Silesion.PL

serwis informacyjny

Tekst ustawy o grach hazardowych

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw [1]), [2])

Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)     art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej „podatkiem od gier”.

 1. Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.”;

2)     w art. 2:

 1. a)     w ust. 1:

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:”,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego lub gry cylindryczne urządzane na tych zasadach w sieci Internet;”,

–     uchyla się pkt 5,

–     pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:

 1. a)     połączenie telefoniczne,
 2. b)     wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.”,
 3. b)    w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.”,

 1. c)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.”,

 1. d)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.”,

 1. e)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy,”,

 1. f)     po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Grami w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.”,

 1. g)    ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, na wniosek lub z urzędu, w drodze decyzji, czy gry lub zakłady posiadające cechy wymienione w ust. 1–5a są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu ustawy.

 1. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, należy załączyć opis planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia, uwzględniający w szczególności zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, a w przypadku gier urządzanych przez sieć Internet opinię potwierdzającą zasady i prawidłowość oprogramowania do urządzania tych gier. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zażądać przedłożenia takich dokumentów przez stronę także w postępowaniu prowadzonym z urzędu.”,
 2. h)    po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 6, jeżeli charakter gier na danym urządzeniu został ustalony w wyniku kontroli lub czynności procesowych przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

7b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji zadań w tym zakresie.”;

3)     art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.”;

4)     w art. 4:

 1. a)     w ust. 1:

–     w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c)   salon gier na automatach – jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym liczba zainstalowanych automatów wynosi od 3 do 50 sztuk;”,

–     w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3–5 w brzmieniu:

„3)   urządzeniu do gier – rozumie się przez to wszelkie urządzenia, z wykorzystaniem których możliwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz urządzenia, których działanie wpływa na prowadzenie gier;

4)     urządzeniu losującym – rozumie się przez to urządzenie służące do ustalania wyników gry w loteriach pieniężnych, loteriach audioteksowych, grach liczbowych, loteriach promocyjnych i loteriach fantowych;

5)     wydzielonym miejscu – rozumie się przez to miejsce z ograniczeniem wstępu dla osób poniżej 18. roku życia oraz zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących reklamy gier hazardowych.”,

 1. b)    uchyla się ust. 2;

5)     w art. 5:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa.”,

 1. b)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może być prowadzona w formie udziału w grach liczbowych i loteriach pieniężnych urządzanych jednocześnie na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).

1b. Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.

1c. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest wykonywany w salonach gier na automatach.”;

6)     art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach może być prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 i 1b oraz art. 6a ust. 2.

 1. Działalność w zakresie gier bingo pieniężne może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
 2. Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona – stosownie do udzielonego zezwolenia – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych albo przez sieć Internet po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
 3. Działalność w zakresie określonym w ust. 1–3 jest prowadzona na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
 4. Prowadzenie działalności polegającej na urządzaniu gier hazardowych w zakresie określonym w ust. 1–3 jest możliwe wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a ust. 1.
 5. Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 5, może nabywać lub obejmować:

1)     osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)     osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 1. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1.”;

7)     po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry w następujący sposób:

1)     w kasynie gry, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz:

 1. a)     gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają przeciwko kasynu albo
 2. b)     w formie turnieju gry w pokera jeżeli uczestnicy grają między sobą, a liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;

2)     poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeżeli:

 1. a)     uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju wynosi co najmniej 10 osób,
 2. b)     dokonano zgłoszenia takiego turnieju gry w pokera dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera,
 3. c)     regulamin turnieju gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 4. d)     podmiot urządzający turniej gry w pokera jest obowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, o którym mowa w art. 15b ust. 1.
 5. Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry jeżeli:

1)     wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;

2)     dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;

3)     regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4)     gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1)     imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego;

2)     nazwę turnieju gry w pokera;

3)     określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera oraz miejsca jego urządzenia;

4)     przewidywaną liczbę uczestników;

5)     środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom.

