Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice przyjmują wnioski do Planu ogólnego

Przy ul. Młyńskiej 2c w Katowicach znajduje się punkt konsultacyjny dot. Planu ogólnego_fot. UMK

Do 15 kwietnia br. można zgłaszać wnioski do Planu ogólnego dla Katowic. We wrześniu ub.r. nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązała gminy do przyjęcia Planu ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne, które zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w danej gminie. 25 stycznia br. na wniosek prezydenta Katowic Rada Miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Katowice.

– Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na stworzenie tego kluczowego dla miasta dokumentu przepisy dają nam czas do końca 2025 roku. Z perspektywy przeprowadzenia całej procedury planistycznej czasu jest niewiele, gdyż konieczne jest przeprowadzenie m.in. konsultacji społecznych, dlatego już teraz przystępujemy do prac – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgodnie z wymogami ustawy granice przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego obejmują obszar całego miasta. Dokument będzie określał podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazywał gminne standardy urbanistyczne. Plan ogólny będzie stanowił akt prawa miejscowego, a ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie Planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

– Plan zostanie opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z grudnia 2023 r. również w zakresie terminów wynikających z powyższych przepisów – mówi Agnieszka Czapelka, kierownik referatu projektowania planistycznego w wydziale planowania przestrzennego i urbanistyki Urzędu Miasta Katowice.   Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu tych prac. Jednym z pierwszych etapów jest zbieranie wniosków do planu. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem tego dokumentu – dodaje kierownik.

Składanie wniosków do projektu Planu ogólnego

Zainteresowani, nazwani w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym interesariuszami, mogą składać wnioski do projektu Planu ogólnego do 15 kwietnia 2024 r. Na podstawie złożonych wniosków przygotowany zostanie projekt Planu ogólnego, z którym będzie można zapoznać się na dalszym etapie prac planistycznych w trakcie konsultacji społecznych.

Wniosek do projektu planu ogólnego składa się w postaci papierowej na adres wydziału planowania przestrzennego i urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice. Zgłoszenia można także dokonać elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma ePUAP) lub poczty elektronicznej na adres:  pu@katowice.eu. Zgłoszenia wniosku dokonuje się na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz.U. poz. 2509) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (bip.katowice.eu) w zakładce: Urząd Miasta –  Planowanie Przestrzenne – Ogłoszenia Planowania Przestrzennego, a także na stronie  katowice.eu/plan-ogolny. Na tej ostatniej stronie publikowane będą szczegółowe informacje dotyczące prac nad projektem Planu ogólnego.

Osoba składająca wniosek do projektu Planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy a także adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Zobowiązana jest także wskazać czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Każdy zainteresowany sporządzanym planem ogólnym może skorzystać z punktu konsultacyjnego przy ul. Młyńskiej 2c w Katowicach, w każdy wtorek oraz w każdy czwartek w godzinach pracy Urzędu Miasta, od 29 lutego do 11 kwietnia br.  W punkcie konsultacyjnym możliwe będzie uzyskanie dodatkowych informacji oraz pomocy w składaniu wniosków do sporządzanego planu ogólnego. W pozostałych terminach, w celu ustalenia indywidualnego spotkania, należy się wcześniej skontaktować z sekretariatem wydziału planowania przestrzennego i urbanistyki Urzędu Miasta Katowice pod nr telefonu: 32 259 35 63.

W trakcie całego okresu zbierania wniosków do projektu planu ogólnego można uzyskać informacje na temat sporządzanego planu ogólnego w Biurze Obsługi Mieszkańców pod nr telefonu: 32 259 34 10.

Kto jest interesariuszem?

Przed opracowaniem projektu Planu ogólnego i rozpoczęciem dotyczących go konsultacji społecznych miasto Katowice, do 15 kwietnia przyjmuje wnioski do Planu ogólnego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewnia udział lokalnej społeczności w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego i ma na celu poznanie potrzeb, stanowisk i pomysłów osób zainteresowanych polityką przestrzenną gminy (art. 8e). Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków są w szczególności:

  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • jednostki pomocnicze gminy oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024