Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice planują kolejny projekt i podpisały list intencyjny z Wodami Polskimi

Dla poprawy środowiska naturalnego, bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Katowice planują kolejny projekt i podpisały list intencyjny z Wodami Polskimi

Choć ukryta pod ziemią, to bez niej miasto nie mogłoby funkcjonować. Dlatego spółka miejska Katowickie Inwestycje S.A. nieustannie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. Po zrealizowanych w ostatnich latach inwestycjach, na które pozyskała prawie pół miliarda złotych dofinansowania z Funduszu Spójności, planuje kolejny projekt – tym razem dotyczący zlewni rzeki Mlecznej i jej zabudowanych okolic w rejonach m.in. ulic Sobocińskiego, Głogowskiej, Niskiej i Orlej.

W Willi Goldsteinów – w obecności prezydenta Marcina Krupy i podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Przemysława Koperskiego – przedstawiciele Katowickich Inwestycji S.A. oraz PGW Wód Polskich 10 czerwca podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i podtopień terenów znajdujących się przy rzece Mlecznej. W celu realizacji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i zrealizowania tego zamierzenia Katowickie Inwestycje S.A przewidują modernizację systemu kanalizacyjnego w zlewni rzeki Mlecznej przez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji oraz elementami błękitno-zielonej infrastruktury na odcinku od ul. Szewskiej do linii kolejowej w okolicy ul. Kaskady. Spółka planuje złożyć wniosek w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania FENX.01.02, obejmującego adaptację terenów zurbanizowanych i wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie.

Istotna rola rzeki Mlecznej

Inwestycja jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców, a także dobra środowiska naturalnego. Zdecydowana większość wód opadowych z południowej części miasta trafia właśnie do rzeki Mlecznej. Tak duże obciążenie rzeki stwarza zagrożenie jej wylaniem i związanymi z tym zniszczeniami. Ryzyko rośnie wraz ze zmieniającym się klimatem i coraz częściej występującymi gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Gdy w krótkim czasie na dany obszar spada duża ilość deszczu ziemia, rzeka oraz system kanalizacyjny mogą mieć trudność z przyjęciem tej wody, co prowadzi do powstania tzw. powodzi błyskawicznej.

Nowa kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, a także prace przy korycie rzeki

By rozwiązać ten problem, a także zabezpieczyć mieszkańców zachodzi konieczność zrealizowania wielozadaniowej inwestycji. Potwierdziła to analiza modelu hydraulicznego Mlecznej i wpływu kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki na zagrożenie podtopieniami. Opracowanie objęło ponad dwukilometrowy początkowy odcinek rzeki w najbardziej zurbanizowanym terenie, na odcinku od ul. Szewskiej do połączenia ulic Tunelowej i Wspólnej.

Wyniki analizy potwierdziły konieczność uporządkowania odprowadzenia wód opadowych do koryta rzeki poprzez rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej. – Dla osiągnięcia celu istotne jest maksymalne zmniejszenie ilości wód opadowych, które trafiają do rzeki i spowolnienie ich odpływu, by nie obciążały znacznie Mlecznej w krótkim czasie. Pomoże w tym budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz zastosowanie błękitno-zielonych rozwiązań, które mogłyby czasowo zmagazynować nadmierną ilość wody i tym samym uchronić tereny sąsiadujące z rzeką przed zalaniem – wyjaśnia Andrzej Hołda, prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A.

Ponadto realizacja tego projektu wpłynie na poprawę jakości wód w Mlecznej poprzez likwidację przelewów burzowych oraz pozwoli na odciążenie oczyszczalni ścieków Podlesie i odprowadzenie czystych wód opadowych bezpośrednio do rzeki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024