 1. Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o której mowa w ust. 2, może być urządzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
 2. Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem gry, o którym mowa w ust. 2, będący osobami fizycznymi lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić dyrektorowi izby administracji skarbowej, właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego turnieju, któremu dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju, szczegółową pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu podatku od gier.”;

8)     w art. 7a:

 1. a)     w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  posiada pełnomocnictwo do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1;”,

 1. b)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

1)  osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  oraz jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela;

2)  osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela.”;

9)     art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Warunkiem urządzania gier objętych monopolem państwa jest zatwierdzenie ich regulaminu, w tym jego każdorazowej zmiany, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.”;

10)   art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 oraz w art. 7 ust. 2, może być prowadzona, pod warunkiem że:

1)     wobec spółki lub jej akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów spółki będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami niemającymi osobowości prawnej, nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2)     członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z tym że wymogu tego nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1;

3)     przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko podmiotom wymienionym w pkt 1 w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;

4)     spółce, o której mowa w pkt 1, w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;

5)     akcjonariusze (wspólnicy), o których mowa w pkt 1, nie byli akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekraczała 10% kapitału zakładowego spółki, w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;

6)     członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, o których mowa w pkt 1, nie byli członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodów określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2.

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują informacje, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.”;

11)   w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”;

12)   art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym turniejów gry w pokera, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone wyłącznie w kasynach gier na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy, z wyjątkiem ust. 4 i 5.

 1. Urządzanie gry bingo pieniężne jest dozwolone wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
 2. Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone – stosownie do udzielonego zezwolenia – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
 3. Urządzanie gry w pokera jest dozwolone również poza kasynami gier wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 6a.
 4. Spółka, o której mowa w art. 5 ust. 2, prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na zasadach określonych w ustawie i zatwierdzonym regulaminie.”;

13)   w art. 15:

 1. a)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1g w brzmieniu:

„1a. Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach:

1)     na terenie powiatu w liczbie nie większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu;

2)     w lokalach mieszczących się pod adresem, pod którym w ciągu ostatnich 5 lat nie stwierdzono urządzania gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy.

1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady usytuowania na terenie gminy salonów gier na automatach, w szczególności ich minimalną odległość od placówek edukacyjnych, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu.

1c. Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację takiego salonu gier. Dyrektor izby administracji skarbowej zatwierdza lokalizację salonu gier na automatach, w drodze decyzji.

1d. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:

1)     wymóg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposób:

 1. a)     informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
 2. b)    regulaminu gry,
 3. c)     informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
 4. d)    informacji o ryzyku związanym z hazardem,
 5. e)     nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi;

2)     procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;

3)     procedurę rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;

4)     mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności w salonie gier na automatach;

5)     mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry grę po wyczerpaniu środków finansowych uczestnika gry;

6)     zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w salonie gier na automatach;

7)     procedurę weryfikacji wieku osób wchodzących do salonu gier;

8)     umieszczenie przed wejściem do salonu gier na automatach, w widoczny sposób, informacji o zakazie wstępu osób poniżej 18. roku życia.

1e. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.

1f. Podmiot, o którym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier na automatach.

1g. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w lit. 1d, w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia.”,

 1. b)    w ust. 3 wyrazy „w ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 1–2”;

14)   w art. 15b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry oraz salonie gry na automatach jest obowiązany do zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego.”;

15)   po art. 15b dodaje się art. 15ba w brzmieniu:

„Art. 15ba. 1. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach prowadzi system teleinformatyczny rejestrujący i archiwizujący:

1)     dane dotyczące wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,

2)     przebieg gier w grach na automatach urządzanych w salonach gier na automatach,

3)     lokalizację i prawidłowość działania automatów do gier,

4)     dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach i ingerencjach w automat do gier

– zwany dalej „systemem rejestrującym”.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1, są rejestrowane i archiwizowane w czasie rzeczywistym.
 2. Automaty do gier są przystosowywane i podłączane do systemu rejestrującego z dniem rozpoczęcia prowadzenia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, działalności w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.
 4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie udostępnia w pełnym zakresie system rejestrujący i przekazuje w czasie rzeczywistym informacje, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wyznaczonemu przez niego organowi Krajowej Administracji Skarbowej, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.
 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący, uwzględniając możliwości organizacyjno-techniczne tego organu zapewniające sprawne wykonywanie zadania.
 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia i działania systemu rejestrującego, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad prowadzeniem działalności w zakresie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach.”;

16)   art. 15d i art. 15e otrzymują brzmienie:

