Silesion.PL

serwis informacyjny

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2020 r.

oszczedzanie odkladanie pieniedzy

oszczedzanie odkladanie pieniedzy

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 317,3 mld zł, (wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego). W 2020 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 10,0 mld zł (o 3,4 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 253,3 mld zł (o 10,2%).

W końcu 2020 r., zgodnie z informacją o złożonych sprawozdaniach finansowych, funkcjonowało ogółem 737 funduszy inwestycyjnych. Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 47 (o jeden mniej niż przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych to 68 (66 rok wcześniej). W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 699 do 622.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 317 303,2 mln zł (wzrost o 1,0% w stosunku do 2019 r.), z tego aktywa:

  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 129 351,3 mln zł (spadek o 10,7%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 46,1% do 40,8%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 123 394,8 mln zł (wzrost o 2,8%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 38,2% do 38,9%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 64 557,0 mln zł (wzrost o 30,9%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 20,3% wobec 15,7% przed rokiem.

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku; ich wartość na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 149 559,1 mln zł i była wyższa o 13,1% w stosunku do grudnia 2019 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem wyniósł 47,1% (o 5,0 p. proc. więcej niż przed rokiem).

W 2020 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 46 609,1 mln zł i były wyższe o 222,6% w porównaniu z końcem 2019 r.

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 14 741,5 mln zł (spadek o 15,6%). Największe zobowiązania w kwocie 8 419,2 mln zł wykazały otwarte fundusze inwestycyjne, co stanowiło 57,1% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych (58,1% przed rokiem).

W dniu 31 grudnia 2020 r. aktywa netto funduszy wynosiły 302 561,7 mln zł, tj. były na poziomie o 2,0% wyższym niż na koniec 2019 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 125 354,1 mln zł (o 10,1% niższą niż przed rokiem), funduszy inwestycyjnych otwartych 114 975,7 mln zł (wyższą o 4,7%), a specjalistycznych funduszy otwartych 62 231,9 mln zł (wzrost o 31,3%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2020 r. spadła do 253 302,7 mln zł (o 10,2%). Dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 150 031,4 mln zł (wzrost o 5,5%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 44 619,4 mln zł (o 40,6%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 15 142,7 mln zł (spadek o 17,2%). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wyniosły 15 100,4 mln zł. Udziały w spółkach zmniejszyły się do kwoty 15 671,1 mln zł (o 5,3%). Depozyty zmniejszyły się do 970,8 mln zł (o 76,1%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 59,2% i 17,6%, wobec odpowiednio 50,4% i 26,6% w 2019 r.

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w 2020 r. wyniosły 8 221,7 mln zł (o 11,7% mniej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 4 072,0 mln zł i stanowiły 49,5% przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 1 109,0 mln zł (1 544,3 mln zł przed rokiem). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 3 317,9 mln zł (o 2,0% mniej niż przed rokiem). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 6 237,4 mln zł i były wyższe o 14,9% niż rok wcześniej. Fundusze inwestycyjne w 2020 r. wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 9 968,2 mln zł (25,5% mniej niż 2019 r.), w tym wynik z operacji funduszy zamkniętych 2 948,1 mln zł (przed rokiem 7 185,8 mln zł), wynik z operacji funduszy otwartych wyniósł 4 964,9 mln zł (przed rokiem 4 160,1 mln zł), a specjalistycznych otwartych 2 055,2 mln zł (na koniec 2019 r. było to 2 033,5 mln zł).

Źródło danych GUS”,

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024