Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice walczą ze skutkami zmian klimatu

Budowa kanalizacji ul. Widok – odwodnienie fot. KAW

Budowa kanalizacji ul. Widok – odwodnienie fot. KAW

Katowice konsekwentnie budują nowe i przebudowują istniejące sieci kanalizacyjne oraz rozwijają sieć zbiorników retencyjnych na terenie miasta. To elementy adaptacji do zmian klimatu, ale też odpowiedź na wyzwania wynikające z urbanizacji kolejnych przestrzeni Katowic. Efektem tych działań są m.in. ukończone w ostatnim roku inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w pięciu lokalizacjach Katowic: w rejonie ul. Lwowskiej, ul. Widok i Osiedla Ducha, ul. Piotrowickiej, ul. Załęskiej i Osiedla Zimowego. Ich łączna wartość to ponad 98 mln zł.

– W Katowicach oprócz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na osobne sieci: sanitarną i deszczową realizujemy też projekt budowy 25 podziemnych zbiorników retencyjnych, z których 19 jest już gotowych. Mówimy tu o łącznej pojemności ponad 11 tys. metrów sześciennych, co pozwoli nie tylko odciążyć system podczas intensywnych opadów, ale także wykorzystywać zgromadzoną deszczówkę np. do podlewania zieleni miejskiej, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z suszą – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Takie kompleksowe podejście pozwala nie tylko efektywnie zarządzać zasobami wody w mieście, ale również jest ważnym elementem ochrony przed skutkami zmian klimatycznych, których przejawem są ekstrema pogodowe takie jak susze czy ulewne deszcze – dodaje prezydent.

W ramach zakończonych w 2022 roku projektów łącznie wybudowano ok. 11 km kanalizacji sanitarnej, ok. 9 km kanalizacji deszczowej, zaadaptowano na kanalizację deszczową ok. 6 km kanalizacji ogólnospławnej, a ok. 5 km sieci ogólnospławnej zaadaptowano na kanalizację sanitarną. 

Prawie 5 km nowej sieci i modernizacja już istniejącej w Szopienicach

Jednym z największych zadań w tym zakresie zrealizowanych w ostatnich latach było uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni ul. Lwowskiej, która obejmuje obszar ulic: Lwowskiej, Woźniaka, 11-go Listopada, Wypoczynkowej, Wałowej, Kantorówny, Ratuszowej i Wiosny Ludów. Efekt to niemal 5 km wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W wyniku wykonanych prac udało się zaadaptować około 2,3 km kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową. Modernizacja kolektorów oraz budowa nowych odcinków kanalizacji były realizowane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych ograniczających do minimum konieczność odtwarzania nawierzchni ulic, w ciągu których były prowadzone prace. Wartość tej inwestycji to ponad 42 mln zł.

Zakończone prace w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej dotyczył również inwestycji w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha, a dokładnie ulic Ściegiennego, Słonecznej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Gruszowej, Widok, Błękitnej, Cichej, Jasnej i Dobrej. W tej okolicy wybudowano około 5,8 km nowej kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono modernizację około 4,6 km sieci ogólnospławnej – przeznaczonej docelowo na kanalizację sanitarną. W ramach realizowanej inwestycji z uwagi na zakres prowadzonych prac kanalizacyjnych odtworzono nawierzchnie ulic, w których prowadzone były roboty. Wartość prac objętych tym kontraktem wyniosła ponad 27,7 mln zł.

12 mln zł na kanalizację w rejonie ul. Piotrowickiej

Kolejna z realizowanych modernizacji kanalizacji ogólnospławnej dotyczyła rejonu ulic: Piotrowickiej, Słupskiej, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej. Tam prace budowlane – których łączna wartość to ponad 12 mln zł – były prowadzone w pasach drogowych, a także w okolicznych dziedzińcach i podwórkach. W ramach inwestycji wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sięgającymi do granic posesji. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej to ponad 3 km. Z kolei ponad 3,5 km sieci – do tej pory pełniącej funkcję kanalizacji ogólnospławnej – zaadaptowano na kanalizację deszczową i poddano renowacji metodą bezwykopową. 

Zakończone prace na Osiedlu Zimowym

Zakończona została również inwestycja na osiedlu Zimowym zlokalizowanym tuż przy trasie S86. Tam w poszczególnych ulicach – Deszczowej, Zimowej, Mroźnej, Śniegowej, Lodowej, Chłodnej i Szronowej – wybudowano łącznie ponad 2,5 km sieci sanitarnej i niemal 3 km kanalizacji deszczowej. Po wykonanych pracach przestrzeń osiedla zyskała nowe nawierzchnie jezdni i chodników, zadbano także o zieleń. Koszt tych prac wyniósł ponad 15 mln zł.

Budowa i modernizacja w rejonie ul. Załęskiej

By dokonać rozdziału istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, wybudowano łącznie ponad 200 m kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem sięgaczy do posesji oraz przyłączeniami, a także przebudowano ponad 270 metrów istniejącej kanalizacji deszczowej. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, przy okazji tych prac także przeprowadzono renowację istniejącej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego utwardzanego przy pomocy promieni UV. Ponadto przebudowano istniejące wpusty uliczne i odbudowano nawierzchnię dróg i chodników. Wartość prac to około 1,4 mln zł.

Z troską o mieszkańców i środowisko

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań. Dotyczy to w szczególności kwestii gospodarowania zasobami wodnymi. Katowice realizują projekty związane z siecią kanalizacyjną, małą i dużą retencją, a także sieją łąki miejskie, sadzą nowe drzewa i edukują.

– Jednym z obszarów działalności Katowickich Inwestycji S.A. jest infrastruktura kanalizacyjna. Nasza spółka prowadzi działania w zakresie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta oraz intensywnie rozwija system gospodarowania wodami opadowymi, realizując szereg zadań inwestycyjnych, również w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych pochodzących z Funduszu Spójności. Celem tych prac jest m.in. rozdział kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającej wspólnie ścieki sanitarne i wody opadowe – na osobne sieci: sanitarną i deszczową – mówi Mariusz Słaboń, dyrektor ds. Realizacji Inwestycji. – Pozwala to zwiększyć efektywność funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, odciążyć oczyszczalnie ścieków z napływu wód opadowych i poprawić skuteczność ich pracy oraz ekonomiczność eksploatacji, dostosować infrastrukturę kanalizacyjną do wymogów prawa polskiego i unijnego jak również wzmocnić kontrolę nad całą infrastrukturą, a w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych i nawalnych deszczów utrzymać wydajność systemu na bezpiecznym poziomie – dodaje dyrektor.

Przypomnijmy, że oprócz projektów związanych z sieciami kanalizacyjnymi w Katowicach realizowane są projekty o wartości ponad 94 mln zł, które dotyczą budowy 25 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 11 000 metrów sześciennych. Odprowadzanie i retencja jak największej ilości wód opadowych z terenów osiedli mieszkaniowych przeciwdziała zjawisku podtopień, co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę potencjału przyrodniczego i środowiska naturalnego. Z pośród 25 zbiorników 19 jest już gotowych, a do końca roku powinno być gotowe pozostałe 6 zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dunikowskiego, Stęślickiego do al. Korfantego, Norwida oraz w rejonie nowo budowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Korczaka.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).