„Art. 15d. 1. W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 1. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
 2. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu archiwizującym usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tych gier oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
 3. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp, w tym dostęp zdalny, do danych, o których mowa w ust. 3, przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych.
 4. Dostęp, o którym mowa w ust. 4, powinien umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych.
 5. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet zapewnia bezpieczeństwo archiwizowanych i udostępnianych danych.
 6. Dane, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet usuwa dane.
 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1)     sposób archiwizacji danych, w tym wymagania dotyczące urządzeń archiwizujących oraz ich oprogramowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i kompletności przechowywanych i udostępnianych danych oraz możliwości ich uzyskiwania z podziałem na gry hazardowe prowadzone na różnych stronach internetowych i w ramach poszczególnych zezwoleń;

2)     zakres danych, które podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany archiwizować, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej kontroli i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia weryfikacji przestrzegania przez ten podmiot przepisów regulujących ten rodzaj działalności.

Art. 15e. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, który posiada koncesję lub zezwolenie, lub dokonał zgłoszenia organizacji tych gier jest obowiązany przeprowadzać transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572), wynikające z tych gier wyłącznie za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 9 tej ustawy.”;

17)   po art. 15e dodaje się art. 15f–15j w brzmieniu:

„Art. 15f. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany dalej „Rejestrem”.

 1. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.
 2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych.
 3. Wpisowi do Rejestru podlega:

1)     nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy strony internetowe wykorzystujące nazwy takich domen są:

 1. a)     dostępne w języku polskim,
 2. b)     reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.

 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:

1)     nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;

2)     nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;

3)     nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.

 1. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu, po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub upoważnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Podmiot urządzający gry hazardowe na stronie internetowej, wykorzystującej nazwę domeny wpisanej do Rejestru lub będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, lub posiadający tytuł prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot będący dostawcą usług płatniczych może wnieść sprzeciw do ministra właściwego do spraw finansów publicznych od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesięcy od dnia umieszczenia tej nazwy domeny w Rejestrze.
 3. Sprzeciw zawiera:

1)     podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu wnoszącego sprzeciw, w szczególności:

 1. a)     imię i nazwisko, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,
 2. b)     nazwę podmiotu, adres, numer z właściwego rejestru handlowego – w przypadku osób prawnych;

2)     uzasadnienie sprzeciwu, z którego wynika, że nazwę domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, należy wykreślić z Rejestru.

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o pozostawieniu nazwy domeny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej wykreśleniu z Rejestru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.
 2. Do decyzji, o której mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ani przepisu art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 864, 996, 1579 i 1948).

Art. 15g. 1. Zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru.

 1. W przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej nazwę domeny internetowej wpisaną do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru.

Art. 15h. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć dyrektora izby administracji skarbowej do prowadzenia spraw określonych w art. 15f, uwzględniając w szczególności możliwości techniczno-organizacyjne zapewniające sprawne wykonywanie tego zadania.

Art. 15i. 1. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:

1)     wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:

 1. a)     informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
 2. b)     informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił – w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
 3. c)     regulaminu gry,
 4. d)     informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,
 5. e)     informacji o ryzyku związanym z hazardem,
 6. f)     nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;

2)     procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;

3)     procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;

4)     mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;

5)     mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;

6)     zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.

 1. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia na stronie internetowej zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.

Art. 15j. 1. Zakazane jest posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:

1)     podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;

2)     spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;

3)     jednostki badającej, o której mowa w art. 23f, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4)     jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;

5)     producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełnił obowiązku określonego w ust. 3;

6)     przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;

7)     przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.

 1. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązane złożyć wniosek o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.
 2. Producenci i dystrybutorzy automatów do gier posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani do zgłoszenia prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier, zawieszenia prowadzenia działalności oraz jej zakończenia dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na ich siedzibę, w terminie 14 dni przed odpowiednio rozpoczęciem, zawieszeniem, wznowieniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Do zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy załączyć wykaz zakładów produkcyjnych lub magazynów, w których są przechowywane automaty do gier.
 3. W przypadku zmiany danych objętych wykazem, o którym mowa w ust. 3, podmiot powiadamia o tych zmianach dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na jego siedzibę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do prowadzenia ewidencji wyprodukowanych lub magazynowanych automatów do gier. Ewidencja powinna umożliwiać identyfikację wyprodukowanych automatów do gier oraz ustalenie liczby, rodzajów i miejsca magazynowania wyprodukowanych automatów do gier.
 5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, są obowiązane do udostępnienia danych objętych ewidencją organom Krajowej Administracji Skarbowej, kontroli skarbowej, Policji, a także sądom i prokuratorom w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji, uwzględniając potrzebę zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier oraz charakter działalności gospodarczej podmiotu prowadzącego ewidencję.”;

