Silesion.PL

serwis informacyjny

Jak skorzystać z wakacji kredytowych? Poradnik konsumenta

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

29 lipca 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwana potocznie ustawą o wakacjach kredytowych. Określa ona zasady korzystania z zawieszenia spłaty rat kredytu, do której kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Warto pamiętać, że brak potwierdzenia, iż nasz wniosek został dostarczony do banku, nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

O możliwości skorzystania z tzw. wakacji kredytowych rozmawiamy z radcą prawnym Dorotą Seweryn-Górniak z katowickiej kancelarii JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura spółka partnerska radców prawnych.

Na zdjęciu Dorota Seweryn-Górniak
Na zdjęciu Dorota Seweryn-Górniak

Kto może skorzystać z tzw. wakacji kredytowych?

Ustawa umożliwia skorzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytu konsumentom – czyli osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, które przed dniem 1 lipca 2022 r. zawarły umowę kredytu hipotecznego, pod warunkiem że ostatnia rata do spłaty przypada po 31 grudnia 2022 r. Ustawa nie obejmuje zatem umów, których okres kredytowania kończy się przed tym dniem. Ulgą dla konsumentów są objęte jedynie kredyty hipoteczne w walucie polskiej. Zwracam również uwagę, że zawieszenie spłaty rat kredytu nie przysługuje osobom, które zawarły umowę na zakup lub remont nieruchomości, a kredyt nie został zabezpieczony ustanowioną na rzecz banku hipoteką.

Jakie są warunki skorzystania z możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego?

Z możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu mogą skorzystać konsumenci, którzy zawarli umowę kredytu hipotecznego na własne cele mieszkaniowe. Ustawa nie dotyczy kredytów hipotecznych zawartych na cele inwestycyjne. W rezultacie konsumenci, którzy wzięli kredyt hipoteczny z zamiarem kupna mieszkania na wynajem lub dalszą sprzedaż, nie mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Ustawa wyraźnie wskazuje, że zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Czyli nawet jeżeli posiadamy dwa kredyty hipoteczne (lub więcej), z których finansujemy nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, zawieszenie spłaty rat kredytu przysługuje nam tylko na jeden z nich. W takim przypadku kredytobiorca może sam zdecydować, który z kredytów hipotecznych chce zawiesić. Najważniejsze, aby nie korzystać z wakacji kredytowych w stosunku do więcej niż jednego kredytu hipotecznego jednocześnie.

Ile razy i w jakim czasie możemy skorzystać z zawieszenia spłaty rat kredytu?

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w dwóch ostatnich kwartałach 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy oraz w każdym kwartale 2023 r. w wymiarze jednego miesiąca. W praktyce oznacza to, że w III kwartale 2022 r. kredytobiorcom zostały już tylko dwa miesiące, w których mogą skorzystać z wakacji kredytowych – sierpień i wrzesień. W kolejnych okresach mamy jeszcze możliwość wyboru miesięcy, w których skorzystamy z ulgi.

Czy w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu faktycznie nie ponosimy żadnych kosztów?

Nie do końca. Często jednym z warunków kredytu hipotecznego jest obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynku. W okresie wakacji kredytowych będziemy zobowiązani do wnoszenia opłat za obowiązkowe ubezpieczenie. Kontynuacja ubezpieczenia jest konieczna, bo nie może dojść do sytuacji, w której nasza nieruchomość nie będzie objęta ubezpieczeniem w czasie zawieszenia spłaty rat. Ponadto zazwyczaj to ubezpieczyciel, a nie bank, podejmuje decyzję o możliwości zawieszenia płatności składek na ubezpieczenie. Bank na tę decyzję nie ma wpływu.

Jak i kiedy złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

Kredytobiorca powinien złożyć wniosek o zawieszenie spłaty najpóźniej jeden dzień przed dniem zapłaty kolejnej raty kredytu. Wnioski złożone po tym dniu nie wywołają skutku w postaci zawieszenia. Ale jak widać, praktyki banków są różne. Niektóre z nich akceptują również wnioski składane po terminie płatności raty. Nie zalecam jednak tej praktyki. Warto pamiętać, że bank nie może odmówić zawieszenia spłaty rat, jeśli wniosek odpowiada warunkom formalnym. Złożenie wniosku jest wystarczające, by kredytobiorca mógł skorzystać z przysługującego mu uprawnienia. Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy. Bank ma jedynie obowiązek w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku potwierdzić jego otrzymanie na trwałym nośniku oraz wskazać okres, na który została zawieszona spłata kredytu, a także wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu. Prawie wszystkie banki umożliwiają złożenie wniosku w aplikacji mobilnej. Należy również pamiętać, że bank może wymagać zgody na zawieszenie spłaty rat kredytu od wszystkich kredytobiorców. Wzory pełnomocnictw znajdziemy na stronie naszego banku. Nie potrzebujemy natomiast zgody poręczycieli. We wniosku musimy wskazać umowę kredytu, której raty chcemy zawiesić, okres zawieszenia spłaty rat oraz złożyć oświadczenie o wykorzystywaniu nieruchomości do własnych celów mieszkaniowych.

Jak wakacje kredytowe wpływają na dalszą spłatę kredytu?

Wakacje kredytowe wydłużają termin całkowitej spłaty kredytu o okres zawieszenia płatności rat. Oznacza to, że będziemy związani umową kredytu hipotecznego o maksymalnie osiem miesięcy dłużej, niż przewidywała pierwotna umowa, jeżeli skorzystamy z wszystkich okresów zawieszenia spłaty rat kredytu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024