Silesion.PL

serwis informacyjny

Zrób cieszynkę i wygraj koszulkę z autografem Krzysztofa Piątka

Bo w Totolotku jest tak, że gdy Piatek ma urodziny, to bukmacher rozdajemy prezenty. Wam!

 • Co?
  Oryginalna koszulka AC Milan z własnoręcznym autografem Krzysztofa Piątka. Rarytas!
 • Jak?
  Na Facebooka, Instagrama albo Twittera wrzuć swoją fotkę w pomysłowych okolicznościach, obowiązkowo z wiadomą cieszynką
  Koniecznie taguj #TotoKoszulka i Totolotek PL (albo odpowiednik na TT/IG).
 • Kiedy?
  Do poniedziałku 8 lipca, gdy wybierzemy najlepsze przed głosowaniem!

Nie masz jeszcze konta w TotolotkuZarejestruj się przez nasz specjalny link, klikając TUTAJ a otrzymasz darmowy zakład (freebet) w wysokości 25 zł oraz bonus od depozytu do 1050 zł. Pamiętaj o naszym kodzie rejestracyjnym LB720

Regulamin akcji „Koszulka za cieszynkę”

z dnia 1.07.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy regulamin określa warunki przeprowadzenia i udziału w akcji “Koszulka za cieszynkę “, zwaną dalej “Akcja”.
Organizatorem Akcji jest Totolotek S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18b, kod pocztowy: 02-829, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, zwany dalej “Organizatorem”.
Akcja odbywa się na profilach Organizatora w portalach społecznościowych Facebook (https://www.facebook.com/TotolotekPL/), Twitter (https://twitter.com/TotolotekPL), Instagram ( https://www.instagram.com/totolotek_pl/).
Organizator udostępnia treść regulaminu na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
Akcja rozpoczyna się 1.07.2019 i trwa do 14.07.2019.
Organizator zastrzega, że Akcja nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana ani związana z serwisem społecznościowym Facebook, Instagram lub/i Twitter.

II. ZASADY UDZIAŁU
W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana “Uczestnikiem”). Dodatkowo, wymogiem udziału w Akcji jest posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego i publicznego konta w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram lub/i Twitter.
Biorąc dobrowolny udział w Akcji, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału.
Uczestnik może wziąć udział w Akcji jeden raz (umieszczając jeden komentarz z profilu). Niedozwolone jest uczestnictwo w Akcji przy wykorzystaniu wielu profili w tym samym portalu społecznościowym.
Udział w Akcji przez Uczestnika polega na umieszczeniu na swoim publicznym profilu Facebook, Instagram lub Twitter zdjęcia swojego autorstwa związanego z cieszynką opisaną w poście konkursowym Organizatora, opatrzonego hashtagiem #TotoKoszulka i poprawnym oznaczeniem profilu Organizatora w zależności od portalu społecznościowego.
Pod uwagę będą brane wpisy Uczestników umieszczone do dnia 8.07.2019, do godziny 23:59 z publicznym dostępem.
Po zakończeniu I etapu Akcji, zdjęcia Uczestników zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Organizatora, a część z nich zostanie wybrana do II etapu Akcji.
W II etapie Akcji wybrane zdjęcia Uczestników zostaną ocenione przez użytkowników portali społecznościowych Facebook, Twitter lub/i Instagram oraz przez Organizatora za pomocą reakcji na posty lub komentarzy.
Organizator sklasyfikuje zdjęcia Użytkowników według liczby reakcji na wyżej wymienionych portalach lub/i oceny Jury złożonego z przedstawicieli Organizatora. Wybrani Użytkownicy zostaną nagrodzeni przez Organizatora nagrodami, o których mowa w punkcie III.
Organizator opublikuje listę nagrodzonych Uczestników najpóźniej 14.07.2019 na tablicy profilu społecznościowego Totolotek PL w serwisie Facebook.

III. NAGRODY
Uczestnik sklasyfikowany na miejscu 1. otrzyma oryginalną koszulkę piłkarską AC Milan z autografem zawodnika Krzysztofa Piątka.
Uczestnik jest uprawniony do otrzymania wyłącznie jednej nagrody w trakcie trwania Akcji.
Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagrody na voucher lub jakąkolwiek inną nagrodę oprócz tej przewidzianej przez regulamin.
Uczestnik nie jest uprawniony do przekazania lub odsprzedaży nagrody. W przypadku wykrycia próby odsprzedaży nagrody przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji, nieprzyznania nagrody, zablokowania konta Uczestnika na profilach społecznościowych Organizatora oraz do wszczęcia postępowania i pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności przez Organizatora.
Aby odebrać nagrodę, po ogłoszeniu listy nagrodzonych Uczestnik jest zobowiązany przekazać w bezpieczny sposób dane dwóch osób (imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny) Organizatorowi najpóźniej do 21.07.2019 r., do godziny 12:00. W przypadku niedopełnienia tego warunku, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody Uczestnikom sklasyfikowanym na tzw. liście rezerwowej lub jej nieprzyznania.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji, jak również szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik, decydując się na odbiór nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, czyli Totolotek S. A. na potrzeby uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz ewidencji księgowej i podatkowej.
Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu danych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z udziałem w Akcji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

VI. PRAWA AUTORSKIE
Przystępując do Akcji, Uczestnik zgadza się na wykorzystanie zdjęcia biorącego udział w Akcji przez Organizatora do celów marketingowych.
W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw autorskich cudzego zdjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji w przypadku, gdy zamieszczone zdjęcie będzie zawierało niestosowne treści (przemoc lub podżeganie do przemocy, spożywanie narkotyków lub alkoholu, propagowanie ustrojów i treści zakazanych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej) lub przekraczało granice dobrego smaku i zasad współżycia społecznego.

VII. REKLAMACJE
Reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem e-mail pomoc@totolotek.pl w terminie 30 dni od zakończenia Akcji.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), opis reklamacji oraz ewentualne załączniki, np. zrzuty ekranu.
Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, z którego została wysłana reklamacja.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Akcji wchodzi w życie w dniu 1.07.2019.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie, o czym uprzednio poinformuje Uczestników odpowiednim komunikatem na profilu Organizatora na portalu Facebook.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator uprzednio poinformuje Uczestników o treści zmian przez umieszczenie przez Organizatora na portalu Facebook informacji o zmianie Regulaminu zawierającej wyszczególnienie zmian. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie w przypadkach:
naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej;
podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych.
W przypadku wykluczenia Uczestnika z Akcji jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024