Silesion.PL

serwis informacyjny

Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku – otwarty nabór propozycji wydawniczych

Idea dobra wspolnego w polskiej literaturze XIX wieku – otwarty nabor propozycji wydawniczych

Idea dobra wspolnego w polskiej literaturze XIX wieku – otwarty nabor propozycji wydawniczych

Wydawnictwo Instytutu De Republica od 1 października 2021 roku zbiera propozycje wydawnicze dotyczące dzieł powstałych w latach 1795–1918, których autorami byli wybitni polscy twórcy, wpisujący się w ideę dobra wspólnego. Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie, a następnie publikacja najlepszych pozycji powstałych w zaproponowanym okresie, a które obecnie są jeszcze nieznane, niedocenione lub zapomniane.

– Lata 1795–1918 to dla Polski bardzo trudny czas. Na ponad sto lat jej kontury znikają z map Europy i świata, zaś wszystko co z nią związane, miało zostać przejęte lub nieodwracalnie zniszczone przez zaborców. Nikt nie przewidział jednego – że zniewolony Polak nie zamierzał rezygnować z wolnego ducha oraz myśli. Kultura, zwłaszcza literatura, postrzegana była w tamtym okresie, obok różnorakich koncepcji zbrojnych prób odzyskania niepodległości, jako źródło narodowego ocalenia. Toczyła się więc walka równoległa – szablą i piórem. Odnieśliśmy zwycięstwo przypieczętowane odzyskaniem niepodległości, zaś skarbce kultury wypełniły się wybitnymi dziełami znakomitych polskich autorów, tworzących głównie na emigracji. Niestety, ze względu na rozproszenie po całym świecie, wiele z nich do dziś nie ujrzało światła dziennego. Instytut De Republica postawił przed sobą bardzo ambitne zadanie – odzyskania lub odkurzenia ich jak największej liczby. Celem jest wydanie oraz upowszechnianie tych zapomnianych lub nieodkrytych dotąd utworów zarówno w Polsce, jak i zagranicą – przedsięwzięciu „Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku” wypowiada się dyrektor Instytutu De Republica dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.

Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym. Podczas cyklicznych spotkań, Kapituła będzie oceniać nadesłane propozycje. Wybrane dzieła zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Instytutu De Republica, a do zgłaszających należeć będzie sporządzenie autorskiego opracowania w postaci Słowa wstępnego do zaproponowanej publikacji. Co ważne, zgłoszenia dzieł mogą dokonać jedynie osoby posiadające stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora oraz posiadające znaczący i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie problematyki dotyczącej zgłaszanego dzieła.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres Instytutu De Republica: ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: instytut@iderepublica.pl.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji. Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu De Republica w zakładce „Konkursy”.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024