18)   w art. 18 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. W zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na odgadywanie zdarzeń wirtualnych, średnia zaprogramowana wartość wygranych nie może być niższa o więcej niż 5 punktów procentowych niż średnia wygrywalność w zakładach wzajemnych, w przypadku zakładów na odgadywanie zdarzeń niebędących zdarzeniami wirtualnymi za miesiąc poprzedzający.

 1. Podmiot urządzający zakłady wzajemne na odgadywanie zdarzeń wirtualnych archiwizuje dane na temat wyników zakładów.
 2. Dane, o których mowa w ust. 5, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu podmiot urządzający zakłady wzajemne na odgadywanie zdarzeń wirtualnych usuwa dane.”;

19)   w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł.”;

20)   w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1–3 oraz wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach jest obowiązany zapewnić utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.”;

21)   w art. 23:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier powinny zapewniać ochronę praw uczestników gry i realizacje przepisów ustawy.”,

 1. b)    ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Dopuszcza się łączenie automatów do gier wyłącznie w jednym kasynie gry za pomocą urządzenia do gier umożliwiającego kumulowanie wygranych pieniężnych, które nie może wpływać na przebieg gier oraz zapewnia prawidłowe wykonywanie zobowiązań wobec budżetu państwa.”,

 1. c)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku loterii fantowej i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a i 1b.”,

 1. d)    dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier muszą być zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz, w szczególności muszą zapewniać prawidłowość uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych oraz prawidłowość działania w sytuacji awarii.

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące działania urządzenia do gier umożliwiającego kumulowanie wygranych, o którym mowa w ust. 1c, uwzględniając w szczególności potrzebę ochrony interesów uczestników gier i zapewnienie wykonywania zobowiązań wobec budżetu państwa.”;

22)   w art. 23a:

 1. a)     ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Powyższy obowiązek nie dotyczy terminali w kolekturach gier liczbowych służących do urządzania gier liczbowych lub sprzedaży loterii pieniężnych oraz urządzeń służących do urządzania gier liczbowych lub loterii pieniężnych urządzanych na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).

 1. Rejestracja automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje się na okres 6 lat.”,
 2. b)    ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, w drodze decyzji, cofa rejestrację przed jej wygaśnięciem, jeżeli zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie.”;

23)   w art. 23b:

 1. a)     ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier, które podlegają badaniu sprawdzającemu, jednostkę badającą przeprowadzającą badanie oraz podmiot, któremu automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier mają być przekazane w celu przeprowadzenia badania, i termin tego przekazania.

 1. Badanie sprawdzające przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących oraz urządzeń do gier, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia przekazania automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do badań.”,
 2. b)    uchyla się ust. 4,
 3. c)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzającego, że automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, koszty badania sprawdzającego obciążają podmiot eksploatujący automat lub urządzenie.”;

24)   art. 23c–23e otrzymują brzmienie:

„Art. 23c. Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier jest obowiązany informować pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego o:

1)     zamiarze przemieszczenia automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier do innego miejsca eksploatacji – co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej czynności;

2)     zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności;

3)     zniszczeniu lub kradzieży automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – w terminie 2 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.

Art. 23d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)     szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier,

2)     warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, przed ingerencją z zewnątrz,

3)     sposób działania urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, w czasie awarii,

4)     sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych dotyczących jej uczestników,

5)     sposób uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku gdy urządzenie lub automat, o których mowa w pkt 1, znajdują się w sytuacji awarii

– uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony interesów uczestników gier i wykonywania zobowiązań urządzającego grę wobec budżetu państwa.

