Silesion.PL

serwis informacyjny

#1RokZBetclicBonus – konkurs na Facebook i Twitter

1 rok z Betclic z okazji Sylwestra i nadchodzącego roku 2020, Betclic przygotował dla swoich graczy noworoczny konkurs w social mediach: #1RokZBetclicBonus!

Dwóch graczy (jeden z Twittera i jeden z FB) zostanie wylosowanych i przez cały rok 2020 będą otrzymywać 50 zł bonusu miesięcznie na grę w Betclic.

Konkurs trwa do dnia 02.01.2020 23:59
Nagroda (bonus 50zl co miesiac) trafi do 1 osoby, którą wyłonimy losowaniem (wsród tych, którzy spełnia warunki opisane powyżej).
Powodzenia!

Konkursy odbywają się:

https://twitter.com/BetclicPolska/status/1211950371863707649

https://www.facebook.com/BetclicPolska/photos/a.614766049014508/744820262675752/?type=3&theater

REGULAMIN KONKURSÓW
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia konkursów („Konkurs”).
  1.2. Organizatorem Konkursu jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3,
  Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do
  Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym
  800.000,00 EUR (“Betclic”).
  1.3. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem mediów społecznościowych:
  Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube („Portal”), na zasadach określonych w
  niniejszym regulaminie oraz na warunkach każdorazowo szczegółowo określonych w
  komentarzu do posta lub tweeta konkursowego („Szczegóły Konkursu”).
  1.4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany czy w inny sposób
  związany z Portalem.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  2.1. Możliwość udziału w Konkursie podlega zapisom punktu 3.3. Regulaminu urządzania
  zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl.
  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada miejsce
  zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie profilu na Portalu oraz spełnienie
  pozostałych warunków opisanych w Szczegółach Konkursu.
  2.3. Udział w Konkursie oznacza akceptację przez uczestnika Konkursu („Uczestnik”)
  niniejszego regulaminu, Szczegółów Konkursu, potwierdzenie spełnienia warunków
  uczestnictwa w Konkursie oraz wyrażenie zgody na publikację przez Betclic imienia,
  nazwiska bądź nazwy posiadanego przez Uczestnika profilu na Portalu, w celu
  opublikowania informacji o wygranej w Konkursie.
 3. ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
  3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki opisane w Szczegółach
  Konkursu.
  3.2. Wyłonienie zwycięzcy bądź zwycięzców następuje na zasadach opisanych w
  Szczegółach Konkursu.
  3.3. Informacja o czasie trwania Konkursu zostanie opublikowana na Portalu w
  Szczegółach Konkursu.
  3.4. Zastrzega się prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
  działania są sprzeczne z niniejszym regulaminem, Szczegółami Konkursu, dobrymi
  obyczajami lub przepisami prawa.
  3.5. Udział w danym Konkursie możliwy jest wyłącznie raz.
  3.6. Zabrania się udziału w Konkursie w imieniu osób trzecich.
  3.7. Uczestnictwo w danym Konkursie jest ściśle imienne i ograniczone do jednego udziału
  na gospodarstwo domowe.

2

 1. NAGRODY
  4.1. Informacja dotycząca liczby możliwych zwycięzców oraz przysługujących nagród
  zostanie opublikowana na Portalu w Szczegółach Konkursu.
  4.2. W celu przyznania nagrody, Betclic może skontaktować się ze zwycięzcami drogą
  poczty elektronicznej i/lub za pośrednictwem Portalu.
  4.3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na Portalu [najpóźniej 48h] po zakończeniu
  Konkursu.
  4.4. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia listy
  zwycięzców.
  4.5. Jednemu zwycięzcy w danym Konkursie przysługuje wyłącznie jedna nagroda.
  4.6. Nie istnieje możliwość przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
  4.7. Nagroda nie może zostać zwrócona ani zamieniona na inne przedmioty lub usługi,
  niezależnie od jej wartości, a także nie może zostać przedmiotem przyznania
  ekwiwalentu finansowego.
  4.8. W przypadku, gdy Uczestnik nie zamierza lub nie może wejść w posiadanie nagrody,
  nie będzie mu przysługiwać rekompensata.
  4.9. Żadna forma rekompensaty nie przysługuje w przypadku, gdy nagrody, nie mogą
  zostać dostarczone z przyczyn obiektywnych.
  4.10. Wydatki osobiste, koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia itp.,
  które nie zostały jednoznacznie uwzględnione w ramach nagrody, obciążają wyłącznie
  Uczestników w przypadku, gdy nagroda bądź jej odbiór pociągają za sobą konieczność
  podróży.
  4.11. Wszelkie uczestnictwo niezgodne z niniejszym regulaminem oraz Szczegółami
  Konkursu nie zostanie uwzględnione i pociągnie za sobą jego unieważnienie, a w
  konsekwencji anulowanie przyznania ewentualnej nagrody.
 2. REKLAMACJE
  5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać drogą elektroniczną na adres email:
  pomoc@betclic.pl w terminie 14 dni od momentu publikacji przez Betclic listy
  zwycięzców.
  5.2. Uczestnik składa reklamację z podaniem imienia, nazwiska, nazwy profilu na Portalu
  oraz powodu reklamacji.
  5.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Uczestnika,
  a Uczestnik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją
  drogą elektroniczną na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  6.1. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz
  Szczegółów Konkursu, w szczególności przyznania nagrody. Dane Uczestnika
  przetwarzane będą przez Betclic wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
  i wyłonienia zwycięzców.
  6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Betclic. Szczegółowe informacje
  dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich

3
przetwarzania oraz praw przysługujących Użytkownikowi dostępne są w polityce
prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.betclic.pl.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela Portalu.
  7.2. Szczegóły Konkursu dostępne są w Portalu przez cały okres trwania danego Konkursu.
  7.3. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ważność i poprawność podanych
  przez nich danych osobowych.
  7.4. Zastrzega się prawo do tymczasowego zawieszenia Konkursu, jeżeli Betclic lub jego
  ewentualni usługodawcy nie są w stanie zapewnić ciągłości usługi koniecznej do jego
  prawidłowego przebiegu.
  7.5. Betclic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub
  pośredniej, w tym między innymi powstałej wskutek uczestnictwa w Konkursie bądź
  wadliwej mechaniki Konkursu, niezależnie od jej rodzaju i przyczyny lub też wskutek
  użytkowania nagrody.
  7.6. Betclic nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, zdarzenia siły wyższej,
  w tym zdarzenia, które wpływają na prawidłowy przebieg Konkursu, wymuszają jego
  modyfikacje, pozbawiają częściowo lub całkowicie zwycięzców korzyści w postaci
  nagrody, wydłużają okres przekazania nagrody lub powodują utratę lub pogorszenie
  stanu nagrody.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author