Silesion.PL

serwis informacyjny

Informacja prasowa z konferencji pt. „Aktualne wyzwania branży drobiarskiej”.

Mikrofon wywiad

Informacja prasowa

W dniu 2.06 br. odbyła się konferencja pt.: „Aktualne wyzwania branży drobiarskiej” poświęcona analizie
obecnej sytuacji na rynku drobiarskim oraz największym wyzwaniom, które stoją przed branżą.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jednak od kilku lat zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Od momentu liberalizacji handlu z Ukrainą polski sektor drobiarski mierzy sięz bezprecedensowo dużym napływem taniego mięsa drobiowego z Ukrainy. – Apelujemy do decydentów o podjęcie zdecydowanych działań. Otwarty dostęp do unijnego rynku jest rujnujący dla sektora, gdyż niemamy szansy konkurować z produktem, który jest wytworzony bez obowiązku spełnienia szeregu kosztownych unijnych norm. Polscy producenci drobiu rozumieją zasady rynkowej konkurencji, podwarunkiem jednak, że strona ukraińska zobowiąże się do zapewnienia równoważnych standardów jakościowych i norm dobrostanowych obowiązujących w UE – mówi Dariusz Goszczyński, Prezes ZarząduKrajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Na forum UE prowadzona jest obecnie bardzo ważna dyskusja dotycząca wdrożenia strategii „Od pola dostołu”. Przygotowywane są m.in. rozwiązania legislacyjne dotyczące wymagań dobrostanowych brojlerów oraz niosek. Raport i rekomendacje w tej sprawie zostały już przedstawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności – EFSA. Równocześnie prowadzone są prace w zakresie rewizji norm handlowych dla mięsa drobiowego. Implementacja powyższych zagadnień będzie miała bardzo duży wpływ na przyszłość naszego sektora. – Zwracamy uwagę, że realizacja zaleceń EFSA może doprowadzić do bardzo poważnychzakłóceń w całym sektorze drobiarskim w Unii Europejskiej. Do najbardziej kontrowersyjnych elementów opinii EFSA, które zdaniem branży są oparte na błędnej analizie danych i należy je bezwzględnie zmienić,należy zalecenie stosowania maksymalnego zagęszczenia hodowli do 11 kg/m2 oraz ograniczenie tempa wzrostu brojlerów – dodaje D. Goszczyński z KRD-IG.

Od momentu prezentacji strategii „Od pola do stołu” w 2020 r. organizacje skupiające rolników oraz przetwórców aktywnie biorą udział w procesie nowelizacji unijnych przepisów w sprawie dobrostanu zwierząt. Nikt nie neguje potrzeby wprowadzenia zmian. Jednak bardzo mocno podkreślamy, że procestransformacji w kierunku zrównoważonego modelu produkcji musi opierać się na trzech filarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Tymczasem wejście w życie niektórych pomysłów Komisji Europejskiej może doprowadzić do znacznego obniżenia konkurencyjności polskiego sektora drobiarskiego.

Podczas konferencji KRD-IG, wraz z przedstawicielami administracji publicznej i ekspertami, będziemy poszukiwali rozwiązań dotyczących pojawiających się m.in. powyższych problemów, które mają istotny wpływ na przyszłość sektora drobiarskiego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author