Silesion.PL

serwis informacyjny

Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę hazardową

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących blokowania dostępu do stron internetowych oraz zakazu oferowania i udostępniania usług płatniczych na stronach wymienionych Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, a także przepisów statuujących kary pieniężne za naruszenie obowiązków w tym zakresie, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Prezydent Andrzej Duda w dniu 28 grudnia 2016 roku złożył podpis pod stawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw:

Podstawowym celem ustawy jest zmniejszenie skali występowania tzw. „szarej strefy” w zakresie gier na automatach do gier oraz gier w sieci Internet. Ustawa wprowadza zmiany w następujących obszarach.

Po pierwsze, w sferze przepisów określających zakres przedmiotowy tego aktu. W myśl zmodyfikowanej definicji legalnej gier hazardowych na zakres tej nazwy składają się: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty oraz gry na automatach. W związku z rozszerzeniem katalogu gier hazardowych, jakie będą mogły być urządzane online przyjęto, że grami losowymi są gry, w tym również urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Jednocześnie z katalogu gier losowych usunięto gry w karty, ujmując je jako odrębną kategorię gier hazardowych. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie definicji legalnych dwóch kategorii gier losowych, tj. gier cylindrycznych i loterii audioteksowych, a także gier na automatach oraz bukmacherstwa. Modyfikacji poddano również przepisy dotyczące decyzji Ministra Finansów rozstrzygających o charakterze gier i zakładów.

Drugi obszar zmian wiąże się z urządzaniem gier hazardowych online. Ustawa rozszerza katalog gier, które będą mogły być urządzane za pośrednictwem sieci Internet zastrzegając jednocześnie, że z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych urządzanie tego rodzaju gier jest objęte monopolem państwa. Nowelizacja stwarza również podstawy prawne do blokowania stron internetowych, na których oferowane są nielegalne gry hazardowe oraz usług płatniczych dostępnych na takich stronach. W związku z powyższym na Ministra Finansów nałożono obowiązek prowadzenia Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. Wpis do rejestru będzie stanowił czynność materialno-techniczną, wobec której zainteresowanym stronom będzie przysługiwał sprzeciw.

Trzecia grupa zmian wiąże się z ustanowieniem monopolu państwa na urządzanie gier na automatach poza kasynami gier. Monopol ten będzie realizowany w salonach gier na automatach, które zdefiniowano jako wydzielone miejsca, w których prowadzi się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym liczba zainstalowanych automatów wynosi od 3 do 50 sztuk. Działalność prowadzona przez podmiot wykonujący monopol państwa będzie objęta ograniczeniami dotyczącymi lokalizacji salonów gier oraz zasad urządzania tego rodzaju gier. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu ustawa nakłada również na podmiot wykonujący monopol państwa szereg obowiązków związanych ze stosowaniem polityki odpowiedzialnej gry.

Czwarty obszar zmian dotyczy zasad reglamentacji działalności polegającej na organizowaniu gier w pokera. Ustawa wprowadza możliwość organizowania tego rodzaju gier zarówno przez podmioty posiadające koncesję na prowadzenie kasyna gry, jak i nieposiadające takiej koncesji, natomiast gra w pokera za pośrednictwem sieci Internet, będzie mogła być urządzana przez podmiot wykonujący monopol państwa.

Piąta grupa zmian wiąże się z utworzeniem nowego państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dysponentem będzie Prezes Rady Ministrów. Celem tego Funduszu ma być wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego. Przychodem Funduszu będzie 4% wpływów z dopłat pobieranych na podstawie ustawy o grach hazardowych.

Ponadto ustawa wprowadza zmiany dotyczące: świadectw zawodowych, warunków i procedury udzielania koncesji i zezwoleń, reklamy zakładów wzajemnych, kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych, a także liczne modyfikacje o charakterze porządkującym i redakcyjnym.

Zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) polegają na wprowadzeniu przepisu penalizującego posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji, bądź bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć oraz modyfikacji przepisu statuującego karę za uczestnictwo w nielegalnej grze hazardowej. Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) mają charakter dostosowawczy i polegają na wprowadzeniu regulacji stanowiących, iż kontroli celno-skarbowej podlega także przestrzeganie przepisów w zakresie posiadania automatów do gier oraz produkcja i obrót tymi automatami.

 

źródło: e-play.pl

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author