Art. 23e. 1. Właściwi w określonych w art. 23a–23c sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier są wyznaczeni naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

 1. Właściwość miejscową ustala się według miejsca lokalizacji ośrodka gier albo miejsca eksploatacji urządzenia do gier lub urządzenia losującego.
 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określi obszary ich właściwości miejscowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier.”;

25)   w art. 23f:

 1. a)     w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych podmiotowi, który spełnia następujące warunki:”,

 1. b)    ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest udzielane na wniosek jednostki badającej podmiotu ubiegającego się o status jednostki badającej lub dyrektora izby administracji skarbowej, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1, w szczególności:

1)     certyfikat akredytacji;

2)     certyfikaty lub inne dokumenty określające standard przeprowadzanych badań, potwierdzające wiedzę techniczną osób przeprowadzających badania techniczne automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier;

3)     aktualne zaświadczenia, że osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     oświadczenia złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej, przez osoby wymienione w ust. 1 pkt 3, że nie pozostają z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie gier hazardowych ani z osobami:

 1. a)     zarządzającymi takim podmiotem lub go reprezentującymi,
 2. b)    będącymi akcjonariuszami (wspólnikami) takiego podmiotu lub jego pracownikami

– w stosunku prawnym lub faktycznym, który może wywoływać uzasadnione zastrzeżenia do ich bezstronności.

 1. Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest udzielane na okres 6 lat.”,
 2. c)     po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier zawiera:

1)     oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2)     datę jego wydania;

3)     nazwę jednostki badającej;

4)     powołanie podstawy prawnej;

5)     imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby zarządzającej jednostką badającą;

6)     wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier w imieniu jednostki badającej;

7)     wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania i podpisywania opinii wydanych przez jednostkę badającą po przeprowadzeniu badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier;

8)     podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

3b. W ramach upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jednostka badająca jest uprawniona do przeprowadzania badania technicznego automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier na zlecenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych, podmiotu wykonującego monopol państwa oraz badania technicznego, w celu wydania decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6.”,

 1. d)    ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji:

1)     cofa upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, w przypadku gdy jednostka badająca nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub odmówi przeprowadzenie badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b;

2)     może cofnąć upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, jeżeli opinia sporządzona przez jednostkę badającą Krajowej Administracji Skarbowej, zawierająca wynik badania technicznego, okaże się sprzeczna z opinią, zawierającą wynik badania technicznego, sporządzoną przez jednostkę badającą lub jednostka badająca nie przeprowadzi badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b ust. 3;

3)     może cofnąć upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, w przypadku gdy jednostka badająca nie przeprowadza badań i ich nie dokumentuje zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.”,

 1. e)     po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Decyzja o cofnięciu upoważnienia do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier jest wykonalna z chwilą jej doręczenia.”,

 1. f)     ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, wykaz jednostek badających upoważnionych do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier.”,

 1. g)    dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Jednostka badająca upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier jest obowiązana poinformować ministra właściwego do spraw finansów publicznych o każdej zmianie dotyczącej osób, o których mowa w ust. 3a pkt 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.”;

26)   tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Szkolenia”;

27)   w art. 24:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek:

1)     nadzorowania gier hazardowych, w szczególności dyrektorzy oddziałów, ośrodków gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, osoby nadzorujące gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy stołu, osoby nadzorujące prowadzenie gier przez sieć Internet,

2)     bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący automaty do gier, urządzenia losujące lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej

– przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.”,

 1. b)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, jest obowiązany zapewnić, aby osoby, o których mowa w ust. 1, odbyły ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu wykonywanych czynności lub po upływie 3 lat od poprzedniego szkolenia.”,

 1. c)     uchyla się ust. 4,
 2. d)    dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, nie może powierzyć nadzorowania tych gier oraz bezpośredniego ich prowadzenia osobie, która nie odbyła szkolenia, o którym mowa w ust. 1.”;

28)   uchyla się art. 24a;

29)   po art. 24a dodaje się art. 24b i art. 24c w brzmieniu:

„Art. 24b. 1. Szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier, o którym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urządzający gry hazardowe, w tym podmiot urządzający gry przez sieć Internet, lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową.

