Silesion.PL

serwis informacyjny

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.

Wartosc wykupionych wierzytelnosci w faktoringu krajowym

Wartosc wykupionych wierzytelnosci w faktoringu krajowym

W 2020 r. badaniem objęto 52 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Liczba wykupionych faktur przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 4,7% ale wartość wykupionych wierzytelności zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,9%. Liczba klientów korzystających z usług faktoringowych wzrosła o 12,0%.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach faktoringowych

W grupie 52 zbadanych podmiotów prowadzących w 2020 r. działalność faktoringową było 43 niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące ten rodzaj działalności oraz 9 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 25 należało do grup kapitałowych, w tym 23 było jednostkami zależnymi, dwie jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie. Natomiast wśród badanych banków 8 należało do grup kapitałowych.

W trzydziestu trzech niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, w dziewięciu kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (22 jednostki) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną. Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 407 osób na podstawie umowy o pracę, 113 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, a 254 na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 342 oddziały, przedstawicielstwa i filie.

Dwadzieścia sześć badanych przedsiębiorstw faktoringowych zaobserwowało wpływ pandemii „koronawirusa” na ich działalność, z czego 18 firm oceniło go jako „negatywny nieznaczny”, 6 jako „negatywny poważny”, jedna jako zagrażający stabilności firmy i jedna jako „pozytywny nieznaczny”.

Charakterystyka usług faktoringowych Z usług faktoringowych w 2020 r. skorzystało 21 331 klientów. W tej liczbie 26,9% klientów prowadziło działalność w zakresie handlu, 23,7% – transportu, 19,7% – przemysłu, a 10,4% – usług. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa faktoringowe (łącznie) zmalała o 1,9%, z 317 285 mln zł w 2019 r. do 311 343 mln zł w 2020 r.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 2,7%, a w fakto-ringu zagranicznym wzrosła o 2,8%. Faktoring krajowy stanowił 84,2% ogólnej wartości wyku-pionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 15,8%. W faktoringu krajowym najczęściej sto-sowano faktoring bez regresu (47,3%), faktoring z regresem (29,5%), faktoring odwrotny/od-wrócony (20,6%) i faktoring mieszany (2,7%). Od dwóch lat notuje się wzrost wartości wykupionych wierzytelności w faktoringu odwrotnym, dzieje się to kosztem wartości wykupionych wierzytelności w faktoringu bez regresu.

W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 2,4%, z tego faktoring krajowy stanowił 86,4%, a faktoring w handlu zagranicznym 13,6%.

W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wy-kupionych wierzytelności zmniejszyła się o 1,7%, z tego faktoring krajowy stanowił 83,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 16,4%.

Wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działal-nością faktoringową (łącznie) na koniec 2020 r. zmalała o 0,7%. Środki finansowe ogółem w 84,7% zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 15,3% w faktoring zagraniczny.

Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 13 407 mln zł, z tego 87,6% przypadało na faktoring krajowy, a 12,4% na faktoring zagraniczny.

Niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki fi-nansowe o wartości 29 125 mln zł, z tego 83,5% w faktoring krajowy, a 16,5% w faktoring za-graniczny. Działalność faktoringowa badanych podmiotów ogółem finansowana była z pożyczek (37,2%) i kredytów bankowych (27,7%), w 23,1% ze środków ] własnych oraz w 12,1% z obligacji korpora-cyjnych i innych źródeł. Banki działalność faktoringową finansowały w 84,9% ze środków własnych, a w 15,1% z innych źródeł. W niebankowych przedsiębiorstwach działalność faktoringowa była finansowana w 49,2% z pożyczek, 36,6% z kredytów bankowych, 10,4% obligacjami korporacyjnymi, a w 3,8% ze środków własnych i innych źródeł.

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw faktoringowych

Spośród badanej zbiorowości niebankowych przedsiębiorstw, których działalność faktorin-gowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, 30 firm prowadziło pełną księgo-wość, a jedna księgi przychodów i rozchodów. Wartość aktywów tych firm w ciągu 2020 r. wzrosła o 2,7% do kwoty 28 756 mln zł. Dominującą pozycją majątku były aktywa obrotowe – 28 490 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 68,9% i osiągnął wartość 19 625 mln zł. Wartość ta wzrosła o 0,1% w porównaniu z 2019 r. Drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 8 847 mln zł (31,1%), które składały się głównie z krótkoterminowych aktywów finansowych (98,5%).

W pasywach ogółem 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktorin-gową 96,4% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a 3,6% kapitały wła-sne. Przychody z całokształtu działalności tych 30 firm wyniosły 973 mln zł i w stosunku do grud-nia 2019 r. zmniejszyły się o 6,5%, w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 92,1%. Koszty z ca-łokształtu działalności zmniejszyły się o 10,9% i wyniosły 758 mln zł.

Wynik finansowy netto 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość, których działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, wy-niósł 162 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw dziesięć poniosło straty, pozostałe firmy wykazały zyski.

Źródło danych GUS

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author