Silesion.PL

serwis informacyjny

GUS: Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2020 r.

Dzialalnosc przedsiebiorstw leasingowych w 2020 r. wykres

Dzialalnosc przedsiebiorstw leasingowych w 2020 r. wykres

Badaniem objęte zostały 82 przedsiębiorstwa prowadzące w 2020 r. działalność leasingową. Przedsiębiorstwa te w ciągu całego 2020 r. zawarły 560 tys. nowych umów leasingu na 654 tys. środków/przedmiotów o łącznej war-tości 50,2 mld zł.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach leasingowych

Badane podmioty (leasingodawcy) były reprezentowane przez spółki kapitałowe: 53 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 28 to spółki akcyjne i 1 o innej formie prawnej. W 17 przedsiębiorstwach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, w 40 przed-siębiorstwach dominującym, a w 25 przedsiębiorstwach ubocznym rodzajem działalności.

Z badanej zbiorowości przedsiębiorstw leasingowych do grup kapitałowych należało 66 firm, w tym 53 było jednostkami zależnymi, 9 dominującymi, a 4 jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie.

Według stanu na koniec 2020 r. w badanych podmiotach pracowało 9,0 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 7,5 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 580 osób na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. Ponadto w badanych firmach 940 osób prowadziło dzia-łalność na podstawie samozatrudnienia.

Sieć dystrybucji produktów leasingowych tworzyło 2,2 tys. oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw.

Charakterystyka usług leasingowych

W ciągu 2020 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 560 tys. nowych umów z 442 tys. leasingobiorców, przekazując w leasing 654 tys. środków/przedmiotów na kwotę 50 191 mln zł. Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki/przedmioty nowe (o wartości 37 782 mln zł), jak i używane (12 408 mln zł).

Źródło danych GUS

Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków trans-portu drogowego – 69,4% wartości ogółem. Udział samochodów osobowych wynosił 61,4% wartości środków transportu drogowego, a samochodów ciężarowych i dostawczych 16,2%. Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, odpowiadające za 25,3% wartości nowo zawartych umów. W grupie tej 22,1% wyleasingowanych środków stano-wił sprzęt budowlany, 10,6% maszyny rolnicze, a 9,4% maszyny do obróbki metali. Udział komputerów i sprzętu biurowego oraz nieruchomości oddanych w leasing wynosił odpowied-nio 1,6% oraz 1,2% wartości ogółem nowych umów leasingu.

Charakterystyka leasingobiorców (klientów)

W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) dominowały podmioty gospodarki na-rodowej. Wzięły one w leasing środki/przedmioty na kwotę 49 898 mln zł (99,4% wartości no-wych umów ogółem). Wśród tej grupy jednostek osoby fizyczne prowadzące działalność go-spodarczą wyleasingowały środki/przedmioty o wartości 17 774 mln zł (35,4%), a leasingo-biorcy z administracji publicznej na kwotę 133 tys. zł (0,3%).

Biorąc pod uwagę kryterium rodzaju prowadzonej działalności, wśród leasingobiorców domino-wały podmioty z sekcji handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, pozo-stała działalność usługowa, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Wspomniane branże zawarły nowe umowy o wartości 29 924 mln zł, co stanowiło 59,6% wartości umów ogółem.

Źródło danych GUS

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw leasingowych

Wartość aktywów 57 firm (17 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności oraz 40 dla których działalność leasingowa była działalnością dominującą) wy-niosła 140 204 mln zł według stanu na koniec 2020 r., a największą pozycję (63,7%) stanowiły aktywa trwałe o wartości 89 324 mln zł. Aktywa obrotowe wyniosły 50 818 mln zł, co stanowiło 36,3% wartości majątku ogółem. W pasywach tej grupy przedsiębiorstw leasingowych domino-wały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, których wartość wynosiła 132 695 mln zł (94,6% wartości pasywów ogółem).

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw, w których działalność leasingowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności wyniosły 11 525 mln zł. W strukturze tych przychodów największy udział miały przychody ze sprzedaży – 86,0%. Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 10 875 mln zł, w tym 49,5% stanowiły koszty działal-ności operacyjnej. Wynik finansowy netto wyniósł 493 mln zł.

Źródło danych GUS

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024