 1. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu szkolenia są obowiązane wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 2. Podmiot urządzający gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr zaświadczeń pracowników, obejmujący dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza kopię zaświadczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Art. 24c. Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić, aby osoba pełniąca funkcję lub zajmująca stanowisko, o których mowa w art. 24 ust. 1, spełniała łącznie następujące warunki:

1)     ma nienaganną opinię;

2)     posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska, o które się ubiega;

3)     nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”;

30)   uchyla się art. 25 i art. 26;

31)   w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

 1. Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do umieszczenia w widoczny sposób przed wejściem do miejsca urządzania gier oraz w miejscu urządzania gier lub sprzedaży dowodów udziału w grach informacji o zakazie uczestniczenia w grach osób, które nie ukończyły 18. roku życia.”;

32)   w art. 28:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier, z wyjątkiem ust. 2–5a.”,

 1. b)    po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może powierzyć innemu podmiotowi wykonywanie czynności związanych z urządzaniem tych gier w przypadku gier urządzanych na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).”;

33)   w art. 29:

 1. a)     ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach oraz zakładów wzajemnych. Reklama zakładów wzajemnych na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie jest dozwolona na zasadach określonych w art. 29b.

 1. Zabrania się informowania o sponsorowaniu z wykorzystaniem nazwy handlowej i znaku towarowego wykorzystywanego do oferowania gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.”,
 2. b)    ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej w ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych ani oznaczenia nazwą podmiotu lub logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się ośrodek gier lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, a także, w przypadku gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet, reklamy ani promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych gier.”;

34)   w art. 29a:

 1. a)     uchyla się ust. 1,
 2. b)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.”,

 1. c)     uchyla się ust. 3;

35)   po art. 29a dodaje się art. 29b i art. 29c w brzmieniu:

„Art. 29b. 1. Dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone  zezwolenie, pod warunkiem, że:

1)     nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;

2)     nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;

3)     nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;

4)     nie przedstawia powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób;

5)     nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;

6)     nie wywołuje skojarzeń z:

 1. a)     atrakcyjnością seksualną,
 2. b)     relaksem lub wypoczynkiem,
 3. c)     nauką lub pracą,
 4. d)     sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.
 5. Reklama gier, o których mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:

1)     w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 22:00; z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem, lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej;

2)     w prasie młodzieżowej i dziecięcej;

3)     na okładkach dzienników i czasopism;

4)     w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem, lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej, lub jest sponsorem związku sportowego, który ma związek z organizowaną imprezą. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, obejmuje tylko reklamy gier organizowanych przez sponsora lub reklamę sponsora.

 1. Reklama gier, o których mowa w ust. 1, może być prowadzona pod warunkiem umieszczenia w niej komunikatu o:

1)     konsekwencjach udziału w nielegalnych grach  hazardowych;

2)     ryzyku związanym z hazardem;

3)     posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, treść, sposób i zasady umieszczania komunikatu, o którym  mowa w ust. 3, mając na względzie ochronę społeczeństwa przed negatywnymi skutkami nadmiernego hazardu oraz konieczność przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu.

Art. 29c. Zakazane jest oferowanie i reklamowanie w salonie gier na automatach oraz na stronie internetowej, na której urządzane są gry hazardowe, czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5, 7 i 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 i 1997).”;

36)   uchyla się art. 30;

37)   w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.”;

38)   w art. 34a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 lub art. 7 ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, którym nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z przyczyn określonych w art. 59 pkt 2 w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku o koncesję lub zezwolenie.”;

39)   w art. 35 pkt 17 i 18 otrzymuje brzmienie:

„17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;

18)   oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;”;

40)   w art. 36 pkt 17 i 18 otrzymuje brzmienie:

„17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;

18)   oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;”;

41)   art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Zgłoszenie urządzenia turnieju gry w pokera zawiera nazwę podmiotu występującego z wnioskiem oraz zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych regulamin turnieju gry w pokera.”;

42)   w art. 38 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;”;

43)   w art. 39 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)   aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.”;

44)   w art. 39a w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)   aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.”;

45)   uchyla się art. 44;

46)   w art. 49:

 1. a)     uchyla się ust. 3,
 2. b)    po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Bieg okresów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, rozpoczyna się w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu.”;

47)   po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. Podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia, poinformować organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia o:

1)     rozpoczęciu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;

2)     rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;

3)     przerwie w wykonywaniu działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;

4)     wznowieniu działalności po przerwie, o której mowa w pkt 3.”;

