Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice uzyskały wsparcie finansowe na wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych

Wymiana piecow weglowych w Katowicach

Wymiana piecow weglowych w Katowicach

W dniu 18.05.2022r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania poprzez przyjęcie Uchwały nr 827/334/VI/2022 projekt w konkursie nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21 dla Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pn.: „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana/modernizacja indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się w mieście Katowice na :

  • instalację kotłów spalających pelet lub paliwo gazowe,
  • instalację źródeł ciepła wykorzystujących energią elektryczną.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu c.o. lub c.o. + c.w.u. pozostające w związku przyczynowo – skutkowym z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła. Wymiana systemu grzewczego może być uzupełniona poprzez montaż mikroinstalacji OZE.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, granty na przedsięwzięcia niskoemisyjne, jego zarządzanie oraz promocję, a całkowita wartość inwestycji to kwota 7 196 130,00 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 116 710,50 zł (85 % kosztów kwalifikowalnych), wydatki z budżetu Miasta Katowice wynoszą 1 079 419,50zł.


Okres realizacji projektu: IV kwartał 2021 – II kwartał 2023.

 „Miasto Katowice konsekwentnie dąży do ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, w tym z zastosowaniem OZE oraz wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Miasto Katowice będzie po raz pierwszy realizowało projekt w formule grantowej, którego specyfika polega na udzielaniu innym podmiotom zwanym grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu zamierzonego celu”. W rozstrzygniętym naborze Miasto Katowice otrzymało największe dofinansowanie – powiedziała Małgorzata Domagalska – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024