Silesion.PL

serwis informacyjny

Jakie są najczęstsze błędy w wycenach nieruchomości?

bledy wyceny nieruchomosci

bledy wyceny nieruchomosci

Czy zdarzają się poważne błędy w operatach szacunkowych nieruchomości? Niestety tak. Nie jest to zwykle świadoma wina rzeczoznawcy majątkowego, a raczej splot okoliczności i uwarunkowań, zwłaszcza w przypadku “skomplikowanej” nieruchomości. Ekspertki firmy doradczej Lege Advisors zebrały i podzieliły błędy w operatach szacunkowych na cztery główne rodzaje. Pokazują one, że wycena nieruchomości to proces złożony, który ma potencjał do mniejszych lub większych “potknięć”.

1. Niedostateczne rozpoznanie wycenianej nieruchomości


Oprócz błędów związanych z identyfikacją nieruchomości (typ i powierzchnia), zdarza się, że w wycenie pominięte zostają inne, mniej formalne, ale równie ważne czynniki. Chodzi o błędne określenie przeznaczenia, na przykład, nieruchomości gruntowej niezabudowanej. – Przyjęcie błędnego przeznaczenia może skutkować m.in. porównaniem nieruchomości w obrębie niepodobnych nieruchomości, z innego segmentu. Mam tu na myśli nieruchomości rolne zamiast przemysłowe, mieszkaniowe zamiast usługowe i w wielu innych kombinacjach. – tłumaczy Magdalena Wiszniewska, specjalista ds. wyceny nieruchomości Lege Advisors. Błędy dotyczą także często oceny potencjału nieruchomości i rzeczywistych możliwości jej zagospodarowania. Zdarza się, że nieuwzględnione jest położenie na terenie zalewowym, czy w obszarze ochrony konserwatorskiej. W sposób znaczący może to wpływać na możliwości zagospodarowania działki. Do poważnych błędów zaliczyć należy także niezauważanie lub nieuwzględnienie wad prawnych nieruchomości.

2. Źle przeprowadzona analizy rynku


Etap wyceny związany z analizą rynku jest jednym z kluczowych dla prawidłowego określenia wartości nieruchomości. Podstawową kwestią jest dobór właściwego rynku do analizy (wynika bezpośrednio ze specyfiki wycenianej nieruchomości). Lokale mieszkalne należy porównywać z lokalami mieszkalnymi (nie z domami), lokale użytkowe z użytkowymi (nie z nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi obiektami komercyjnymi), grunty z gruntami o takim samym lub bardzo zbliżonym przeznaczeniu i potencjale. – Błędem jest również nieuwzględnienie ogólnej koniunktury i sytuacji w kraju bezpośrednio na badanym rynku. Szczególnie w przypadku nieruchomości komercyjnych. Dobrym przykładem są biura czy hotele, które podczas pandemii doświadczyły wielu ograniczeń.mówi Katarzyna Młynarczyk, ekspertka ds. wyceny nieruchomości Lege Advisors. Etap analizy rynku prowadzi i wpływa bezpośrednio na dobór nieruchomości porównawczych przyjmowanych do dalszych kalkulacji. Dlatego powinna być mu poświęcona szczególna uwaga, czas i dokładność.

Katarzyna Młynarczyk

3. Błędy wynikające z kwestii metodologicznych


Chodzi o błędny wybór metodologii, sposób jej przeprowadzenia, w tym w szczególności dobór nieruchomości porównawczych. Czynniki te są bardzo często podważane w postępowaniach sądowych, gdzie pojawiają się opinie biegłych. – Wyboru stosowanej metodologii i podejścia dokonuje w każdym przypadku wyłącznie rzeczoznawca. Jednak są przypadki, kiedy określone podejście lub metodologia narzucone są wprost zapisami prawa. Niezastosowanie się do nich skutkuje zasadniczym błędem.wyjaśnia Magdalena Wiszniewska z Lege Advisors.

Magdalena Wiszniewska

Na etapie przeprowadzania kalkulacji mogą pojawiać się uchybienia polegające na nieprawidłowym doborze nieruchomości porównawczych (w zależności od uwarunkowań lokalnego rynku). Powinno dążyć się do porównania przedmiotu wyceny z nieruchomościami możliwie podobnymi, będącymi przedmiotem obrotu. Ewentualne różnice korygowane są przez zastosowanie odpowiednich poprawek. Rzeczoznawcy powinni unikać porównywania nieruchomości różnego typu, bardzo zróżnicowanych, np. powierzchniowo lub lokalizacyjnie.

4. Błędy techniczne i warsztatowe

Ostatnia kategoria to błędy wynikające z warsztatu rzeczoznawcy i ewentualnych mniej lub bardziej znaczących pomyłek. Wskazać w tym przypadku należy błędy obliczeniowe w kalkulacjach, pomyłki pisarskie, itp. – Istotnym błędem jest również pozostawianie w operacie niedomówień, pola do dodatkowej interpretacji, czyli po prostu bycie nieprecyzyjnym. Należy pamiętać, że w większości przypadków odbiorca operatu nie jest specjalistą w tej dziedzinie. Rolą eksperta jest dołożenie staranności, aby przekazana opinia nie budziła wątpliwości. podkreśla Katarzyna Młynarczyk z Lege Advisors.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024