Silesion.PL

serwis informacyjny

Zrób fotke podczas Totolotek Puchar Polski i wygraj Apple AirPods

Finał jest Twój, finał do Ciebie należy! #TwójFinał

Do 3 maja (piątek) zrób fotkę, jak przeżywasz finał Totolotek Puchar Polski.
Z trasy, sprzed meczu, z meczu, po meczu, z fety, z domu, z ulubionej knajpy. Skądkolwiek 

 Wrzuć ją na swojego Facebooka, Twittera, Instagrama.
Pamiętaj o tagu #TwójFinał i oznaczeniu Totolotka.

Graj o vouchery i nagrodę główną – oryginalne słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods

Liczy się każda fotka, każdy lajk, każda emocja. Do zobaczenia na finale. Twoim finale

Nie masz jeszcze konta w TotolotkuZarejestruj się przez nasz specjalny link, klikając TUTAJ a otrzymasz darmowy zakład (freebet) w wysokości 25 zł oraz bonus od depozytu do 1050 zł. Pamiętaj o naszym kodzie rejestracyjnym LB720

Regulamin akcji „#TwójFinał” z dnia 30.04.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy regulamin określa warunki przeprowadzenia i udziału w akcji “#TwójFinał”, zwaną dalej “Akcja”.
Organizatorem Akcji jest Totolotek S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18b, kod pocztowy: 02-829, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, zwany dalej “Organizatorem”.
Akcja odbywa się na profilu Organizatora na profilu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/TotolotekPL/) oraz na profilach Uczestników w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter.
Organizator udostępnia treść regulaminu na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook.

Akcja rozpoczyna się 30.04.2019 i trwa do 3.05.2019.
Organizator zastrzega, że Akcja nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana ani związana z serwisem społecznościowym Facebook, Instagram i/lub Twitter.

II. ZASADY UDZIAŁU
W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana “Uczestnikiem”). Dodatkowo, wymogiem udziału w Akcji jest posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego i publicznego konta w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i/lub Twitter.
Biorąc dobrowolny udział w Akcji, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału.
Uczestnik może wziąć udział w Akcji jeden raz (umieszczając jeden komentarz z profilu). Niedozwolone jest uczestnictwo w Akcji przy wykorzystaniu innych profili.

Udział w Akcji przez Uczestnika polega na umieszczeniu na swoim publicznym profilu Facebook, Instagram lub Twitter zdjęcia swojego autorstwa związanego z finałem rozgrywek o Totolotek Puchar Polski 2 maja 2019 r., opatrzonego hashtagiem #TwójFinał i poprawnym oznaczeniem profilu Organizatora w zależności od portalu społecznościowego.
Pod uwagę będą brane zdjęcia Uczestników umieszczone do dnia 3.05.2019, do godziny 23:59.
Po zakończeniu Akcji, zdjęcia Uczestników zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Organizatora i nagrodzone nagrodami, o których mowa w punkcie III.
Organizator opublikuje listę nagrodzonych Uczestników najpóźniej 10.04.2019 na tablicy profilu społecznościowego Totolotek PL w serwisie Facebook.

III. NAGRODY
Uczestnik sklasyfikowany na miejscu 1. otrzyma nagrodę rzeczową w postaci jednej pary słuchawek bezprzewodowych APPLE AirPods.
Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach 1.-5. dodatkowo otrzymają nagrodę w postaci voucherów na Totolotek.pl w wysokości 50 PLN.
Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagrody na voucher lub jakąkolwiek inną nagrodę oprócz tej przewidzianej przez regulamin.
W przypadku głównej Nagrody rzeczowej Organizator zobowiązuje się do dodania dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Akcji w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody.
Laureat Nagrody rzeczowej przystępując do Akcji akceptuje, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Akcji.
Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.
Uczestnik nie jest uprawniony do przekazania lub bezpośredniej odsprzedaży nagrody. W przypadku wykrycia próby odsprzedaży nagrody przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji, nieprzyznania nagrody, zablokowania konta Uczestnika na profilach społecznościowych Organizatora oraz do wszczęcia postępowania i pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności przez Organizatora lub organizatora rozgrywek o Totolotek Puchar Polski, czyli Polski Związek Piłki Nożnej.
Aby odebrać nagrodę, po ogłoszeniu listy nagrodzonych Uczestnik jest zobowiązany przekazać w bezpieczny sposób dane Organizatorowi najpóźniej do 24.05.2019 r., do godziny 12:00.
W przypadku niedopełnienia tego warunku, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody Uczestnikom sklasyfikowanym na tzw. liście rezerwowej lub jej nieprzyznania.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji, jak również szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

V. PRAWA AUTORSKIE
Przystępując do Akcji, Uczestnik zgadza się na wykorzystanie zdjęcia biorącego udział w Akcji przez Organizatora do celów marketingowych.
W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw autorskich cudzego zdjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji w przypadku, gdy zamieszczone zdjęcie będzie zawierało niestosowne treści (przemoc lub podżeganie do przemocy, spożywanie narkotyków lub alkoholu, propagowanie ustrojów i treści zakazanych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej).

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik, decydując się na odbiór nagrody, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, czyli Totolotek S. A. oraz organizatora rozgrywek o Totolotek Puchar Polski, czyli Polski Związek Piłki Nożnej na potrzeby uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz ewidencji księgowej i podatkowej.
Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu danych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z udziałem w Akcji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

VII. REKLAMACJE
Reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem e-mail pomoc@totolotek.pl w terminie 30 dni od zakończenia Akcji.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), opis reklamacji oraz ewentualne załączniki, np. zrzuty ekranu.
Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, z którego została wysłana reklamacja.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Akcji wchodzi w życie w dniu 30.04.2019.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie, o czym uprzednio poinformuje Uczestników odpowiednim komunikatem na profilu Organizatora na portalu Facebook.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator uprzednio poinformuje Uczestników o treści zmian przez umieszczenie przez Organizatora na portalu Facebook informacji o zmianie Regulaminu zawierającej wyszczególnienie zmian. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie w przypadkach opisanych wcześniej w regulaminie, a także w przypadku:
naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej;
podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych.
W przypadku wykluczenia Uczestnika z Akcji jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author