5272639256, REGON 142666660) – zezwolenie z dnia 28 listopada 2014 r. nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
  • 6.   forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000263257, NIP: 5482487290, REGON: 240448217) dawniej Casino Games Sp. z o.o.- zezwolenie z dnia 4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016;
  • 7.   LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000534588, NIP: 954-275-17-76, REGON: 360297047) – zezwolenie z dnia 13 maja 2016 r. nr PS4.6831.9.2016.EQK.

W myśl art. 15f ust. 1 powołanej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Zgodnie z ust. 4 powołanego przepisu wpisowi do Rejestru podlega:
1)    nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urządzenia gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy strony internetowe wykorzystujące nazwy takich domen są:
a)    dostępne w języku polskim,
b)    reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.

Jednocześnie zakazane jest – stosownie do art. 15g ust. 1 ustawy o grach hazardowych udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru. W myśl ust. 2 powołanego przepisu w przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej domenę internetową wpisaną do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru.

Ww. Rejestr zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw został uruchomiony 1 kwietnia 2017 r. Natomiast, od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywały przepisy dotyczące m.in. zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru.

Dodatkowo, zwrócenia uwagi wymaga, że rzeczona nowelizacja ustawy rozszerza katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej za naruszenie przepisów regulujących rynek gier hazardowych. Wprowadzono sankcję administracyjną wobec dostawców usług, którzy nie przestrzegają zakazu, o którym mowa powyżej. W myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlega dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru. Wysokość kary pieniężnej  – zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy – wynosi do 250 tys. zł.

Mając na uwadze powyższe, UKNF oczekuje podjęcia przez podmioty działań zapewniających respektowanie zakazu, o którym mowa w art. 15g ustawy o grach hazardowych i zaprzestania świadczenia usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet.

Jednocześnie UKNF ponownie zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzenia w powyższym zakresie odpowiednich czynności kontrolnych i wprowadzenia odpowiednich rozwiązań zapobiegawczych.

źródło: knf.gov.pl

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024