48)   uchyla się art. 54;

49)   w art. 55 uchyla się ust. 2;

50)   w art. 59:

 1. a)     dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
 2. b)    w ust. 1:

–     uchyla się pkt 4,

–     po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a)  rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem;

4b)   trwającej dłużej niż 6 miesięcy przerwy w prowadzeniu  działalności objętej koncesją lub zezwoleniem których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym;”,

 1. c)     dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4b, nie wlicza się przerw spowodowanych działaniem siły wyższej i jej bezpośrednimi następstwami.”;

51)   po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. Decyzja o cofnięciu koncesji lub zezwolenia, jest wykonalna z chwilą jej doręczenia.”;

52)   w art. 60:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie przedstawia organowi właściwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry hazardowej.”,

 1. b)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Regulamin gry hazardowej określa zasady tej gry oraz sposób spełniania warunków ustawowych związanych z jej urządzaniem.”,

 1. c)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Regulamin gry hazardowej, a także jego każdorazową zmianę, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych, z wyjątkiem ust. 3.”;

53)   w art. 61 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Regulamin gry hazardowej, z wyjątkiem ust. 2 i 3, określa:”;

54)   w art. 68:

 1. a)     w ust. 1:

–     uchyla się pkt 2 i 3,

–     dodaje się pkt 4–6 w brzmieniu:

„4)   za zmianę koncesji lub zezwolenia;

5)     za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier;

6)     za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6.”,

 1. b)    w ust. 4:

–     uchyla się pkt 2,

–     dodaje się pkt 3–5 w brzmieniu:

„3)   ust. 1 pkt 4 – dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;

4)     ust. 1 pkt 5 – dokonuje organ rejestrujący;

5)     ust. 1 pkt 6 – dokonuje organ wydający decyzję.”;

55)   po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Podmiot eksploatujący automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia ponosi koszt badań urządzeń, przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, w przypadku potwierdzenia w wyniku badania, że urządzanie gier na automacie, urządzeniu losującym lub urządzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia.

 1. Poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor izby administracji skarbowej.”;

56)   w art. 69:

 1. a)     w ust. 1:

–     uchyla się pkt 6,

–     dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)   opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.”,

 1. b)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Opłata za zmianę koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:

1)     koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;

2)     zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;

3)     zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;

4)     zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wynosi 10% kwoty bazowej.”,

 1. c)     uchyla się ust. 2 i 3,
 2. d)    po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.”;

57)   w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.”;

58)   w art. 73 w ust. 1:

 1. a)     pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)   w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych;”,

 1. b)    pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)   w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.”;

59)   w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustala się według siedziby podmiotu urządzającego gry hazardowe.”;

60)   tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość i informacje”;

61)   art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. 1. Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacji dotyczących ich funkcjonowania.

 1. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.
 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność monitorowania prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.”;

62)   art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. Dyrektor izby administracji skarbowej, o której mowa w art. 82 pkt 2, przekazuje kwoty wpłaconych dopłat na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w wysokości określonej w art. 86 ust. 3, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 3 i art. 88a ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty.”;

63)   w art. 86:

 1. a)     ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 75% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.”,

 1. b)    ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania środków funduszu.”;

64)   w art. 87:

 1. a)     w ust. 4:

–     uchyla się pkt 5,

–     uchyla się pkt 7,

–     pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)   spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji z zakresu promowania i wspierania, o których mowa w pkt 1–6.”,

 1. b)    ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.”;

65)   w art. 88:

 1. a)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychodem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 1% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.”,

 1. b)    ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat.”;

66)   po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

„Art. 88a. 1. Tworzy się Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów.

 1. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest państwowym funduszem celowym.
 2. Celem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.
 3. Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.
 4. Wydatki Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są przeznaczone wyłącznie na:

1)     działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk);

2)     wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego;

3)     wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;

4)     rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

 1. Koszty obsługi Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pokrywane są ze środków tego Funduszu.
 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.”;

67)   art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. 1. Karze pieniężnej podlega:

1)     urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;

2)     urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry;

3)     posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;

4)     posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;

5)     dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g;

6)     uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;

7)     przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5;

8)     urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa.

