Silesion.PL

serwis informacyjny

Gorzelik: To jest marsz pod prąd

amp silesion

Profesor Jerzy Zdzisław Gorzelik, urodzony 25 października 1971 roku w Zabrzu, jest wybitnym śląskim historykiem sztuki, cenionym nauczycielem akademickim oraz aktywnym działaczem regionalnym i samorządowym na Górnym Śląsku. Jego życiorys i działalność naukowa stanowią ważny wkład w badania nad sztuką regionu oraz historią Śląska.

Ścieżka Edukacyjna

Jerzy Gorzelik ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, co stanowiło punkt wyjścia do jego późniejszych osiągnięć. W 1995 roku zdobył tytuł magistra historii sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, co stanowiło pierwszy kamień milowy w jego karierze akademickiej.

Kolejnym etapem jego rozwoju zawodowego była obrona doktoratu nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego praca doktorska, zatytułowana “Etapy przemian sztuki barokowej w opactwie cysterskim w Rudach Wielkich koło Raciborza,” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Chojeckiej i stanowiła ważny wkład w badania nad sztuką barokową na Śląsku. To właśnie wtedy zaczęto dostrzegać potencjał Jerzego Gorzelika jako przyszłego lidera w dziedzinie historii sztuki.

Droga do Profesoratu

W kolejnych latach Jerzy Gorzelik rozwijał swoją karierę naukową i dydaktyczną. Pracował na Uniwersytecie Śląskim, gdzie zajmował stanowisko asystenta, a później adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki. W 2021 roku awansował na stanowisko profesora uczelni i kontynuował swoją pracę na tym renomowanym uniwersytecie.

Oprócz działalności naukowej, Jerzy Gorzelik od 2006 roku równolegle pracował jako adiunkt w Katedrze Ochrony Dóbr Kultury na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. W tej roli prowadził zajęcia dla studentów kierunku ochrona dóbr kultury, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom.

Pasja i Działalność Naukowa

Profesor Jerzy Gorzelik jest znanym historykiem sztuki, specjalizującym się w badaniach nad sztuką Górnego Śląska, zarówno w kontekście konfesyjnym, jak i narodowym. Jego badania koncentrują się na analizie zjawisk artystycznych w regionie Górnego Śląska w okresie od XVI do XX wieku. W swoich pracach przygląda się roli sztuki i dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz kształtowaniu wspólnot wyobrażonych. Jest również zainteresowany związkami między sztuką a pamięcią zbiorową.

Jego dorobek naukowy obejmuje około 100 publikacji, w tym autorskie monografie naukowe i liczne rozdziały w książkach naukowych oraz artykuły w czasopismach naukowych. Jednym z ważnych dzieł jest monumentalna monografia “Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku,” opublikowana w 2004 i ponownie w 2009 roku.

Wniosek o Habilitację i Nowe Wyzwania

W 2014 roku Jerzy Gorzelik złożył wniosek o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego na podstawie rozprawy “Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej konfesjonalizacji.” Niestety, Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odmówiła nadania mu tego stopnia.

Jednak Jerzy Gorzelik nie poddał się i w 2021 roku złożył wniosek o przeprowadzenie nowego postępowania habilitacyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim. 16 listopada 2022 roku Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce na podstawie osiągnięcia naukowego pt. “Między sensus catholicus a uchrześcijanionym nacjonalizmem. Sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych.”

Działalność Jerzego Gorzelika jest przykładem determinacji, pasji i poświęcenia w badaniach nad sztuką i kulturą Śląska. Jego wkład w rozwój nauk o sztuce oraz rozwijanie świadomości regionalnej jest znaczący i inspirujący. Jerzy Gorzelik pozostaje aktywnym nauczycielem akademickim i badaczem, kontynuując swoją misję przekazywania wiedzy i inspiracji następnym pokoleniom. Jego prace naukowe nadal stanowią istotny punkt odniesienia dla badaczy i miłośników historii sztuki na Śląsku oraz w Polsce.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023