 1. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do osób fizycznych urządzających gry hazardowe.
 2. Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy określonej w ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających  osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.
 3. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

1)     w ust. 1 pkt 1 – wynosi:

 1. a)     w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,
 2. b)     w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,
 3. c)     w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

2)     w ust. 1 pkt 2 – wynosi:

 1. a)     w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia – do 200 tys. zł,
 2. b)     w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia – do 10 tys. zł;

3)     w ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;

4)     w ust. 1 pkt 5 – wynosi do 250 tys. zł;

5)     w ust. 1 pkt 6 – wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;

6)     w ust. 1 pkt 7 – wynosi do 250 tys. zł;

7)     w ust. 1 pkt 8 – wynosi do 500 tys. zł;

8)     w ust. 3 – wynosi do 100 tys. zł.

 1. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.”;

68)   w art. 90:

 1. a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji:

1)     naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub znajduje się niezarejestrowany automat – w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 8 oraz ust. 3;

2)     minister właściwy do spraw finansów publicznych – w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7.”,

 1. b)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 3, naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.

1b. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 4:

1)     pkt 1 lit. c, pkt 2 i 8 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę, sytuację finansową podmiotu podlegającego karze, skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia;

2)     pkt 4 i 6 minister właściwy do spraw finansów publicznych bierze pod uwagę liczbę użytkowników indywidualnych, którym przedsiębiorca telekomunikacyjny lub dostawca usług płatniczych pośrednio lub bezpośrednio świadczy swoje usługi, dostępne możliwości techniczne wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 15f ust. 5 lub art. 15g, oraz czas, w którym obowiązek ten nie był wykonywany;

3)     pkt 7 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 107 § 1–3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

 • 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

 • 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”;

2)     w art. 107a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto urządza lub prowadzi grę hazardową bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”;

3)     po art. 107c dodaje się art. 107d w brzmieniu:

„Art. 107d. Kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”;

4)     art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109. Kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”;

5)     art. 110b otrzymuje brzmienie:

„Art. 110b. Kto umożliwia osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa,

podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 54:

 1. a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)  w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych;”,

 1. b)  w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  produkcja i obrót automatami do gier hazardowych;”;

2)     w art. 74 w ust. 3 wyrazy „zakłady wzajemne” zastępuje się wyrazami „gry hazardowe”.

Art. 4. 1. Świadectwa zawodowe, o których mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia. Świadectwa zawodowe dla osób, które zdały egzamin zawodowy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydaje się na zasadach dotychczasowych.

 1. Posiadanie świadectwa zawodowego, o którym mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, jest równoznaczne z odbyciem szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
 2. Podmiot urządzający gry hazardowe ma obowiązek przeszkolenia w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1)     osób zatrudnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które nie posiadają świadectwa zawodowego;

2)     osób zatrudnionych w okresie do 2 miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszej  ustawy.

Art. 5. Nie przeprowadza się egzaminów zawodowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, które nie odbyły się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a wniesione opłaty egzaminacyjne zwraca się.

Art. 6. Postępowania, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 7. W sprawach dotyczących udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry, zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe z zastrzeżeniem przepisu art. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 8. 1. Podmioty posiadające w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet są obowiązane przedstawić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia regulamin odpowiedzialnej gry, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 1. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet wydane podmiotowi, o którym mowa w ust. 1.

Art. 9. Upoważnienia do badań technicznych automatów i urządzeń do gier udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia upływu ważności akredytacji udzielonej jednostce badającej, jednak nie dłużej niż 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. Podmioty, które rozpoczęły i nie zakończyły działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier hazardowych, są obowiązane dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 15j ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15d ust. 8, art. 23d, art. 23e ust. 3, art. 79 ust. 2, art. 86 ust. 6, art. 87 ust. 7 oraz art. 88 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15d ust. 8, art. 23d, art. 23e ust. 3, art. 79 ust. 3, art. 86 ust. 6, art. 87 ust. 7 oraz art. 88 ust. 6  ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawie.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 17 w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 67 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

 

 

MARSZAŁEK SEJMU

 

 

 

/ – / Marek Kuchciński

 

[1])    Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 29 lipca 2016 r. pod numerem 2016/398/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

[2])    Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

[3])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328, z 2015 r. poz. 396, 1269, 1479, 1649, 1712, 1855 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 178, 437, 1052, 1228 i 1948.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024